پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (JAEP) - اهداف و چشم انداز