اثر فعالیت مقاومتی با فواصل استراحتی متفاوت بر سطوح آیریزین سرم و لاکتات خون در پسران چاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آیریزین، مایوکاین جدیدی است که اثرات مفید خود را از طریق افزایش هزینه انرژی نشان می دهد. با این حال، پاسخ آیریزین به فعالیت ورزشی مقاومتی و متغیرهای تمرینی مربوط به آن کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لذا هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر فعالیت مقاومتی با فواصل استراحتی متفاوت بر سطوح آیریزین سرم و لاکتات خون در پسران چاق می باشد.
روش‌شناسی تحقیق: دوازده پسر چاق در این پروتکل تمرینی شرکت کردند. آزمودنی ها در سه روز جداگانه به صورت تصادفی به زمان های استراحتی 60، 120، 240 ثانیه بین نوبت ها تقسیم شدند و پروتکل تمرینی را اجرا کردند. نمونه‌های خونی 15 دقیقه قبل و بلافاصله بعد از فعالیت گرفته شد. داده‌ها به دست آمده با استفاده از روش‌های آماری t همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: افزایش معنی‌داری در غلظت آیریزین سرم و لاکتات خون÷ بلافاصله بعد از هر سه پروتکل فعالیت ورزشی مقاومتی نسبت به قبل از فعالیت مشاهده شد؛ همچنین اختلاف معنی‌داری در متغیرهای پژوهش بین سه پروتکل فعالیت ورزشی مقاومتی مشاهده شد. نتتایج آزمون تعقیبی توکی افزایش در غلظت آیریزین سرم و لاکتات در زمان استراحتی 60 ثانیه به طور معنی‌داری بیشتر از زمان‌های استراحتی 120 و 240 ثانیه؛ همچنین افزایش غلظت آیریزین سرم و لاکتات زمان استراحتی 120 ثانیه به طور معنی‌داری بیش از 240 ثانیه بود.
نتیجه‌گیری:با توجه به وجود همبستگی مثبت و معنی‌دار بین آیریزین سرم و لاکتات خون، تجمع لاکتات بیشتر در تمرین مقاومتی با فاصله استراحتی کم ممکن است یکی از مکانیسم‌های احتمالی ترشح آیریزین بیشتر در نتیجه‌ی فعالیت‌های مقاومتی با فاصله استراحتی کم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different rest interval between sets of resistance exercise on serum irisin and blood lactate levels in obese male children

نویسندگان [English]

  • Mohammad Heydari 1
  • Vahid Tadibi 2
  • Rastegar Hoseini 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Background and aims: irisin is a new myokine that exerts its positive effects via increasing energy expenditure. However, irisin response to resistance exercise and its related training variables has been less discussed. The purpose of this study was to determine the effect of different rest interval between sets of resistance exercise on serum irisin and blood lactate levels in obese male children.
Materials and methods: Twelve obese male children (26.83±3.93 years) participated in the study. On 3 separate sessions of a resistance exercise protocol; subjects were randomly assigned to rest intervals of 60 seconds, 120 seconds, or 240 seconds between sets. Blood samples were collected before and immediately after exercise at each session. Statistical tests of paired t, ANOVA and Pearson’s correlation coefficient were used for data analysis.
Results: A significant increase was observed in the serum irisin and blood lactate immediately after three resistance exercise protocol; Also, there was significant difference in study variables in three resistance exercise protocol . Based on Turkey’s follow-up test increased serum irisin concentration and lactate at rest intervals of 60 seconds were significantly higher than rest intervals of 120 and 240 seconds; also, the increase of serum irisin concentration and lactate rest intervals of 120 seconds was significantly higher than of 240 seconds.
Conclusion: In resistance training with low resting intervals more lactate will accumulate that may be one of the possible mechanisms of increment in irisin secretion after resistance activities with low resting intervals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • Irisin
  • Lactate
  • Resistance Training
  • Different rest interval