پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (JAEP) - واژه نامه اختصاصی