اثر آنی کفی حمایت کننده قوس طولی داخلی پا بر روی کینماتیک سه عدی اندام تحتانی در کودکان با کف پای صاف منعطف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

4 ااستادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: ارتزهای پا اغلب برای اصلاح تغییرات الگوی راه رفتن مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف این مطالعه بررسی این موضوع که چگونه ارتز پا قادر به تعدیل مقادیر کینماتیک سه‌بعدی مفاصل مچ پا، زانو و ران در طی فاز استقرار راه رفتن در کودکان دارای کف پای منعطف می‌باشد.
مواد و روش‌ها: داده‌های کینماتیکی سه‌بعدی از 15 کودک پسر (میانگین سنی: 5/1±3/10 سال) با کف پای صاف متعطف جمع‌آوری گردید. جهت ثبت داده‌های کینماتیکی از یک سیستم تحلیل حرکتی Vicon استفاده شد. مداخله پژوهش حاضر استفاده از کفی حمایت‌کننده قوس طولی داخلی پا بود. جهت تحلیل آماری از آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری استفاده شد (05/0=α).
یافته‌ها: نتایح تحلیل داده‌ها نشان داد که کفی کفش می‌تواند سبب کاهش اوج چرخش خارجی زانو (01/0>P) و ران (05/0>P) و اوج زاویه آبداکشن زانو (01/0>P) گردد. در مفصل مچ پا، استفاده از کفی اوج داده‌های کینماتیکی را در هر سه بعد در سمت غیربرتر تغییر نداد (05/0 نتیجه‌گیری: ارتز مورد استفاده در پژوهش حاضر اثرات سیستماتیک مثبتی را بر روی داده‌های کینماتیکی طی فاز استقرار راه رفتن نشان داد. بنابراین می‌توان استفاده از این کفی را در کوردکان پسر دارای کف پای صاف توصیه نمود. بعلاوه، یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند به عنوان راهنمای مناسبی برای تحقیقات آینده در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immediate effect of Arch support foot orthoses on three dimensional lower limb kinematics in children with flexible flat feet

نویسندگان [English]

  • AmirAli Jafarnezhadgero 1
  • Seyed Majid Alavi Mehr 2
  • Mahdi Majlesi 3
  • Farzad Nobakht 4
1 .
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 2. Department of Sport Biomechanics, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
4 Department of Sport Biomechanics, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Foot orthoses are often used to correct altered gait patterns. The purpose of this study was to investigate how foot orthoses can modify the magnitude of three dimensional ankle, knee, and hip joints kinematics during stance phase of walking in children with flexible flat feet.
Methodology: Three dimensional kinematic data were collected from 15 male children (age: 10.3 ± 1.5 years) suffering from flexible flat feet. In order to obtain the kinematics data, a Vicon motion capture system was used. Arch support foot orthoses were used as an intervention. ANOVA repeated measure test was used for statistical analysis (α =0.05).
Results: The results of data analysis showed that shoe insole can decrease the peak knee (P0.05).
Conclusion: The foot orthoses used in this study were observed to have positive systematic effects on kinematic data during stance phase of walking. Therefore, using of this orthoses was recommended for male children with flexible flat feet. Moreover, the findings of this study may be used as a guidance for future researches in this field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lower limb
  • Joint angle
  • Foot orthoses