تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز در کودکان چاق غیرفعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: چاقی در کودکان می­تواند منجر به چاقی، بیماری‌های قلبی ـ عروقی و اختلال عوامل انعقادی و ضدانعقادی خون شود. هدف از تحقیق حاضر تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز خون در کودکان بود.
روش­کار: 30 کودک پسر چاق (8-12 سال)  بر اساس ویژگی‌های آنتروپومتریکی و ترکیب بدن به‌صورت تصادفی به دو گروه همگن تمرین و کنترل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته و به مدت ده هفته با شدت 50-60 درصد یک تکرار بیشینه اجرا شد. نمونه‌گیری خونی قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی جمع‌آوری شد و برای اندازه‌گیری متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته‌ها کاهش معنی‌دار سطوح بازدارنده فعال‌کننده پلاسمینوژن (PAI-1)، فعال‌کننده پلاسمینوژن نوع بافتی (t-PA)، D-دایمر، سطح فیبرینوژن، اینترلوکین-6، فاکتور وان ویلبراوند و درصد چربی بدن در گروه تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل را نشان داد (05/0>P). با این وجود تفاوت معنی‌داری بین درصد فعالیت پروتئین S، پروتئین C، زمان پروترومبین، زمان نسبی ترومبوپلاستین، تعداد پلاکت‌ها، وزن بدن و شاخص توده بدن در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. بعلاوه در پس‌آزمون تمرین مقاومتی موجب کاهش درصد چربی بدن، D- دایمر، فاکتور وان­ویلبراند، سطح فیبرینوژن، اینترلوکین-6، PAI-1 و t-PA نسبت پیش‌آزمون شد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که تمرینات مقاومتی با شدت متوسط با کاهش فاکتورهای انعقادی و التهابی ممکن است منجر به کاهش وقوع تصلب شرایین در بچه‌های چاق شود و می‌تواند به‌عنوان پروتکل تمرینی مناسب برای حفظ سلامتی در کودکان چاق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance training on coagulation and fibrinolysis factors in sedentary obese children

نویسندگان [English]

  • Vafa Karimnia Saheb 1
  • Asghar Tofighi 2
1 phD student. urmia university
2 Educational Assistant of physical education and sport science faculty, urmia university
چکیده [English]

Background and purpose: children obesity can leads to cardiovascular disease and impairment in blood coagulation and fibrinolysis. the aim of this study was the effect of resistance training on blood coagulation and fibrinolysis factors in children.
Methods: Thirty obese children (8-12 yr) voluntary participated in this study and Based on anthropometrical characteristic and body composition were divided homogenously randomly into control and training groups. The resistance training consists of ten weeks (3 times per week) with the intensity of 50-60% 1- repetition maximum. Blood samples were taken before and 48 hours after training period and were used for measurement of variables. Data was analyzed with SPSS software and ANOVA repeated measure.
Results: the results showed that levels of plasminogen activator inhibitor‐1)PAI-1(,tissue-type plasminogen activator (t-PA), Von Willebrand-factor (vWF), D-daimer, fibrinogen, interlokine-6 and body fat percentage were significantly decreased in response to the resistance training in the training group compared to the control group (P0.05). furthermore, in the post-test, the resistance training causes reduction in body fat percentage, D-dimer, vWF, fibrinogen and IL-6 levels, PAI-1 and t-PA compared to the pre-test (P Conclusion: the results suggested that the moderate resistance training with reducing blood coagulation factors and inflammatory factor maybe causes reduction in incidence of atherosclerosis in obese children, and can be used as proper training protocol for health maintain in obese children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Training
  • childhood obesity
  • blood hemostasis
  • atherosclerosis