بررسی الگوی جریان توان محوری درشت‌نی در زنان با و بدون سندروم درد کشککی-رانی طی فاز اتکای دویدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

مقدمه: توان و نحوه‌ی جریان آن، ابزاری مناسب در ارزیابی اختلالات و شناسایی استراتژی­های حرکتی اندام تحتانی می‌باشد. الگوی جریان توان محوری درشت­نی می­تواند در تعیین رابطه علت و معلولی بین چرخش داخلی درشت­نی و پرونیشن پا بعنوان عامل ایجاد سندروم دردکشککی­رانی، طی دویدن مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جریان توان محوری درشت­نی در زنان سالم و مبتلا به سندروم درد کشککی‌رانی طی فاز اتکای دویدن بود.
مواد و روش­ها: داده­های سینماتیک و سینتیک سه­بعدی 10 زن سالم و 22 فرد مبتلا به سندروم درد­کشککی­رانی ثبت شد. میانگین توان حول محور ورتیکال درشت­نی در 40 درصد ابتدایی و سه زیرمرحله پاسخ بارگیری، میانی و پیشروی فاز اتکای دویدن بمنظور مقایسه آماری مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه بین دو گروه با استفاده از آزمون آماری تی­تست مستقل و آزمون خی­دو انجام شد (P≤0/05).
یافته­ها: نتایج نشان داد، در طی 40% ابتدایی فاز اتکای دویدن پا برهنه، 60% از آزمودنی­های سالم جریان توان منفی و بقیه افراد جریان توان مثبت را نشان دادند. علاوه­بر­این، در زنان دارای سندروم­ درد­کشککی­رانی 68% الگوی جریان توان منفی و 32% جریان توان مثبت را نشان دادند. طی مرحله میانی فاز اتکا گروه دارای سندروم­ درد­کشککی­رانی به طور معنی­داری میانگین توان محوری درشت­نی بالاتری را در مقایسه با گروه سالم دارا بودند (04/0= P).

نتیجهگیری:  بر اساس نتایج پژوهش، به نظر می‌رسد احتمال موفقیت درمان سندرم درد کشککی­رانی با استفاده از ارتوزهای کنترل پرونیشن اندک خواهد بود. بنابراین، اتکا به مداخلات بازتوانی مربوط به بخش‌های پروکسیمال زانو منجر به دستیابی به نتایج بهتر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of the axial tibial power flow pattern in females with and without patellofemoral pain syndrome during stance phase of running

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Salari-Esker 1
  • Mansour Eslami 2
  • Seyed-Esmaeil Hosseininejad 1
1 Biomechanics department/ sport sciences department/ university of Mazandaran
2 .
چکیده [English]

Introduction: Power flow has been known as a useful method for evaluating many of the causes of locomotion disorders and detecting movement strategies of the lower limb. Axial tibial power flow pattern can be used to determine the cause and effect relationship between tibial internal rotation and pronation of the foot as main cause of the patellofemoral pain syndrome during running. The purpose of this study was to assess the axial tibial power flow pattern in healthy and patellofemoral pain syndrome females during stance phase of running.
Methodology: three-dimensional kinematics and kinetics were recorded for 10 healthy and 22 patellofemoral pain syndrome females during running. Mean power around vertical axis of tibia at the first 40% of stance phase and loading response, mid stance, and propulsion phases for statistical analysis was determined. Between-group comparisons were assessed by independent sample T test and chi square (P≤0.05).
Results: Results showed that, in healthy females 60% of the subjects had negative and the others had positive power flow during first 40% of stance phase of barefoot running. Furthermore, in females with patellofemoral pain syndrome, 68% and 32% of patients showed negative and positive power flow pattern respectively. In comparison to the healthy group, patients with patellofemoral pain had higher mean axial power during mid-stance phase (p=0.04).
Discussion: It seems the probability of treatment success for patellofemoral pain syndrome with controlled pronation orthoses can be limited. Therefore, reliance on rehabilitation interventions on the proximal part of knee joint should yield better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patellofemoral pain syndrome
  • Running
  • power flow
  • excessive pronation
  • pelvic anterior tilt