رابطة نظام ارتباطات سازمانی و تعارض ‌بین ‌فردی در ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان‌غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مبارکه

2 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از‌این تحقیق، بررسی رابطة نظام ارتباطات سازمانی و تعارض‌ بین‌ فردی در ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان غربی می‌باشد. روش‌شناسی تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. کلّیّة کارکنان ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان ‌غربی به عنوان نمونة‌این تحقیق انتخاب گردید. پرسش‌نامة محقّق‌ساخته به همراه پرسش‌نامة جمعیّت‌شناختی به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. روایی و پایایی ابزار تحقیق از طریق نظرخواهی از کارشناسان تربیت ‌بدنی و استادان دانشگاه، اجرای یک طرح آزمایشی اوّلیّه و هم‌چنین معنی‌داری پایانی درونی آن به وسیلة ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. از روش‌های آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب تشخیص ازمون کروسکال والیس و آزمون u مان ویتنی) در تحقیق حاضر استفاده شده است.  نتایج نشان داد که رابطة معنی‌داری میان نظام ارتباطات و تعارض‌ بین‌ فردی در‌این ادارات وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Communications System and the Interpersonal Conflict in Physical Education Offices of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Hesam Eshraghi 1
  • Mir mohammad Kashef 2
  • Mehrdad Moharamzadeh 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to survey the relationship between organizational communications system and the interpersonal conflict in physical education offices of west Azerbaijan province. The study uses the survey method. All employees working in physical education offices of west Azerbaijan province were included in the sample for this study (N= 153). The reliability and validity of the questionnaires as  instrument of the study was confirmed through physical education experts and university professors’ opinions; the pilot study as well as its internal validity was found significant by Cornbach’s alpha coefficient. Descriptive statistics(f-frequency distribution, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (Spearman coefficient, coefficient of determination and Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests) were used in the study. Based on the result of spearman correlation coefficient, there is significant relationship between organizational communications system and interpersonal conflict.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational communications system
  • Interpersonal conflict
  • Physical Education Offices
  • Employees
. بحرالعلوم، حسن؛ 1378؛ ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریّت با رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران؛ رساله دکتری در رشته مدیریّت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران.
2. رابینز، استیفن پی؛ 1374 ؛ مدیریّت رفتار سازمانی؛ مترجمان: پارساییان، علی و اعرابی، سیّدمحمّد، انتشارات مؤسّسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل.
3. سلطانی‌تیرانی، فلورا؛ 1367 ؛ بررسی ارتباط موجود بین نوع و شکل شبکه‌های ارتباطی و رضایت‌شغلی؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
4. غلامی، مفید؛ 1378 ؛ بررسی نظام ارتباطات سازمانی و تأثیر آن بر رضایت کارکنان؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
5. فرهنگی، علی‌اکبر؛ 1378 ؛ ارتباطات در تعارض سازمانی؛ مجلة مدیریّت دولتی، دورة جدید، شمارة هشتم.
6. فهیم‌دوین، حسن. امیرتاش، علی‌محمّد.‌هادوی، فریده؛ 1385 ؛ رابطهة مهارت‌های ارتباطی با راهبرد‌های مدیریّت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده‌های تربیت ‌بدنی دانشگاه‌های کشور؛ اوّلین کنگره بین‌المللی رویکردهای نوین تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
7. محرّم‌زاده، مهرداد؛ 1382 ؛ مدیریّت سازمان‌های ورزشی؛ انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیّه؛ چاپ اوّل، صفحات 39 و 40.
8. Barbuto JE, Xu Y. (2006), Sources of motivation, interpersonal conflict management styles, and leadership effectiveness: a structural model; Psychol Rep.  Vol. 98. No1. pp. 3-2.

9. Harolds J, Wood BP. (2006), Conflict management and resolution; J Am Coll Radiol.

10. Jensen-Campbell Lauri A, Gleason Katie A, Adams Ryan, Malcolm Kenya T. (2003), Interpersonal Conflict Agreeableness, and Personality Development; Journal of Personality. Vol 71. No6. pp. 1059–1086.
11. Prince C. (2007), Communication in a time of conflict; Hawaii Dent J.  Vol 38. No1. pp. 8-17.
12. Reynolds Kerry A, Helgeson Vicki S, Seltman Howard, Janicki Denise, Page-Gould Elizabeth, Wardle Margaret. (2006), Impact of Interpersonal Conflict on Individuals High in Unmitigated Communion; Journal of Applied Social Psychology. Vol. 36. No7. pp. 1595–1616.
 
13. Sithirith Mak; Piseth Vann; Sokhoeun Te. (2004), Communication Strategies for Fisheries Conflict Management  A Case Study in Cambodia ; First Draft, The Paper Prepared for International Workshop on  Developing Communication Strategies for Conflict Management in Fisheries, at the Mitraniketan Center Vellanland, Thiruvanathapuram, Kerala, India.
14. Thieme. Dr. (2002), Communication in Conflict Management, (To define and identify the nature, characteristics, and principles of conflict as they are initiated, sustained and resolved through communication); fall.                
15. Vaske Jerry J., Needham Mark D. , Robert C. Cline Jr. (2007), Clarifying Interpersonal and Social Values Conflict among Recreationists ; Journal of Leisure Research ; First Quarter; Vol 39. No1. pp 182.

16. Zornoza Ana; Ripoll Pilar; Peiró José M. (2002), Conflict Management in Groups that Work in Two Different Communication Contexts (Face-To-Face and Computer-Mediated Communication); Small Group Research, Vol 33. No5. pp. 481-508.