اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 939

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 18 %