اثر ارتز پا بر روی تغییرپذیری الگوی هماهنگی بین مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف منعطف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

سابقه و هدف: راه رفتن نیاز به وجود تغییرپذیری بهینه­ای هماهنگی در بین چندین مفصل دارد. در ارتباط با اثرات ارتزهای پا بر روی تغییرپذیری هماهنگی بین مفاصل اندام تحتانی در کودکان دارای کف پای صاف طی راه رفتن اطلاعات اندکی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده آنی ارتز پا بر روی تغییرپذیری الگوی هماهنگی بین مفاصل اندام تحتانی در کودکان دارای کف پای صاف منعطف بود.
مواد و روش­ها: 15 کودک پسر با کف پای صاف منعطف جهت شرکت در این مطالعه داوطلب شدند. داده­های کینماتیکی طی دو شرایط راه رفتن با و بدون ارتز  به وسیله سیستم تحلیل حرکت شامل چهار دوربین Vicon ثبت شد. در ادامه مقادیر تغییرپذیری هماهنگی بین مفاصل مچ پا-زانو، مچ پا-ران، و زانو-ران در سه بعد محاسبه شد.
یافته ­ها: میزان تغییرپذیری بین مفاصل مچ پا-زانو در صفحه سجیتال طی فاز میانه استقرار کاهش (011/0=P) و در دو صفحه فرونتال (023/0=P) و هوریزنتال (001/0=P) هنگام استفاده از ارتز در مقایسه با شرایط بدون ارتز افزایش معناداری نشان داد. تغییرپذیری مفاصل زانو-ران در سطح فرونتال طی فاز پاسخ­بارگیری (015/0=P) و همچنین تغییرپذیری بین مفاصل مچ­پا-ران در سطح فرونتال طی فاز هل دادن (01/0=P) در شرایط راه­رفتن با ارتز کاهش معنا­داری را در مقایسه با شرایط راه رفتن بدون ارتز دارا می­باشد. میانگین تغییرپذیری هماهنگی مفاصل زانو-ران در سطح هوریزنتال طی شرایط استفاده از ارتز در مقایسه با شرایط بدون استفاده از ارتز افزایش معناداری را در طی فاز هل دادن (0001/0=P) نشان داد.
نتیجه­ گیری: در مجموع استفاده از ارتز پا قابلیت تغییر مقادیر تغییرپذیری هماهنگی را بین مچ پا-زانو در صفحه سجیتال و مچ پا ران در صفحه فرونتال کاهش داد. یافته­ها نشان داد که بیشترین تاثیرات ارتز بر مقادیر تغییرپذیری هماهنگی در صفحه فرونتال می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of foot orthoses on lower limb intra-joint coordination variability during walking in children with flexible flat foot

نویسندگان [English]

  • AmirAli Jafarnezhadgero 1
  • Amirhosein Sadri 2
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Walking requires optimal coordination variability among multiple joints. Little is known about the effects of foot orthoses on lower limb intra-joint coordination variability during walking in children with flexible flat foot. The aim of this study was to evaluate the immediate effects of foot orthoses on lower limb intra joint coordination variability in children with flexible flat foot during walking.
Methodology: Fifteen male children with flexible flat foot volunteered to participate in this study. Kinematic data during walking with and without foot orthoses was recorded by a motion analysis system (including 4 Vicon cameras). Then, three-dimensional coordination variability between ankle-knee, ankle-hip, and knee-hip joints were calculated.
Results: The value of sagittal ankle-knee coordination variability during mid-stance was reduced in walking with foot orthoses compared to walking without it(P=0.011). While the value of ankle-knee coordination variability in both frontal(P=0.023) and horizontal(P=0.001) planes in walking with foot orthoses were higher than that in walking without it. The value of frontal knee-hip coordination variability during loading response phase (P=0.015) and the magnitude of frontal knee-hip coordination variability during push off phase (P=0.010) decreased in walking with foot orthoses compared to walking without it. Average horizontal knee-hip coordination variability during push off phase increased in walking with foot orthoses compared to walking without it(P=0.000).
Conclusion: Using foot orthoses could decrease coordination variability values between ankle-knee and ankle-hip joints in sagittal and frontal planes, respectively. Our results demonstrated that the effects of foot orthoses on coordination variability were highest in frontal plane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Variability
  • Flat foot
  • Foot orthoses