رابطة ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تقویت عضلات ناحیة مرکزی بدن به منظور افزایش ثبات مرکزی به‌عنوان بخشی از برنامة تمرین ورزشکاران مورد توجه قرار گرفته است. با این‌حال چگونگی رابطة آن با عملکرد ورزشی به‌طور کامل شناخته شده نیست. هدف از اجرای این پژوهش تعیین ارتباط میان ثبات مرکزی و عملکرد توانی اندام تحتانی در اجرای پرش‌های عمودی بود.
مواد و روش­ها: 12 ورزشکار زن رشتة اسکواش با میانگین سن 60/6 ± 06/23 سال و وزن 44/5 ± 56/61 کیلوگرم در این مطالعه شرکت کردند. به منظور سنجش ثبات مرکزی، آزمون مک‌گیل در چهار بخش خم کردن تنه، باز کردن تنه و پل‌های طرفی راست و چپ اجرا شد و ثبات مرکزی کل از مجموع امتیازهای این چهار بخش به دست آمد. ارتفاع دو پرش عمودی آزمودنی‌ها یعنی کانترموومنت‌جامپ (CMJ) و اسکات‌جامپ (SJ) نیز ثبت شد. برای تعیین روابط بین نتایج آزمون مک‌گیل و ارتفاع پرش‌ها از آزمون همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش روابط معنادار بین ثبات مرکزی کل با  CMJ(03/0= p  ,61/0= r)، آزمون پل طرفی راست با CMJ و SJ ( به ترتیب 01/0= p  ,79/0=r  و 02/0= p  ,67/0=r  ) و آزمون پل طرفی چپ با CMJ و SJ ( به ترتیب 01/0= p  ,77/0=r  و02/0= p , 64/0= r ) را نشان داد.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده، از نقش تاثیرگذار ثبات مرکزی در انتقال توان به هنگام اجرای حرکات ورزشی حمایت می‌کنند. با این‌حال به نظر می‌رسد که مسیر انتقال توان از بخش‌های جانبی عضلات مرکزی بدن می‌گذرد. تمرکز بیشتر روی تقویت عضلات این بخش‌ها ممکن است در بهبود عملکرد توانی ورزشکاران موثر باشد

کلیدواژه‌ها


##Hibbs AE, Thompson KG, French D, Wrigley A, Spears I. 2008. Optimizing performance by improving core stability and core strength. Sports Medicine. 38(12):995-1008.##        Richardson CA, Jull G, Hodges P, Hides J. 1999. Therapeutic exercise for spinal segmental stabilization in low back pain: scientific basis and clinical approach. Edinburgh: Churchill Livingstone.##Fig G. 2005. Strength training for swimmers: Training the core. Strength & Conditioning Journal. 27(2):40-42.##          Lehman GJ. 2006. Resistance training for performance and injury prevention in golf. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 50(1):27-42.##   Santana JC. 2003. The serape effect: A kinesiological model for core training. Strength & Conditioning Journal. 25(2):73-74.##   Faries MD, Greenwood M. 2007. Core training: stabilizing the confusion. Strength & Conditioning Journal. 29(2):10-25.##             Majewski-Schrage T, Evans TA, Ragan B. 2014. Development of a core-stability model: a delphi approach. Journal of sport rehabilitation. 23(2):95-106.##  Panjabi MM. 1992. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. Journal of Spinal Disorders & Techniques. 5(4):383-389.##              Willson JD, Dougherty CP, Ireland ML, Davis IM. 2005. Core stability and its relationship to lower extremity function and injury. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 13(5):316-325.##            Kibler WB, Press J, Sciascia A. 2006. The role of core stability in athletic function. Sports Medicine. 36(3):189-198.##   Tse MA, McManus AM, Masters RS. 2005. Development and validation of a core endurance intervention program: implications for performance in college-age rowers. The Journal of Strength & Conditioning Research. 19(3):547-552.##        Jeffreys I. 2002. Developing a progressive core stability program. Strength & Conditioning Journal. 24(5):65-66.##        Reed CA, Ford KR, Myer GD. 2012. The Effects of Isolated and Integrated ‘Core Stability’Training on Athletic Performance Measures. Sports Medicine. 42(8):697-706.##             Parkhouse KL, Ball N. 2011. Influence of dynamic versus static core exercises on performance in field based fitness tests. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 15(4):517-524.##            Schilling JF, Murphy JC, Bonney JR, Thich JL. 2013. Effect of core strength and endurance training on performance in college students: Randomized pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 17(3):278-290.##        Stanton R, Reaburn PR, Humphries B. 2004. The effect of short-term Swiss ball training on core stability and running economy. The Journal of Strength & Conditioning Research. 18(3):522-528.##          Nesser TW, Huxel KC, Tincher JL, Okada T. 2008. The relationship between core stability and performance in Division I football players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 22(6):1750-1754.##           Nesser TW, Lee WL. 2009. The relationship between core strength and performance in division I female soccer players. JEPonline. 12(2):21-23.##            Laffaye G, Bardy BG, Durey A. 2005. Leg stiffness and expertise in men jumping. Medicine and Science in Sports and Exercise. 37(4):536-543.##   McGill S. 2010. Core training: Evidence translating to better performance and injury prevention. Strength & Conditioning Journal. 32(3):33-46.##    McGill SM, Childs A, Liebenson C. 1999. Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal database. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 80(8):941-944.##             Bobbert MF, Gerritsen KG, Litjens MC, Van Soest AJ. 1996. Why is countermovement jump height greater than squat jump height? Medicine and Science in Sports and Exercise. 28:1402-1412.##             Sharrock C, Cropper J, Mostad J, Johnson M, Malone T. 2011. A pilot study of core stability and athletic performance: is there a relationship? International Journal of Sports Physical Therapy. 6(2):63-67.##  Bergmark A. 1989. Stability of the lumbar spine: a study in mechanical engineering. Acta Orthopaedica. 60(S230):1-54.##