تماس با ما

نشانی دفتر نشریّه:

بابلسر ـ بلوار شهید ذوالفقاری ـ میدان ابوعلی سینا ـ بلوار دانشگاه ـ
پردیس دانشگاه مازندران ـ دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ معاونت پژوهشی-
دفتر نشریّة «پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی»

تلفن: - ـ نمابر: 35302241 (011)

پست الکترونیکی: asp@umz.ac.ir

پایگاه اینترنتی: http://jsport.pec.umz.ac.ir


CAPTCHA Image