اثر شش هفته تمرین هوازی فزاینده به همراه مصرف ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در هیپوکامپ موش های دیابتی شده با استرپتوزوسین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

سابقه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر شش هفته تمرین هوازی فزاینده به همراه مصرف ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی (NGF) در هیپوکامپ موش های دیابتی شده با استرپتوزوسین بود.
روش شناسی: 48 سر حیوان (با وزن تقریبی220-240 گرم و سن 9 هفته) به شش گروه: گروه کنترل، شم، دیابت، دیابت+تمرین، دیابت+ ویتامینD3، دیابت+تمرین+ویتامین D3(ترکیبی) تقسیم شدند. گروه تمرینی شش هفته و هفته‌ای پنج روز به تمرین روی نوارگردان پرداختند. گروه ویتامین D3 به مدت شش هفته و برای دو هفته اول هفته‌ای دو روز ویتامین با دوز 1میکروگرم در کیلوگرم و چهار هفته پایانی هفته­ای یک بار به صورت درون صفاقی ویتامین D3 دریافت کردند. برای ایجاد مدل تجربی دیابت، STZ با دوز 60 میلی­گرم در کیلوگرم به صورت درون صفاقی به حیوانات تزریق شد. سطح عامل رشد عصبی هیپوکامپ موش‌ها با روش الایزا اندازه گیری شد.
یافته­ها: سطح NGF در گروه کنترل دیابت نسبت به کنترل کاهش معنی داری یافت (0001/0 P=). از طرف دیگر در گروه دیابت+تمرین+ویتامین در مقایسه با گروه‌ دیابت افزایش معنی داری داشت (0001/0P=). همچنین در گروه دیابت+ویتامین نسبت به گروه دیابت+تمرین+ویتامین افزایش معنی داری مشاهده شد (0001/0P=) اما در گروه دیابت+تمرین نسبت به گروه دیابت+تمرین+ویتامین اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد مقادیر NGF در گروه دریافت کننده ویتامین به تنهایی نسبت به سایر گروه های تحقیق افزایش معناداری یافته است. از طرف دیگر مقادیر NGF در گروه هایی که مداخله تمرین را دریافت کردند نسبت به گروه کنترل دیابت افزایش معناداری یافته است اما این افزایش به میزان گروه دریافت کننده ویتامین به تنهایی نبود. لذا به نظر می رسد هر کدام از مداخله‌ها به خصوص مصرف ویتامین D3 می تواند به  واسطه تاثیر افزایشی روی عوامل نوروتروفیک یک عامل حفاظت عصبی مرکزی در برابر بیماری دیابت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 6 weeks progressive aerobic training with consumption of vitamin D3 on nerve growth factor levels in streptozotocin-Induced diabetic rat’s hippocampus

نویسندگان [English]

  • Omid Hamidi 1
  • seyed abdolah hashemvarzi 2
  • mohsen porghasem 3
1 Department of Sports Physiology, Islamic Azad University, Sari Branch
2 Department of Sport Physiology, Islamic Azad University, Sari Branch
3 Professor of Cellular and Molecular Research Center, Babol University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background&purpose:The purpose of this study was investigate the effect of 6 weeks treadmill running with consumption of vitamin D3 on nerve growth factor levels in streptozotocin-Induced diabetic rat’s hippocampus
Methodology:48rats(weight: 220-240 g and age: 9week)were divided into 6 groups:control,sham،control diabetes, exercise + diabetes, vitamin D3 + diabetes, vitamin D3 + exercise+diabetes.The exercise protocol was treadmill running for 5 days per week for 6 weeks. The groups with vitamin D3supplementation treatment received a dose of 1 μg / kg vitamin D3 intraperitoneal vitamin D3 for 6 weeks, two days per week for first two weeks and then once a week in the last four weeksDiabetes was induced by injection of streptozotocin(60 mg / kg)intraperitoneally. NGF level in the hippocampus were measured by ELISA
Results: In the present study, the level of NGFin the combined group was significantly increased compared with the control group (p=0.0001)Also, there was a significant increase in supplementation and diabetes in comparison with the combined group (p=0.0001) On the other hand, there was no significant difference in the exercise group and diabetes compared to the combination group (P>0.05)
Conclusion: Overall, the results showed that NGF levels in the exercise group, vitamin and also in the combination group, as compared to the control group, increased significantly, which was more pronounced in the vitamin group.Therefore, it seems that each of the interventions, especially the intake of vitamin D3, can be a major factor in the protection of the central nervous system against diabetes due to an increase in neurotrophic factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • Vitamin D3
  • Nerve growth factor
  • Diabetes