بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

3 دانشیار گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران

چکیده

زمینه و هدف: تغییرات ساختاری  بطن چپ در پاسخ به فعالیت ورزشی نسبت به سایر بخش‌های قلب بیشتر است. با این حال، بی تمرینی می تواند سازگاری‌های ساختاری بطن چپ را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات بی تمرینی و تمرین مجدد بر ساختار بطن چپ وزنه برداران نخبه جوان با استفاده از متغیر های اکوکاردیوگرافیک می باشد.
روش شناسی: ده وزنه بردار نخبه (میانگین و انحراف معیار سن 8/3±1/19 سال، وزن23±1/104کیلوگرم، قد 2/4±1/179 سانتیمتر) به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. پس از معاینات پزشکی، اکوکاردیوگرافی نقطه به نقطه قلب پس از دو ماه تمرین و متعاقب آن 4 هفته بی تمرینی و یک و دو ماه تمرین مجدد انجام شد. شاخص های توده سازی مجدد بطن چپ به عنوان  الگوی هایپرتروفی قلب محاسبه شد. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش اندازه گیری مکرر مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‏ ها: توده تام بطن چپ و ضخامت دیواره پشتی درسیستول به طور معنی داری پس از دوره بی تمرینی کاهش(میانگین تفاوت ها به ترتیب67/9±11 گرم (006/0>P) و 51/1 ±05/3 میلیمتر (002/0>P)) و پس از دوره تمرین مجدد  به طور معنی داری افزایش (میانگین تفاوت ها به ترتیب 5/24±40 گرم (015/0>P) و 66/1±2 میلیمتر(022/0>P) یافت. درحالی که پس از دوره بی تمرینی و تمرین مجدد مقادیر ضخامت پایان دیاستول وسیستول دیواره بین بطنی و ضخامت دیواره پشتی در پایان دیاستول تغییری نکرد (073/0>P).

نتیجه ‏گیری: به نظر می رسد که بی تمرینی رابطه معکوسی با توده سازی بطن چپ دارد. یافته های ما به طور ویژه نظریه مورگانروس در زمینه توده سازی بطن چپ در پاسخ به تمرینات شدید مقاومتی را مورد حمایت نسبی قرار می دهد. این یافته ها با آنچه که در دیگر ورزشکاران نخبه درمطالعات گذشته مشاهده شده متفاوت است که نیازمند بررسی های بیشتر است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.

