بررسی اثربخشی یک دوره ماساژ و تمرینات کششی PNF بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به شانه منجمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه و هدف: با وجود این که علت شناسی عارضه شانه منجمد ناشناخته است، محققان زیادی پیشنهاد کرده اند که اختلال حرکات شانه، ناشی از چسبندگی کپسول و سفتی بافت نرم شانه است​​.هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی یک دوره ماساژ و تمرینات کششی PNF  بر درد، عملکرد و دامنه حرکتی مفصل شانهی بیماران مبتلا به شانه منجمد بود.
مواد و روش ها: آزمودنی­های این تحقیق 24 بیمار مبتلا به عارضه شانه منجمد (FSS) با میانگین سنی 24/59 سال بودند که در دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. سپس بیماران گروه کنترل، برنامه درمانی فیزیوتراپی و گروه تجربی علاوه بر برنامه فیزیوتراپی، یک برنامه ی ماساژ درمانی و تمرینات کششی PNF  مفصل شانه را نیز دریافت کردند. برای بررسی اثربخشی برنامه درمانی منتخب (ماساژ درمانی و تمرینات کششی PNF) درد، ناتوانی، دامنه ی حرکتی و عملکرد شانه به ترتیب به وسیله ی شاخص ناتوانی و درد شانه، گونیامتر و پرسشنامه سطح عملکرد شانه، قبل و بعد از شش هفته درمان ارزیابی شد.
یافته­ها: با وجود این که کاهش درد و ناتوانی برای گروه درمان منتخب ،بیش تر از گروه فیزیوتراپی بود، اما یافته­های تحقیق تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان نداد. در مورد میزان دامنه ی حرکتی مفصل شانه نیز بعد از درمان، تنها در مورد چرخش خارجی مفصل شانه بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شده است (05/0>P). از لحاظ عملکردی نیز بین امتیاز عملکرد بیماران گروه درمان منتخب با گروه فیزیوتراپی تفاوت معنی داری مشاهده شده است (05/0>P).
بحث و نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های تحقیق می­توان نتیجه­گیری نمود که با افزودن دو برنامه ماساژ و تمرینات کششی PNF  به برنامه ی فیزیوتراپی می­توان نتایج بهتری را در درمان عارضه ی شانه منجمد در مورد دامنه‌ی حرکتی و عملکرد بیماران کسب نمود.

کلیدواژه‌ها


##Lin, J. J., Wu, Y. T., Wang, S. F., & Chen, S. Y. (2005). Trapezius muscle imbalance in individuals suffering from frozen shoulder syndrome. Clinical rheumatology, 24(6): 569-575.##Müller, L. P., Müller, L. A., Happ, J., & Kerschbaumer, F. (2000). Frozen shoulder: a sympathetic dystrophy?. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 120(1-2): 84-87.##Simmonds F A (1999). Shoulder pain with particular reference to the frozen shoulder. J Bone Joint Surg, 426 32. ##Woodward, T. W., & Best, T. M. (2000). The painful shoulder: Part I. Clinical evaluation. American family physician, 61(10): 3079-3089.##Homsi C, Bordalo-Rodrigues M, DA Silva J J, and Stump X M (2006).Ultrasound in adhesive capsulitis of the shoulder: is assessment of the coracohumeral ligament a valuable diagnosis tool?; Skeletal Radiol; 35:673-678. ##Waldburger, M., Meier, J. L., & Gobelet, C. (1992). The frozen shoulder: diagnosis and treatment. Prospective study of 50 cases of adhesive capsulitis. Clinical rheumatology, 11(3): 364-368.##Kivimäki J, Pohjolainen T, Malmivaara A, Kannisto M, Guillaume J, Seitsalo S, Nissinen M  (2007). Manipulation under anesthesia with home exercises versus home exercises alone in the treatment of frozen shoulder: a randomized, controlled trial with 125 patients. J Shoulder Elbow Surg. Nov-Dec; 16(6):722-6.##Simpson, J. K., & Budge, R. (2004). Treatment of frozen shoulder using distension arthrography (hydrodilatation): a case series. Australasian Chiropractic & Osteopathy, 12(1): 25.## Goldberg, B. A., Scarlat, M. M., & Harryman Ii, D. T. (1999). Management of the stiff shoulder. Journal of orthopaedic science, 4(6): 462-471.##Buchbinder, R., Howes, F., & Walters, J. (2007). Oral corticosteroids: their place in the management of adhesive capsulitis. Australian family physician, 36(11). 927.## Sokki J, Gapeyeva H, Ereline J, Kolts I, Pääsuke M (2007 Jul). Shoulder muscle strength and fatigability in patients with frozen shoulder syndrome: the effect of 4-week individualized rehabilitation. Electromyogr Clin Neurophysiol.; 47(4-5):205-13.##Yang, J. L., Chang, C. W., Chen, S. Y., & Lin, J. J. (2008). Shoulder kinematic features using arm elevation and rotation tests for classifying patients with frozen shoulder syndrome who respond to physical therapy. Manual therapy, 13(6): 544-551.##Khorsandi AA, Hossein B (1382). The effect of shoulder manipulation (Maneuver and rotate) in the treatment of Frozen shoulder, Iran Medical University journal, Volume 10, Fall, No. 35: pp. 386 - 379.##