تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات پروکسیمال بر ثبات پاسچر پارکورکاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

مقدمه وهدف: در دهه اخیر توجه ویژه ای به بخش پروکسیمال زنجیره حرکتی در بهبود عملکرد مورد توجه بوده است و به طور ویژه تمرینات ثبات پروکسیمال در ارتباط با بهبود عملکرد و پیشگیری از آسیب‌های ورزشی توسعه یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات پروکسیمال بر زمان رسیدن به پایداری هنگام فرود و آزمون های تعادل Y و جهش سه گانه پارکورکاران مرد بود.
مواد و روشها: جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی پارکورکاران حرفه ای استان البرز است  که از بین آنها 30 مرد پارکورکار به  صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه تجربی با میانگین (سن= 46/2±07/21، قد= 35/5±10/175 و جرم= 27/9±33/67­) و کنترل با میانگین (سن= 31/2±20/20، قد= 65/4±93/175 و  جرم= 45/8±33/67) قرار گرفتند. آزمودنی­های گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات ثبات پروکسیمال را انجام دادند. قبل و بعد از انجام هشت هفته تمرینات ثبات پروکسیمال، ثبات پاسچر پویا با استفاده از نمرات زمان رسیدن به پایداری  در جهت های قدامی خلفی و داخلی خارجی  به کمک دستگاه صفحه نیرو، آزمون جهش سه گانه و  آزمون تعادلی Y  مورد ارزیابی قرار گرفت. از تحلیل کوواریانس  برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین میانگین جهش سه گانه در هر دو اندام غالب (001/0=p) وغیر­غالب (002/0=p)، میزان رسش آزمون Y در اندام غالب (001/0=p) وغیرغالب (001/0=p) بین میانگین زمان رسیدن به پایداری در هر دو جهت داخلی- خارجی و قدامی- خلفی (001/0=p) در دو گروه تجربی وکنترل وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به ماهیت رشته ورزشی پارکور و نیاز آن به کنترل پاسچر در سطوح بالا توصیه می شود که این ورزشکاران از تمرینات ثبات پروکسیمال به منظور بهبود کنترل پاسچر و نهایتا عملکرد عمومی خود در رشته ورزشی پارکور بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight-Week Proximal Stability Training on postural stability in Parkourers

نویسندگان [English]

  • Mostafa Zarei 1
  • Hamed Abbasi 2
  • Neda Fekri 3
1 Shahid Beheshti University, velengak, Tehran, Iran
2 2 Department of Sport Medicine and Health, Institute of Physical Education and Sport Sciences Tehran, Iran.
3 Department of Sport Medicine and Health, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In the last decade particular attention has been paid to the proximal part of the kinetic chain in purpose of improving performance and preventing sports injuries. The aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks of proximal stability training on dynamic postural control in male parkourers.
Methods: 30 men Professional Parkourers in Alborz province were selected by convenience sampling and randomly assigned into the experimental group (age=21.07±2.46, height=175.10±5.35, mass=67.33±9.27) and control group (age=20.20±2.31, height=175.93±4.65, mass=67.33±8.45) in this semi-experimental study. The experimental group took eight weeks of proximal stability training. The protocol was performed three times per week while the control group performed their routine training. Dynamic postural stability was evaluated using the anterior/posterior and medial/lateral time to stabilization during single-leg jump landing by force plate, Single-leg Triple Hop and Y balance tests before and after training. Covariance analysis was used to analyze the data.
Findings: The results of covariance showed a significant difference between experimental and control groups in the mean scores of Single-leg Triple Hop in either dominant (P=0.000) and non- dominant limbs (P=0.002), Y balance in either dominant (P=0.00) and non- dominant limbs (P=0.00), and time to stabilization in medial- lateral (P=0.001), and anterior-posterior (P=0.001).
Discussion and Conclusion: Given the nature of the parkour sport and the need for postural control at high levels, it is recommended that these athletes use proximal stability exercises to improve postural control and ultimately improve their overall performance in parkour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proximal stability training
  • dynamic postural control
  • Y balance test
  • Single-leg Triple Hop
  • time to stabilization