دریافت هزینه داوری و چاپ از صاحبان مقالات

به اطلاع محققین محترم می رساند پیرو مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مازندران در تاریخ 95/04/26 مقرر گردید جهت  بررسی مقالات(هزینه داوری) مبلغ ششصد هزار ریال(600.000)   و  جهت  چاپ مقالات مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال  (1.500.000) از نویسندگان دریافت شود. محققین محترم می توانند بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر به شماره حساب شبای 660100004001073903022968 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران، فیش واریزی را اسکن و از طریق سامانه نشریات بخش اضافه کردن فایل ها ، نوع فایل(فایل تکمیلی/اضافی) همراه مقاله ارسال و اصل فیش را به دفتر مجله(کد پستی 4741695447) پست نمایند.

لطفا شماره شناسه ذیل را نیز در بالای فیش قید نمایید

30507395119500001400264888203