راهنمای نویسندگان

    

راهنمای نگارش و پذیرش مقالات دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی
 «پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی»

     پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی، مقالاتی را منتشر می‌کند که حاصل فعّالیّت‌های‌، پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حیطة تربیت بدنی و علوم ورزشی باشد.

در هنگام تدوین مقالات، توجّه نویسندگان محترم را به مطالب ذیل جلب می‌نماید:

 

الف) اصول کلّی:

1. مقاله به زبان فارسی و با رعایت قواعد دستوری و با قلم 12 BMitra که فاصلة سطرها 1 سانتیمتر باشد، نوشته و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های اساسی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد.

2. مقاله حدّ اکثر در 12 صفحه تنظیم شود.

3. مقالات قابل انتشار در نشریّه تحقیقی، مروری، گزارش کوتاه و گزارش موردی، فراتحلیل،گزارش فنی  و نامه به سردبیر می‌باشد.

4. مقالات مروری صرفاً از نویسندگانی که تسلط کافی و سابقه طولانی در مورد موضوعی خاص دارند و با ارجاع به حداقل 5 منبع از مقالات منتشر شده ایشان، پذیرفته می‌شود و باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی ، مقدمه، مواد و روش‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشند.

4. مقاله قبلاً در نشریّة دیگری به چاپ نرسیده باشد و یا به طور همزمان برای سایر نشریّات ارسال نشده باشد و برگه مربوط به "تعهد‌نامه و واگذاری ‌حق انتشار مقاله" تکمیل و به ایمیل نشریه ارسال گردد

5. این نشریّه از انتشارات مقالات ترجمه‌ شده، معذور است.

6. مقالة پژوهشی باید مشتمل بر عنوان، خلاصة فارسی و انگلیسی (هرکدام حدّ اکثر تا 200 کلمه)، واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی (حدّ اقل 3 و حدّ اکثر 5 واژه)، مقدّمه، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری در صورت لزوم و فهرست منابع باشد.

7. خلاصة مقاله (انگلیسی و فارسی) باید دربرگیرندة: الف) سابقه و هدف (Background&Purpose)؛
ب) مواد و روش ها (Methodology)؛ ج) یافته‌ها (Results)؛ د)  نتیجه گیری (Conclusion) به صورت مجزّا و مشخّص باشد.

8 . مقاله باید بر یک روی کاغذ A4 و با حاشیة 3 سانتیمتر از هر طرف تایپ شود.

9. مقالات ارسالی باید تحت نرم افزار Word ترجیحاً نسخه 2003 تنظیم شود.

10. کلیه مقالات فقط از طریق پایگاه نشریه قابل بررسی می باشند.

11. دریافت و تکمیل فرم تعهّد عدم ارسال مقاله به نشریات دیگر از پایگاه نشریه قبل از دریافت پاسخ نهایی نشریّه.

12. مقالاتی که دارای همکار هیات علمی می باشند ارسال کننده و مسئول مقاله باید خود این افراد باشند.

ب) نحوة تنظیم مقالات:

1. صفحة اوّل (صفحة عنوان Title) باید شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، درجة علمی و نشانی دقیق کلّیة نویسندگان (کد پستی، تلفن، دورنگار، تلفن همراه، پست الکترونیکی)، محلّ انجام پژوهش و تاریخ ارسال مقاله باشد.

2. صفحة دوم و سوم، شامل خلاصة فارسی و انگلیسی مقاله و کلمات کلیدی انگلیسی و فارسی باشد.

3. مقدّمه، شامل بیان اطلاعات قبلی و زمینه‌ای ، ضرورت انجام پژوهش، هدف تحقیق ، پرسش های  تحقیق، و  این که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند، باشد.

4.  مواد و روش ها، شامل شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری، رعایت موازین اخلاق پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری، نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها (به انگلیسی نوشته شوند) و آزمون‌های آماری باشد.

5. یافته‌ها: شرح کامل و دقیق یافته‌ها با رعایت اصول علمی (گزارش عدد، درصد، میانگین با حدود اطمینان- میانه، و تاکید بر یـافته‌های مهم باشد. استـفاده منـاسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن به‌طوری‌که به ازای هر سه صفحه یک جدول یا نمودار استفاده شود، نمودارها باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد. یافته‌ها باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد. داده‌های جداول نباید در متن دوباره تکرار شود. جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها باید در  متن اصلی مقاله و در پی آدرس به آنها آورده و شماره‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب باشد.

6. بحث: شامل هدف اصلی پژوهش، شرح نکات مهمّ یافته‌ها و مقایسة آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک موارد اختلاف و بیان کاربرد احتمالی یافته‌ها و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش باشد.

*تذکر: اگر کسانی به طور غیر مستقیم در انجام دادن تحقیق شرکت داشته‌اند، در انتهای مقاله از آنان قدردانی به عمل آید.

7. منابع:

کلیه منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شود. در پایان منابع فارسی مورد استفاده در داخل پرانتز واژه [ Persian]  آورده شود.

شمارة منابع به کار گرفته‌شده در متن، باید به ترتیب ظهور باشد(بر اساس دستو العمل ونکوور) و به  همان ترتیب در کتابنامه آورده شود. نحوة تنظیم منابع به شرح زیر است:

ـ منابع به صورت کتاب: (‌نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان (در صورتی که کتاب ترجمه است)، شمارة چاپ، محل انتشار، نام ناشر، شمارة صفحه).

ـ منابع به صورت مقاله: (نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان نشریّه، شمارة نشریّه، شمارة صفحه)

ـ نمودارها،جدول‌ها و شکل ها و عکس‌ها در متن اصلی مقاله آورده و با اشاره در متن مقاله شماره‌گذاری شوند.

ـ هیأت تحریریّة نشریّه در پذیرش و یا ردّ و یا اصلاح مقاله، آزاد است و از باز پس فرستادن مقاله و پیوست‌های آن معذور است.

ـ نویسندگان مقالات، مسؤول نوشته‌ها و مدافع مطالب چاپ‌شدة مقالة خود در نشریّه خواهند بود.

ـ استفاده از مندرجات نشریّه با ذکر کامل مأخذ، آزاد است.

در پایان از شما، نویسندة محترم، درخواست می‌شود ضمن مطالعة مندرجات راهنمای نویسندگان، مقالة خود را تنظیم نمایید و به دفتر نشریّه ارسال فرمایید.

                         

 


نشانی دفتر نشریّه:

بابلسر ـ بلوار شهید ذوالفقاری ـ میدان ابوعلی سینا ـ بلوار دانشگاه ـ
پردیس دانشگاه مازندران ـ دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ
دفتر نشریّة «پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی»

تلفن: 35302215 (011) ـ نمابر: 35302201 (011)

پست الکترونیکی: asp@umz.ac.ir

پایگاه اینترنتی: http://jsport.pec.umz.ac.ir