فرایند پذیرش مقالات

                              

فرایند چاپ مقاله در "پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی"