تأثیر 4 هفته تمرین هوازی تداومی با شدت متوسط بر سطوح LRP1 محلول پلاسمایی و سطوح آمیلوئیدبتای مغزی در رت‌های آلزایمری القا شده با تزریق Aβ1-42

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 4 هفته تمرین هوازی تداومی با شدت متوسط بر سطوح آمیلوئیدبتای مغزی و پلاسمایی و همچنین LRP1 محلول پلاسمایی در رت‌های آلزایمری القا شده با تزریق Aβ1-42 بود. 48 سر رت 8 هفته‌ای به روش تصادفی ساده به 3 گروه تقسیم ‌شدند: گروه AD، AD + تمرین و گروه کنترل. حیوانات گروه‌های AD و AD + تمرین از طریق تزریق Aβ1-42 به داخل هیپوکمپ آلزایمری شدند. گروه تزریق AD + تمرین پس از 3 روز ریکاوری، تمرین هوازی تداومی با شدت متوسط به مدت 4 هفته را تجربه نمودند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی از رت‌ها خونگیری به عمل آمد و سپس تشریح ‌شدند. از آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه گروه‌ها استفاده شده است. سطوح Aβ1-42 مغزی و پلاسمایی به طور معنی‌داری در گروه AD + تمرین کمتر از گروه AD بود (01/0P). سطوح LRP1 محلول پلاسمایی به طور معنی‌داری در گروه AD + تمرین بیشتر از گروه AD و گروه کنترل بود (001/0P). مطالعه حاضر نشان داد که القای بیماری آلزایمر موجب افزایش سطوح Aβ در مغز و پلاسما می‌شود. همچنین، سطوح LRP1 محلول پلاسمایی نیز افزایش جبرانی می‌یابد. با این حال، تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط می‌تواند با افزایش سطوح LRP1 محلول پلاسمایی و پاکسازی محیطی سطوح Aβ، سطوح این عامل سمیت عصبی در مغز را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 4 weeks of moderate intensity continuous aerobic training on plasma soluble LRP1 levels and brain amyloid beta level in rats with Alzheimer's disease induced by Aβ1-42 injection

نویسندگان [English]

  • neda mohamad khanlo 1
  • nader shakery 2
  • mandana gholami 2
1 azad universty
2 azaduniversity
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of 4 weeks of moderate intensity continuous aerobic training on plasma soluble LRP1 levels and brain amyloid beta level in rats with Alzheimer's disease induced by Aβ1-42 injection. 48 rats with 8 weeks age were randomly divided into 3 groups: AD, AD + exercise, and control group. Alzheimer's disease induction did by intrahippocampal Aβ1-42 injection. The AD + Aβ1-42 injection group experienced a moderate-intensity continuous aerobic training for 4 weeks after 3 days of recovery. 48 hours after the last training session, blood samples were taken from rats and then sacrificed. One-way ANOVA was used to compare the groups differences. Brain and plasma Aβ1-42 levels were significantly lower in the AD + exercise group than AD group (P≤0.01). Plasma soluble LRP1 level were significantly higher in the AD + exercise group than in the AD group and in the control group (P < 0.001). The present study showed that induction of Alzheimer's disease leads to increased levels of Aβ in the brain and plasma. Also, plasma level of soluble LRP1 also provide a compensatory increase. However, moderate-intensity exercise can reduce levels of neurotoxicity in the brain by increasing plasma levels of LRP1 and peripheral clearance of Aβ levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer's disease
  • Beta Amyloid
  • soluble LRP1
  • Exercise training