##Gaeini A, Kazem F, Mehdiabadi J, Shafiei-Neek L. The effect of 8-week aerobic interval training and a detraining period on left ventricular structure and function in non-athlete healthy men. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2012;13(9):16-20.##Maron BJ, Pelliccia A, Spirito P. Cardiac disease in young trained athletes insights into methods for distinguishing athlete’s heart from structural heart disease, with particular emphasis on hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 1995;91(5):1596-601.##Oakley D. The athlete's heart. Heart. 2001;86(6):722-6.##Mujika I, Padilla S. Detraining: loss of training-induced physiological and performance adaptations. Part I. Sports Medicine. 2000;30(2):79-87.##Pelliccia A, Spataro A, Caselli G, Maron BJ. Absence of left ventricular wall thickening in athletes engaged in intense power training. The American Journal of Cardiology. 1993;72(14):1048-54.##Maron BJ. Hypertrophic cardiomyopathy and other causes of sudden cardiac death in young competitive athletes, with considerations for preparticipation screening and criteria for disqualification. Cardiology Clinics. 2007;25(3):399-414.##Maron B. Distinguishing hypertrophic cardiomyopathy from athlete’s heart physiological remodelling: clinical significance, diagnostic strategies and implications for preparticipation screening. British Journal of Sports Medicine. 2009;43(9):649-56.##                Papadakis M, Carre F, Kervio G, Rawlins J, Panoulas VF, Chandra N, et al. The prevalence, distribution, and clinical outcomes of electrocardiographic repolarization patterns in male athletes of African/Afro-Caribbean origin. European Heart Journal. 2011:ehr140.##  Morganroth J, Maron BJ, Henry WL, Epstein SE. Comparative left ventricular dimensions in trained athletes. Annals of Internal Medicine. 1975;82(4):521-4.##      Spence AL, Naylor LH, Carter HH, Buck CL, Dembo L, Murray CP, et al. A prospective randomised longitudinal MRI study of left ventricular adaptation to endurance and resistance exercise training in humans. The Journal of Physiology. 2011;589(22):5443-52.##.         Pelliccia A. Determinants of morphologic cardiac adaptation in elite athletes: the role of athletic training and constitutional factors. International Journal of Sports Medicine. 1996;17:S157-63.##Fagard R. Athlete’s heart. Heart. 2003;89(12):1455-61.##        Lalande S, Baldi JC. Left ventricular mass in elite Olympic weight lifters. The American Journal of Cardiology. 2007;100(7):1177-80.##Benito B, Nattel S. Exercise training as a treatment for heart failure: potential mechanisms and clinical implications. The Journal of Physiology. 2009;587(21):5011-3.##  Lang R, Bierig M, Devereux R, Flachskampf F, Foster E, Pellikka P, et al. Chamber Quantification Writing Group; American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee; European Association of Echocardiography. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr. 2005;18(12):1440-63.##               Pluim BM, Zwinderman AH, van der Laarse A, van der Wall EE. The athlete’s heart a meta-analysis of cardiac structure and function. Circulation. 2000;101(3):336-44.##Grossman W, Jones D, McLaurin L. Wall stress and patterns of hypertrophy in the human left ventricle. Journal of Clinical Investigation. 1975;56(1):56.##        de Gregorio C, Speranza G, Magliarditi A, Pugliatti P, Andò G, Coglitore S. Detraining-related changes in left ventricular wall thickness and longitudinal strain in a young athlete likely to have hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Sports Science & Medicine. 2012;11(3):557.##Baggish AL, Wang F, Weiner RB, Elinoff JM, Tournoux F, Boland A, et al. Training-specific changes in cardiac structure and function: a prospective and longitudinal assessment of competitive athletes. Journal of Applied Physiology. 2008;104(4):1121-8.##Hagerman FC, Walsh SJ, Staron RS, Hikida RS, Gilders RM, Murray TF, et al. Effects of high-intensity resistance training on untrained older men. I. Strength, cardiovascular, and metabolic responses. The journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2000;55(7):B336-B46.##Haykowsky M, Humen D, Teo K, Quinney A, Souster M, Bell G, et al. Effects of 16 weeks of resistance training on left ventricular morphology and systolic function in healthy men> 60 years of age. The American Journal of Cardiology. 2000;85(8):1002-6.##        Haykowsky MJ, Gillis R, Quinney A, Ignaszewski AP, Thompson CR. Left ventricular morphology in elite female resistance-trained athletes. The AmericanJournal of Cardiology. 1998;82(7):912-4.##  Scharhag J, Schneider G, Urhausen A, Rochette V, Kramann B, Kindermann W. Athlete’s heart: right and left ventricular mass and function in male endurance athletes and untrained individuals determined by magnetic resonance imaging. Journal of the American College of Cardiology. 2002;40(10):1856-63.##           Yeater R, Reed C, Ullrich I, Morise A, Borsch M. Resistance trained athletes using or not using anabolic steroids compared to runners: effects on cardiorespiratory variables, body composition, and plasma lipids. British Journal of Sports Medicine. 1996;30(1):11-4.##  Barauna VG, Rosa KT, Irigoyen MC, de Oliveira EM. Effects of resistance training on ventricular function and hypertrophy in a rat model. Clinical Medicine & Research. 2007;5(2):114-20.##Huonker M, Halle M, Keul J. Structural and functional adaptations of the cardiovascular system by training. International Journal of Sports Medicine. 1996;17(S 3):S164-S72.##Fagard RH. Impact of different sports and training on cardiac structure and function. Cardiology Clinics. 1997;15(3):397-412.##           Perrault H, Turcotte RA. Exercise-Induced Cardiac Hypertrophy Fact or Fallacy? Sports Medicine. 1994;17(5):288-308.##Effron MB. Effects of resistive training on left ventricular function. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1989;21(6):694-7.##Haykowsky M, Taylor D, Teo K, Quinney A, Humen D. Left ventricular wall stress during leg-press exercise performed with a brief Valsalva maneuver. CHEST Journal. 2001;119(1):150-4.##