ارتباط بین ویژگی‌های پیکرسنجی و فیزیولوژیکی شناگران و دوندگان مرد با عمل‌کرد سرعتی و نیمه‌استقامتی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد دانشگاه رازی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شاخص‌های فیزیولوژیکی، ترکیب بدنی و آنتروپومتریکی شناگران و دوندگان مرد با عمل‌کرد سرعتی و نیمه‌استقامتی آن‌ها انجام شده است.
روش‌شناسی: در پژوهش توصیفی حاضر که از نوع هم‌بستگی است، 18 شناگر با میانگین سنّی 39/2 ±61/12 سال، قد cm03/14±16/153 و وزن kg 52/16±02/49 و 18 دونده با میانگین سنّی 74/2 ±46/15 سال، قد  cm43 /5±65/178 و وزن kg86/6±48/64 مورد مطالعه قرار گرفتند. فاکتورهای فیزیولوژیکی فشار خون و ضربان قلب طی 3 مرحله، هر مرحله به فاصلة 1 دقیقه با دستگاه فشارسنج دیجیتالی و یک‌بار با گوشی اندازه‌گیری شد. چربی زیر پوستی در 7 نقطه از بدن (شکم، فوق خاصره، زیر بغل، سینه، تحت کتفی، ران و سه سر بازویی) و فاکتورهای آنتروپومتریکی قد، وزن، طول اندام‌ها (دست، پا، کف دست، و کف پا)، عرض اندام‌ها (شانه، لگن، کف دست، کف پا و فاصله عرض دو دست) و محیط اندام‌ها (بازو، سینه، ران و کمر) اندازه‌گیری و ثبت گردید. سپس آزمودنی‌ها پس از گرم کردن، آزمون‌های عمل‌کرد سرعتی و نیمه‌استقامتی (در شناگران 25 و 200 متر شنای آزاد و در دوندگان100 و800 متر دو) به عمل آمد و رکورد آزمودنی‌ها ثبت گردید. برای طبقه‌بندی، تنظیم داده‌ها، تعیین شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، ترسیم جداول و نمودارها از آمار توصیفی و برای محاسبه تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج نهایی از روش آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار spss انجام شد.
یافته‌ها: در شناگران شاخص‌های وزن چربی بدن (32/0-=r، 043/=p) و عرض شانه (25/0-=r، 049/=p) با عمل‌کرد سرعتی (25 مترشنای آزاد) و وزن چربی بدن (26/0-=r، 031/=p) با عمل‌کرد استقامتی (200 متر شنای آزاد) ارتباط معنی‌داری وجود داشته است. در دوندگان نیز شاخص‌های فشار خون سیستول (99/0=r، 037/=P)، دانسیته بدن (12/0=r، 037/=p)، وزن چربی بدن (32/0-=r،
039/= p) ، درصد چربی بدن (17/0-=r، 024/=p)، محیط بازو (50/0-=r، 046/=p) و محیط سینه (72/0-=r، 026/=p)  با عمل‌کرد سرعتی (دو100 متر) ارتباط معنی‌داری وجود داشته است.
نتیجه‌گیری: از نتایج چنین به نظر می‌رسد که عمل‌کردِ شناگران و دوندگان با برخی از ویژگی‌های پیکرسنجی و فیزیولوژیکی آن‌ها ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between swimmers and runners' Anthropometric and Physiological Characteristics, and their Sprint and semi-endurance performance

نویسندگان [English]

  • Shahram Ahanjan 1
  • Kamran Moradi 2
  • Ali Ashraf khazayie 1
چکیده [English]

