پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (JAEP) - پرسش‌های متداول