پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (JAEP) - اخبار و اعلانات