اثر تمرین هوازی همراه با مصرف دارچین بر شاخص مقاومت به انسولین و سطوح پلاسمایی گلوکز خون، ویسفاتین و آدیپونکتین، در مردان دارای اضافه‌وزن مبتلابه دیابت نوع دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

2 استادیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

3 استادیار ،گروه حرکات اصلاحی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: دیابت نوع دو به‌عنوان شایع‌ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم، یک چالش پراهمیت جهانی محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف دارچین بر شاخص مقاومت به انسولین و سطوح پلاسمایی گلوکز خون، ویسفاتین و آدیپونکتین، در مردان دارای اضافه‌وزن مبتلابه دیابت نوع دو بود. روش شناسی: در این تحقیق مردان میان‌سال مبتلابه دیابت نوع دو دارای اضافه وزن (شاخص توده بدنی بیشتر از 25) به‌صورت تصادفی به سه گروه تمرین هوازی با دارچین، تمرین هوازی با دارونما و یک گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل فعالیت هوازی دویدن با شدت 60 تـا 80 درصد ضربان قلب ذخیره بود 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین از کلیه آزمودنی‌ها در شرایط مشابه قبل از شروع دوره تمرین نمونه‌گیری خونی بعمل آمد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در هر دو گروه هشت هفته تمرین هوازی با  و بدون مصرف دارچین نسبت به‌پیش آزمون خود در کاهش معناداری در گلوکز و ویسفاتین خون و همچنین افزایش معنادار در میزان آدیپونکتین داشتند و این در حالی بود مقاومت انسولین تنها در گروه تمرین هوازی بهمراه مصرف دارچین نسبت به پیش‌آزمون خود کاهش معنی‌داری یافت. نتیجه گیری:  نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تمرین هوازی با و بدون مصرف دارچین بر فاکتورهای اندازه­گیری شده شامل گلوکز خون، میزان مقاومت به انسولین، آدیپونکتین و ویسفاتین اثر معناداری داشته و بر بهبود بیماری مردان مبتلابه دیابت نوع دو دارای اضافه‌وزن، مؤثر واقع شد. از طرفی مصرف هم‌زمان مکمل دارچین همراه با تمرین هوازی نسبت به تمرین صرفاً به‌صورت هوازی تأثیر بیشتری را برکاهش مقاومت انسولین داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training with cinnamon on insulin resistance index and plasma glucose, visfatin and adiponectin levels in men with excess type II diabetes

نویسندگان [English]

  • Mehdi Begzade 1
  • Sedigheh Hossainpppr 2
  • Hasan Safi-Khani 3
1 .
2 Department of Physical Education, Islamic Azad University,Kermanshah, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic training with cinnamon on insulin resistance index and plasma glucose, visfatin and adiponectin levels in overweight men with type 2 diabetes. Thirty middle-aged men with type 2 diabetes with BMI> 25 were referred to Kermanshah Medical Clinic. They were randomly divided into three experimental groups: aerobic training with cinnamon, aerobic training with placebo and one control group. One day before the beginning of the program, the subjects referred to the practice site. The next day, at 9:00 in the morning, after a full rest at night, the subjects went to the laboratory and received 7 cc blood from their anterior venous vein. After centrifugation for 5 minutes at 7000 rpm, the plasma was isolated and stored in microtubes at a temperature of 80 ° C. 48 hours after the last training session (in order to eliminate the acute effects of exercise), all subjects were re-tested in the same conditions before the start of the blood sampling exercise. Insulin and fasting glucose, fasting blood glucose (fasting glucose) insulin in each patient were measured. Insulin resistance and insulin levels were measured. The results of the covariance analysis showed that there was a significant difference between the fasting glucose, visfatin and adibonectin indices between the aerobic training group and the consumption of cinnamon and the control group, but the training groups were using cinnamon and without cinnamon in terms of No significant differences were observed between the variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • Cinnamon
  • Insulin Resistance Index
  • Visfatin
  • Adiponectin
##Souri R, Hosni Ranjbar S, Wahhabi K, Shakheiz F. The effect of aerobic exercise on serum RBP4 and insulin resistance index in type 2 diabetic patients. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2013; 10(4): 388- 397.##Nassis GP, Papantakou K, Skenderi K, Triandafillopoulou M, Kavouras SA, Yannakoulia M, et al. Aerobic exercise training improves insulin sensitivity without changes in body weight, body fat, adiponectin, and inflammatory markers in overweight and obese girls. Metabolism. 2005;54(11):1472-9.##Jorge MLMP, de Oliveira VN, Resende NM, Paraiso LF, Calixto A, Diniz ALD, et al. The effects of aerobic, resistance, and combined exercise on metabolic control, inflammatory markers, adipocytokines, and muscle insulin signaling in patients with type 2diabetes mellitus. Metabolism. 2011;60(9):1244-52.##Carrel AL, Clark RR, Peterson SE, Nemeth BA, Sullivan J, Allen DB. Improvement of fitness, body composition, and insulin sensitivity in overweight children in aschool-based exercise program: a randomized, controlled study. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 2005;159(10):963-8.##Haghighi, Amir Hossein. Yar Ahmadi, Hadi. Ildarabadi, Arezoo, Rafiyipour, Alireza. (2013). The effect of an aerobic training course on serum levels of ghrelin and leptin in middle-aged men. Journal of Daneshgah University of Shahed University. Year 19, Number 97, pp. 13-1.##Gulcelik N, Usman A, Gurlek A. Role of adipocytokines in predicting the development of diabetes and its latecomplications. Endocr 2009; 36(3): 397-403.##Hasanzade F, Toliat M, Ahmad ES, Emamimoghaadam Z (2013). The effect of cinnamon on glucose of type II diabetes patients. J. Tradit. Complementary Med. 3:171-174.##Jia W, Gao W, Tang L (2003). Antidiabetic herbal drugs officially approved in China. Hytother. Rese. 17:1127–1134. ##