دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397 
11. تاثیر شش هفته تمرین اصلاحی منتخب بر سیندروم متقاطع فوقانی ورزشکاران بالای سر

صفحه 153-166

سارا چشمی؛ محمدحسین علیزاده؛ امیر حسین براتى؛ مهدیه آکوجکیان