بررسی الگوی فراخوانی عضلات شانه برتر و غیر برتر ورزشکاران پرتاب از بالای سر و افراد غیر ورزشکار در شرایط اعمال و بدون اعمال بار خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد بیومکانیک ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: مطالعات قبلی نشان داده­اند که ریتم اسکاپولوهومرال بین ورزشکاران پرتاب از بالای سر و افراد غیر ورزشکار متفاوت است. در این تحقیق ما قصد بررسی الگوی فراخوانی منتخبی از عضلات شانه برتر و غیر برتر ورزشکاران پرتاب از بالای سر و افراد غیر ورزشکار در شرایط اعمال و بدون اعمال بار خارجی حین ابداکشن بازو در سطح کتف را داریم.
مواد و روش ها: در این تحقیق نیمه تجربی تعداد30 نفر ورزشکار مرد پرتاب از بالای سر و 10 نفر غیر ورزشکار به صورت داوطلبانه شرکت کردند. از دستگاه EMG سطحی 16 کانال (ME6000 T-16) ساخت کشور فنلاند برای بررسی فعالیت الکتریکی عضلات دلتوئید میانی و قدامی، تحت خاری، پشتی بزرگ، ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی و دندانه­ای قدامی طی ابداکشن بازو (160- 0 درجه به مدت 4 ثانیه) در سطح کتف با و بدون مقاومت خارجی در دست برتر و غیر برتر به‌صورت جداگانه برای تعیین الگوی فراخوانی استفاده  شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای بررسی اثر عوامل مختلف در درون و بین گروهها استفاده شد (05/0 p≤).
یافته­ ها: نتایج مطالعه نشان داد که بار خارجی تأثیر معنی­داری بر الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه حین ابداکشن بازو در سطح کتف دارد (025/0 =p)،  اما الگوی فراخوانی عضلات در شانه­ی برتر و غیر برتر مشابه بود (51/0 =p) ، همچنین تفاوت معنی­داری در الگوی فراخوانی عضلات حین ابداکشن بازو در سطح کتف بین گروه‌های تحقیق مشاهده نشد (82/0 =p).
 نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد که نوع رشته ورزشی و برتر یا غیر برتر بودن دست تاثیری بر الگوی فراخوانی عضلات شانه ورزشکاران پرتاب از بالای سر و افراد غیر ورزشکار طی ابداکشن بازو در سطح کتف ندارد. این نتایج می تواند به عنوان یک راهنما در ارزیابی­های اولیه کلینیکی و دوران توانبخشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Dominant and Non dominant Shoulders Muscles Recruitment Patterns in Overhead Athletes and Non-Athletes in External Loading and Unloading Conditions

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hosseinimehr 1
  • Mehrdad Anbarian 2
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
2 Professor, Faculty of Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Background & purpose: previous studies showed that scapulohumaral rhythm is different between overhead athletes and non-athletes. The purpose of present study was to compare the selected shoulder muscles recruitment patterns among overhead athletes and non-athletes between dominant and non-dominant shoulders in external loading and unloading conditions during humeral abduction in scapular plane.
Methodology: Thirty male overhead athletes and 10 non-athletes volunteered for this quasi-experimental study. EMG data were collected using a biomonitor system (ME6000, T-16, Manufactured by Mega Electronics Ltd, Finland, sampling rate, 2000 Hz). Electromyography activity of upper, middle and lower trapezius, middle and anterior deltoid, infraspinatus, serratus anterior and latissimus dorsi collected during humeral abduction in scapular plane (0-160º in 4 seconds) in dominant and non-dominant shoulders in external loading and unloading conditions. ANOVA with repeated measures test were used to survey within and between group effects (p≤0.05).
Results: Findings indicated that external loading had significant effect on shoulder muscles recruitment patterns during humeral abduction in scapular plane (p=0.025) but, shoulder muscles recruitment patterns was similar in dominant and non-dominant shoulders (p= 0.5). Also, there was no significant difference in shoulder muscles recruitment patterns among groups during humeral abduction in scapular plane (p=0.82).
Conclusion: it seems that type of sport and dominant and non-dominant shoulders don’t have any effect on shoulder muscles recruitment pattern among handball players, tennis players, swimmers and non-athletes during arm elevation in scapular plane. These findings could be used as guidance in clinical and rehabilitation assessments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shoulder Muscles
  • Temporal Activity
  • Dominance Hand
  • External Load
##Moraes G.F, Faria C.D, Teixeira-Salmela LF (2008). Scapular muscle recruitment patterns and isokinetic strength ratios of the shoulder rotator muscles in individuals with and without impingement syndrome. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 17: 48–53.##Illyes A, Kiss RM (2006). Kinematic and muscle activity characteristics of multidirectional shoulder joint instability during elevation. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Journal, 14(7): 673-85.##Santos MJ, Belangero WD, Almeida GL (2007). The effect of joint instability on latency and recruitment order of the shoulder muscles. Journal of Electromyography and Kinesiology, 17(2):167–75.##Wadsworth D & Bullock-Saxton J (1997). Recruitment patterns of the scapular rotator muscles in freestyle swimmers with subacromial impingement. International Journal of Sports Medicine, 18: 618-624.##Cools AM, Declercq GA, Cambier DC, Mahieu NN, Witvrouw EE (2007). Trapezius activity and intramuscular balance during isokinetic exercise in overhead athletes with impingement symptoms. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 17(1):25–33.##Wickham J, Pizzari T, Stansfeld K, Burnside A, Watson L (2010). Quantifying ‘normal’ shoulder muscle activity during abduction. Journal of Electromyography and Kinesiology, 20: 212–222.##Reed D, Cathers I, Halaki M, Ginn KA (2016). Does load influence shoulder muscle recruitment patterns during scapular plane abduction? Journal of Science and Medicine in Sport, 19(9):755-60.##Ribeiro A, Pascoal AG (2013). Resting scapular posture in healthy overhead throwing athletes. Journal of Manual Therapy, 18(6):547-50.##Hosseinimehr SH, Anbarian M, Norasteh AA, Fardmal J, Khosravi MT (2015). The comparison of scapular upward rotation and scapulohumeral rhythm between dominant and non-dominant shoulder in male overhead athletes and non-athletes. Journal of Manual Therapy, 20(6):758-62.##Bak K & Faunl P (1997). Clinical findings in competitive swimmers with shoulder pain. American Journal of Sports Medicine, 25(2):254-260.##Borsa PA, Scibek JS, Jacobson JA, Meister K (2005). Sonographic stress measurement of glenohumeral joint laxity in collegiate swimmers and age-matched controls. American Journal of Sports Medicine, 33(7):1077-1084.##Sale D, MacDougall  D (1981). Specificity in strength training: A review for the coach and athlete. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 6: 87-92.##Criswell E (2011). Cram’s introduction to surface electromyography. 2nd ed, Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett.##Khanmohammadi R, Talebian S, Shadmehr A, Entezari E (2011). Latency and recruitment order of the shoulder muscles in dynamic complex movement in patients with shoulder impingement syndrome, Razi Journal of Medical Sciences, 18(85): 17-26.##Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers, MM, Romani WA (2005). Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain, 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams&Wilkins.##Cools AM, Witvrouw EE, Declercq GA, Danneels LA, Cambier DC (2003). Scapular muscle recruitment patterns: trapezius muscle latency with and without impingement symptoms. American Journal of Sports Medicine, 31:542-9.##Barden JM, Balyka R, Rasoc VJ, Moreaua M, Bagnall, K (2005). Atypical shoulder muscle activity in multidirectional instability. Journal of Clinical Neurophysiology, 116:1846–1857.##