دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397 
11. پلی مورفیسم R577X ژن ACTN3 با وضعیت جودوکاران نخبه ایرانی در ارتباط است

صفحه 151-158

عباس فلاح؛ ضیاء فلاح محمدی؛ مهرداد بهمنش؛ رضا قراخانلو؛ محسن علی نقی زاده


14. اثر تمرین HIT در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر سیگنال PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق

صفحه 179-190

توحید مبهوت مقدم؛ مهرداد فتحی؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ امیر رشیدلمیر؛ محمد مسافری


21. بررسی انرژی مکانیکی دویدن پابرهنه و مینیمال

صفحه 265-272

سید اسماعیل حسینی‌نژاد؛ منصور اسلامی