شماره جاری: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید برمیزان کلوتو و TNF-α موش‏های مبتلا به بیماری ام ‏اس

صفحه 15-30

مریم نورشاهی؛ فتانه فرهمند؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور


3. طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال

صفحه 14-15

رستم علی زاده؛ مرضیه کلامی فرد؛ لیدا مرادی؛ مهدی امیدی


4. بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 4-5

میترا خادم الشریعه؛ محمدرضا حامدی نیا؛ فاطمه قادری سهی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

10. تاثیر لیگاسیون عصب نخاعی (SNL) بر بیان ژن‌های Tweakو Fn14 عضله EDL موش‌های نر ویستار پس از یک دوره تمرین HIT

صفحه 10-11

عبدالرضا کاظمی؛ الهه جهانشاهی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

13. اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم‌انقباضی عضلات منتخب در سالمندان

صفحه 18-19

حدیث حسینی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ مژگان معمارمقدم؛ سید اسماعیل حسینی‌نژاد


مقاله پژوهشی

14. تغییرات آستانه بی هوازی در فازهای مختلف چرخه قاعدگی: تاثیر انتخاب سوبسترای مصرفی

صفحه 17-18

روح ا... نیکویی؛ فرنیا رضاییان عطار؛ داریوش مفلحی


15. اثر شش هفته تمرین عملکردی همراه با محدودیت جریان خون بر نسبت مایواستاتین به فولیستاتین و آمادگی بدنی مردان سالمند

صفحه 25-30

صادق امانی شلمزاری؛ زهرا شیخی پیرکوهی؛ پریسا ذاکری؛ محمد رضا دهخدا؛ زهرا میراخوری