پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (JAEP) - فرایند پذیرش مقالات