درباره نشریه

      پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی، مقالاتی را منتشر می‌کند که حاصل فعّالیّت‌های‌، پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و مروری در حیطة تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد این نشریه براساس نامة کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 811/11/3 مورخ 01/05/1388 موفق به دریافت مجوز علمی ـ پژوهشی و بر اساس گواهی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به شماره 31130 مورخ 22/08/1390 در مرکز استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه سازی و دارای  ضریب تاثیر (If) است.