The aims of this research were to examine the physiological, bodyـ composition and anthropometrical indexes of swimmers and runners in adolescent teams from Kerman Shah Province in terms of their speed and semi-endurance performances.
The sample chosen for the study consisted of 36 adolescent athletes from Kerman Shah Province: 18 male swimmers (age: 12.6± 2.38) and 18 male runners (age: 15.46±2.74), all participanted in team exercises as the city-selected athletes in 2006-2007.
Physiological factors were measured during 3 phases, each of which with 1-minute interval by a digital manometer and with a stethoscope once. Subcutaneous adiposity on 7 sites of body  (abdomen, super pelvis, axilla, sub scapula, thigh, triceps brachia); anthropometrical factors including height, weight, length of organs (arm, palm, leg, sole); organ widths (shoulder ,pelvis ,palm, sole, distance of 2 arms width); girth of organs  (arm , chest , thigh , waist) were measured and recorded. After warming up, speed and endurance performance tests were taken  (25/200 m freestyle swimming for swimmers; 100/800 m running for runners) whose and records were recorded.
 Based on the data collected, mean values of heart rate, systolic /diastolic blood pressure were estimated. Also body composition variables also were calculated within least time by using unprocessed data of subcutaneous fat and internet Exrx software (body density, percentage of body fat, weight of body fat, and lean body weight (LBW)).
The SPSS software was used for descriptive statistical analyses (mean values, standard deviation, etc). Also the same software was used for inferential analyses (Pearson correlation coefficient) to address the hypotheses.
Body composition, physiological and anthropometrical indexes of swimmers with speed and semi endurance performances:
For body-composition factors, a significant negative correlation (r=-32%, p=-0.043%) was found between body-fat weight and record of 25m freestyle swimming. Such a correlation was also found to exist between shoulder width and record of 25 m freestyle swimming in terms of anthropometrical indexes (r=-25%, p=0.049%).but there was no significant correlation with respect to indexes measured by speed performance during 25 m freestyle swimming.
There was a significant negative correlation (r= -26%, p=0.031%) between body fat weight and record of 200 m freestyle swimming, but not between indexes measured by record of 200 m freestyle swimming.
Body composition, physiological and anthropometrical indexes of runners with speed and semi endurance performances:
For physiological factors, a significant positive correlation (r= 0.099%, p=0.037%) was found between systolic blood pressure and record of 100 m running, while a significant negative correlation was found between record of 100 m running and body composition factors including body density (r= -12%, p=0.037%); body fat weight (r= -32%, p=0.039%); and percentage of body fat (r= -17%, p= 0.024%). For anthropometrical indexes, the correlation between record of 100m running and circumference of arm (r= -50%, p=0.046%); and of chest (r= -72%, p=0.026%) was both negative and significant. But no significant correlation was observed in terms of indexes measured by record of 800 m running.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric
  • Measurements
  • Composition
  • Swimming
  • Running
احدیانی، فرشته (1379). رابطة میان ویژگی‌های آنتروپومتریک با زمان 100 متر چهار شنای رقابتی دختران شناگر زبده ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
2. پیمانی راد، حسین (1373). بررسی مقایسة ویژگی‌های بدن‌سنجی دانش‌آموزان ورزشکار دونده، شناگر و غیر ورزشکار. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
3. جک اچ ویلمورـ دیویدال. کاستیل (1384). فیزیولوژی ورزش و فعّالیّت بدنی (دکتر ضیا معینی و ...، مترجم) جلد اوّل، انتشارات مبتکران.
4. جی. بلوم فیلد، تی آر. آکلندوبی سی الیوت (1382). بیومکانیک و آناتومی کاربردی در ورزش (سعید ارشم، مترجم)، پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
5. دلاور، رضا (1376). بررسی نوع پیکری دوندگان سرعت و مقایسة آن‌ها با همردیفانشان در سطح المپیک. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
6. کاشف، مجید (1368). بررسی ارتباط بین زمان شنای کرال سینه با برخی از ویژگی‌های جسمانی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
7. گایینی، عبّاس‌علی (1384). ارتباط بین ویژگی‌های پیکرسنجی شناگران مرد زبده کشور با عمل‌کرد سرعتی و استقامتی آن‌ها، فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم) سال سوم، شمارة هفتم، تابستان 1384.
8. معماری، ساحل (1381). مقایسة ویژگی‌های فیزیولوژیکی، سوماتومتریک و ترکیب بدن ـ منتخبی از شناگران سرعتی و استقامتی دختر شهر تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
9. مهدوی، شیرین (1379). مقایسة ویژگی‌های آنتروپومتریکی شناگران نخبه زیر 18 سال استان اصفهان در دو رشتة قورباغه و کرال سینه، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
10. Avlonitou E.Georgiou.E, Douskas G, Louizi A. (1997). Estimation of body composition in competitive swimmers by means of three different techniques, jnt Jsports med, Jul, 18 (5), p: 363-368.
11. Bale P; Bradbury D; colly E. (1985). Anthropometric and training variables related to 10 Km running performance. Br j Sports Med.
12. Bloomfield J, Sigerseth P (1965). Anatomical and Physiological Differences between Sprint and middle Distance Swimmers at the University level, J Sports Med and physio Fitness, (5), PP: 76-81.
13. Changular SN, Brown PL (1992). An Analysis of Male and Female Olympic Swimmers in the 200 Meterـ Events, Biomechanics laboratory, Pennsylania State University.
14. Decharty and gall (1991). Talent Identification: what makes chamption swimmers elite.
15. GenadijusS (2005). Olympic Trials Project-Anthropemetric. ww.usaswimmers.com.
16. Homer A. Sparague (1976). Relationship of Certain Pysical Measurements to Swimming Spee, Research Quarerly, V ol (47), No (4), PP: 810.
17. Leake Cn; carter je. (1991). Comparision of body composition and somatotype of trained female triathletes.
18. Legaz Arrese A’Serrano Ostariz E.Gonzales; et al. (2004). Somatometric Varibles for runner's elite.
19. Liam Hennessy. Jams kilty (2004). Study relation anthropometric by functional running in female training.
20. Kavnack.et al (1989). Study antropometric indicates by functional runners.
21. Meleski B.W. shoup R F, malina R M (1982). Size, Physique, and Body Composition of Competitive Female Swimmers 11 to 20 Years of Age, Human Kinetics. (Biology), 54 (3), PP: 609-625.
22. Montoyo H J et al (1977). Girls Swimmers Comments on an Aticle, Sports med, vol (17), p: 75.
23. Richards R. (1999). Talent Identification and Development.Western Aus Inst of Sport.
24. Sandes wa, Smith LS, Kivi DM,Mcneal jr, et al. (2005). Processes ability physical and anthropometric: Structure American team.
25. Siders WA et al (1993). Relationship among Swimming Prformance, Body Composition and Somatotype in Competitive Collegiate Swimmers, J of Sports Med and phsio fitness.32 (2), PP: 166-171.
26. Stager W. A. et al (1984). Relationship of Body Composition to Swimming Performance in Female Swimmers,J of Swim Research, Vol (1),PP:21-26.
27. Slaughter MH et al (1977). Relationship of Somatotype and Body Composition to physical Performance in 7 to12 Years Age Body, Resquarterly, V (48), no (1).
28. Wevand PG, Davis JA. (2005). Running performance has a structural basis. Kinesiology Department, MS-545, Rice University.