آیا تمرین ثبات مرکزی بر فاکتورهای فضایی-زمانی شنای کرال سینه و ثبات عملکردی اندام فوقانی شناگران نخبه ناشنوا اثر دارد؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه بهداشت و طب ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: سیستم وستیبولار در ورزش شنا نقش مهمی در بهبود سرعت، درک شتاب و وضعیت بدن در فضا دارد و عضلات ناحیه مرکزی نیز به مانند تکیه­گاهی در این ورزش ایفای نقش می­کنند؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات ثبات مرکزی بر برخی فاکتورهای فضایی-زمانی شنای کرال­سینه و ثبات عملکردی اندام فوقانی شناگران نخبه ناشنوا بود.
روش بررسی: مطالعۀ حاضر از نوع کارآزماییِ تصادفیِ کنترل­شده(RCT)، به صورت نیمه­تجربی با طرح تحقیق پیش­آزمون – پس­آزمون می­باشد، که 28 شناگر مرد نخبه ناشنوا به عنوان نمونه­های تحقیق به دو گروه 14نفره آزمون (94/2 ± 92/20 سال) و کنترل (41/3 ± 25/20 سال) در این مطالعه حضور داشتند. گروه آزمون علاوه بر تمرینات شنای مستمر، شش هفته پروتکل تمرینی ثبات مرکزی را در کنار برنامه تمرینی خود انجام دادند. برای اندازه­گیری متغیرهای فضایی-زمانی شنای کرال­سینه از دوربین سرعت­بالای تخصصی Sony cyber-shot RX 100IV با فرکانس fps250 و برای ارزیابی ثبات عملکردی اندام فوقانی از تست YBT-UQ استفاده شد. پس از محرز­شدن توزیع طبیعی داده­ها توسط آزمون شاپیرو-ویلک، از آزمون ANCOVA برای بررسی اثر تمرین ثبات مرکزی بر متغیرهای موردنظر در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج آزمون ANCOVA نشان­دادند تفاوت معناداری (05/0 ≥ P) میان یافته­ها در پیش و پس­­آزمون درخصوص متغیرهای رکورد 50 متر کرال­سینه، سرعت شناگر، طول هر استروک، شاخص هر استروک و نمره تست YBT_UQ در دست برتر وجود داشت، اما در مورد متغیرهای نرخ هر استروک، زمان هر استروک و نمره تست YBT_UQ در دست غیربرتر، تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0 ≤ P).
نتیجه­ گیری: براساس نتایج برخواسته از پژوهش؛ به طور کلی تمرینات ثبات مرکزی توانسته بر بهبود عملکرد شناگران و نیز ثبات بیشتر  عملکردی اندام فوقانی تاثیر بسزایی بگذارد، لذا پیشنهاد می­شود مربیان در برنامه تمرینی شنا، از تمرینات ثبات مرکزی به صورت ترکیبی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does Core stability training influence spatio-temporal factors of Front crawl and Upper quarter functional stability in Deaf elite swimmers?

نویسندگان [English]

  • Sepideh Latifi 1
  • Hasan Daneshmandi 2
  • Elham Shirzad 3
  • Mohammad Hosein Alizadeh 4
1 Ph.D student in sport injuries and corrective exercises in international Kish campus at University of Tehran
2 Professor in University of Guilan
3 Assistant Professor in University of Tehran
4 professor in University of Tehran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of core stability training on some of the spatio-temporal factors of front-crawl and upper quarter functional stability in deaf elite swimmers.
Materials and Methods: In this RCT study, which was a semi-experimental with pre and post-test research design along with experimental and control group; 28 deaf male swimmers who had participated in tournament preparation camp as research samples were divided into fourteen members two groups; experimental (20.92 ± 2.94 Y) and control (20.25 ± 3.41 Y). The experimental group, in addition to continuous swimming exercises, performed six weeks of core stability training program. For measuring of spatio-temporal variables of the front-crawl was used specialized high speed camera (250fp) and for evaluating of upper quarter functional stability was used YBT-UQ test. After checking the normal distribution of the results with shapiro-wilk, ANCOVA test was used to investigate the effect of core stability training program on variables in pre and post-test.
Results: Base of ANCOVA , there was significant difference between result of pre and post-test on record time of 50m sprint front-crawl, swimmer speed, stroke length, stroke index and dominant hand YBT-UQ test, however no significant difference was observed in stroke rate, stroke time and non-dominant hand YBT-UQ test.
Conclusion: Base on the result of this study; core stability trainings have been able to improve swimmers performance and upper quarter functional stability. Therefore, it is recommended that swim coaches use combination of core stability trainings in a swimming practice program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core stability
  • spatio-temporal factors
  • Deaf elite swimmer
  • front crawl
  • Upper quarter functional stability