تأثیر داروی استروییدی اکسی متولون بر فاکتورهای کبدی و هماتولوژیک سرمی ‌در بدن‌سازان مرد

دوره 5، شماره 9، تیر 1388، صفحه 1-6

علی اکبر روحانی روحانی؛ وحید ایمانی پور؛ فروزان زاهد منش؛ مهدی آرمندنیا


مقایسة دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست‌های آماتور

دوره 6، شماره 12، دی 1389، صفحه 1-16

رستم علیزاده؛ علی محمد صفانیا؛ مریم نورشاهی؛ حسین فرزانه


تأثیر تمرینات هوازی شدید و متوسّط بر سلامت عمومی مردان غیر فعّال

دوره 1، شماره 2، بهمن 1384، صفحه 1-16

محمّداسماعیل افضل‌پور؛ رضا قراخانلو؛ عباسعلی گایینی؛ علی ثقه الاسلامی


رابطة نظام ارتباطات سازمانی و تعارض ‌بین ‌فردی در ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان‌غربی

دوره 4، شماره 7، تیر 1387، صفحه 1-10

حسام اشراقی؛ میرمحمّد کاشف؛ مهرداد محرّم‌زاده


سازگاری روانی ـ اجتماعی در دختران ورزشکار رشته‌های تیمی‌‌ و انفرادی

دوره 4، شماره 8، دی 1387، صفحه 1-10

وحید ذوالاًکتاف؛ مریم جواهری؛ سیِّدمحمّد مرندی؛ غلاًمعلی قاسمی


تحلیلی بر وضعیّت منابع انسانی، بودجه و تأسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران.

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 11-20

شادمهر میردار؛ الهه طالبی؛ سعید تابش؛ علیرضا صفایی طوبی ناری دماوندی؛ رزیتا فتحی


بررسی تغییرات نیمرخ لیپوپروتئین های خون متعاقب یک دوره تمرینات ترکیبی در مردان میانسال

دوره 2، شماره 3، خرداد 1385، صفحه 11-23

ضیاء فلاح محمدی؛ مهدی پور امیر؛ بهداد سپیانی


آلوکسان و استرپتوزوتوسین، ابزار پژوهش دیابت

دوره 10، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 13-22

10.22080/jaep.2015.915

مرضیه معینی فرد؛ مهدی هدایتی


رابطة ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی

دوره 11، شماره 22، آبان 1394، صفحه 13-22

10.22080/jaep.2016.1204

فرزانه فضل ارثی؛ مجتبی عشرستاقی؛ الهام شیرزاد؛ سید حسین میرکریم‌پور؛ ندا ندا رضوان‌خواه گلسفیدی


اثر یک وهله تمرین مقاومتی بر بیان mRNA IL-15 در عضلات اسکلتی تند و کندتنش موش های صحرایی سالم و دیابتی تمرین کرده

دوره 9، شماره 18، دی 1392، صفحه 15-26

10.22080/jaep.2013.780

لیلا باقرصاد رنانی؛ مهدیه ملانوری شمسی؛ مهدی مهدوی؛ رضا قراخانلو؛ زهیر محمد حسن


بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

دوره 12، شماره 24، دی 1395، صفحه 15-26

10.22080/jaep.2017.1474

معرفت سیاهکوهیان؛ سجاد انوشیروانی؛ بیژن زمانی