اثر کینزیوتیپ بر ثبات دینامیک مفصل مچ پا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت ثبات دینامیک مچ پا در اجرای موفق فعالیتهای ورزشی، این مطالعه به بررسی ثبات دینامیک مفصل مچ پا پس از استفاده از کینزیوتیپ میپردازد و نقش آنرا در دو گروه پای طبیعی و پرونیت بررسی می­کند.
موارد و روش‌ها: در این مطالعه 31 ورزشکار سالم (15 نفر پای طبیعی و 16 نفر پای پرونیت) 20 تا 30 ساله شرکت کردند. تعادل دینامیک آزمودنی­ها از طریق تست تعادل ستاره، قبل و بعد از استفاده از کینزیوتیپ در مچ پا مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون "تی مستقل" برای مقایسه دو نوع پا در دو زمان قبل و بعد از کینزیوتیپ و از آزمون "تی زوجی" برای مقایسه قبل و بعد از کینزیوتیپ در کل آزمودنی­ها و هریک از گروه­ها استفاده شد (05/0≥ α).
یافته ها: قبل از استفاده از کینزیوتیپ و بعد از آن، تفاوت معنیداری بین دو گروه پای طبیعی و پرونیت در همه جهات حرکتی وجود نداشت (05/0≤P) و فقط در جهت خلفی قبل از کینزیوتیپ اختلاف معنی­دار بود (04/0=P). همچنین در مقایسه قبل و بعد از استفاده از کینزیوتیپ در کل آزمودنی­ها، تفاوت معنیدار در جهات قدامی، خلفی، قدامی- داخلی، خلفی- داخلی، و خلفی- خارجی مشاهده شد که در بررسی جداگانه هریک از گروه­ها، این تفاوت­ها در گروه پرونیت بیشتر بود (05/0≥P).
نتیجه گیری: استفاده از کینزیوتیپ می­تواند ثبات دینامیک مچ پا را افزایش دهد و این تفاوت در پای پرونیت بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of kinesiotaping on ankle joint dynamic stability

نویسنده [English]

  • Rose Fouladi
Sport biomechanic and physiology department, Faculty of sports sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Since the importance of ankle dynamic stability on sport performances, this article is going to assess ankle dynamic stability after kinesiotaping and its effect on neutral and pronated foot.
Method: In this study, 31 healthy athletes (15 neutral and 16 pronated foot) at 20-30 years old participated. Their dynamic balance tested by Star Excursion Balance Test (SEBT), before and after ankle kinesiotaping. For data analysis, “student T-test” was used for comparing pronated with neutral foot at before and after taping separately and “paired T-test” to compare each type of foot before and after kinesiotaping. (α≤0/05)
Results: There were no significant differences between pronated and neutral foot in all directions, before and after kinesiotaping (P≥0.05), except at posterior direction before taping (P=0/04). Also significant differences were seen at anterior, posterior, anteromedial, posteromedial and posterolateral, in comparing before and after kinesiotaping of all subjects, that more was belong to pronated foot (P≤0.05)
Conclusion: Kinesiotaping can improve ankle dynamic stability, especially in pronated foot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kinesiotape
  • ankle dynamic stability
  • SEBT
  • pronated foot