خوشه بندی دوندگان سالم بر اساس الگوی‌های کینماتیکی سه‌بعدی لگن حین دویدن با استفاده از روش سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار بیومکانیک ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: حرکت غیر نرمال لگن با آسیب­های مرتبط با دویدن همراه بوده است. این درحالی است که یافتن مقدار نرمال حرکت لگن به دلیل وجود گستردگی در دامنه­ی حرکت آن دشوار است. احتمالا دلیل این گستردگی­ها در دامنه­ی حرکتی لگن وجود گروه­های همگن افراد سالم بر اساس حرکت آن باشد. بنابراین اولین هدف پژوهش حاضر یافتن گروه­های همگن سالم بر اساس حرکت لگن بود. دومین هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت­ها در الگوی حرکتی و مولفه­های اصلی گروه­های همگن یافت شده، بود. روش شناسی: حرکت سه­بعدی لگن حین دویدن از 90 نفر دونده­ی سالم جوان ثبت و ضبط شد. برای کاهش بعد داده­ها از تحلیل مولفه­های اصلی استفاده شد. برای یافتن گروه­های حرکتی همگن از روش سلسه مراتبی استفاده شد. برای بررسی تفاوت الگو­های حرکتی لگن و مولفه­های اصلی بین گروه­های همگن یافت شده، از آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش حاضر دو گروه همگن 54 و 36 نفری در بین دوندگان وجود دارد. عمده­ی تفاوت­های بین دو گروه در حرکت لگن در صفحات سهمی و افقی بود. نتیجه گیری: پیدا کردن گروه­های همگن افراد سالم بر اساس حرکت لگن می­تواند در تفسیر درست حرکات لگن و همچنین ریشه­یابی آسیب­های مرتبط با دویدن و بازتوانی آن­ها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering healthy runner based on 3-D kinematics patterns of pelvic during running using hierarchical method

نویسندگان [English]

  • Davood Khezri 1
  • Mansour Eslami 2
  • Rouholah Yousefpour 3
1 phd student of university of mazandaran
2 faculty of university of Mazandaran
3 faculty of university of Mazandaran
چکیده [English]

Abnormal motions of pelvic were related to running injury. In other hand, according to high wideness in pelvic range of motion finding normal values of it is difficult. Probably, causes of this wideness is existence homogenous groups in healthy papulation based on limbs motion. Therefore, the first aim of this study was finding homogenous groups of healthy runners based on pelvic motions. Second was investigations of motion pattern and principle component difference in the groups. 3-D kinematics of pelvic of ninety healthy young runners were recorded during running. Principle component analysis was used for reduce in data dimension. Fore finding homogenous groups, hierarchical method was applied. Group’s difference were tested by ANOVA. Result showed that two homogenous groups with 36 and 54 subjects are exist all runners based on pelvic motions in sagittal and transverse plane. Finding healthy homogenous groups based motion and difference between groups is useful for correct interpretation of pelvic movement during running, rooting of running injury and their rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pelvic Motion
  • Principle Components Analysis
  • Hierarchical
  • Running