نقش قابلیت‌ پردازش ذهنی در توانایی های حرکتی پایه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراک

چکیده

در این پژوهش نقش قابلیت پردازش ذهنی، در توانایی های حرکتی پایه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان شهرکرد، مورد بررسی قرار گرفت که بدین منظور 252 نفر از دانش آموزان، (96 نفر تیزهوش و 156 نفر عادی) از طریق روش های نمونه گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از آزمون توانایی حرکتی پایه (BMAT)، که شامل 9 خرده آزمون می شد، مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t - مستقل استفاده شد و مشاهده گردید که دانش آموزان تیزهوش در 3 خرده آزمون (مهره نخ کردن، ضربه زنی و تعادل ) و دانش آموزان عادی نیز در 2 خرده آزمون (انعطاف پذیری و شنا) عملکرد بهتری داشتند، در سایر آزمون ها تفاوت نمرات در سطح 05/0 ≥  α، معنی دار نشد. همچنین در مقایسه کلی آزمون نیز، اگرچه دانش آموزان تیزهوش برتری نسبی داشتند ولی اختلاف میانگین نمرات در سطح 05/0 ≥  α، معنی دار نشد. بنابراین، چنین می توان نتیجه گیری کرد که در فعالیت های ادراکی- حرکتی که در آن میزان پردازش ذهنی بالاست، دانش آموزان تیزهوش عملکرد بهتری دارند و در مقابل در فعالیتهای انعطاف پذیری و قدرت که نیاز به پردازش ذهنی ناچیز است، دانش آموزان عادی به علت روش زندگی فعال تری که دارند، عملکرد قوی تری از خود نشان می دهند. به لحاظ اهمیت و ضرورت  توانایی های حرکتی پایه در فعالیت های روزمره و زندگی آینده فرد، می توان برنامه هایی را خارج از ساعات ورزش مدارس و با تأکید بر توسعه این توانایی­ها طرح ریزی کرده و آن را در کلیه مدارس اجرا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mind process properties in basic motor abilities at junior high schools students of shahrekord

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Alidoust Gh 1
 • Ahmad Farokhi 2
 • Hasan khalaji 3
1 phd student, University of Tehran
2 phd, University of Tehran
3 phd, University of Arak
چکیده [English]

In this study, the role of mind process properties in basic motor abilities at junior high school students of Shahrekord was evaluated. 252 subjects (96 gifted and 156 normal students), were selected with random sampling method and tested by Basic Motor Ability Test (BMAT). Fischer  and Independent sample t – Test were used for data analysis and it was found that gifted students were better in three tests ("marble threading", "balance" and "tapping") and normal students were better in two tests ( "flexibility" and "push up". In the other tests no significant difference was observed. In comparison of total tests, mean differences of scores, were not significant at α ≥ 0.05, however the gifted students were better.  We can conclude from the result that in motor activities which involve high levels of mental processing, gifted and talented students have better performance; but at flexibility and strength activity that involve low levels of mental processing, normal students have better performance, because of active lifestyle and more daily activities. We can use many programs; in addition to sport school classes, for improve these basic motor abilities.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mind process property
 • Basic motor ability
 • Gifted students
 • Normal students
 1. رحمانی نیا ، فرهاد(1382). مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی . انتشارات بامداد کتاب ، چاپ اول تهران.
 2. سلامی ، فاطمه و بهرام، عباس (1375) . یادگیری حرکتی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 3. شبانی، محمد(1377). « بررسی ارتباط بین بهره هوش و مهارتهای حرکتی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران .
 4. فرخی، احمد (1367). « بررسی همبستگی بین فعالیتهای حرکتی و بهره هوشی دانش آموزان پسر کلاسهای سوم راهنمایی شهریار» , پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه تربیت مدرس.
 5. گائینی، عباسعلی(1367). « ارتباط بین آمادگی حرکتی و آمادگی ذهنی معلمان و مربیان ورزش»، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
 6. مگیل، ریچارد،ای. یادگیری حرکتی ؛ مفاهیم و کاربردها. ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی(1380)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، چاپ اول ، تهران.
 7. میرزا اکبری، اعظم (1380 ). « ارزیابی عملکرد حرکتی پایه دانش آموزان 7 تا 9 ساله شهر کرمان و مقایسه آن با هنجارهای موجود»، پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران .
 8. نصیری، اسماعیل (1375). « تعیین ارتباط و مقایسه بین آمادگی عمومی بدنی و ضریب هوشی دانش آموزان تیزهوش و معمولی کلاس اول راهنمایی شهر تهران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس.
 9. هی وود ، کاتلین ام. «رشد وتکامل حرکتی در طول عمر»، ترجمه مهدی نمازی زاده و محمد علی اصلانخانی (1385)، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت.
  1. Abbot,A., & Bartlett,D. (1999). "The relationship between the home environment  and early motor development". physical and occupational therapy in pediatrics (Binghamton, N. Y) ,19(1),43-57, Refs:37.
  2. Bengston, G. M. ( 1996). " The relationship between perceptual motor development and motor performance of nine years old boy’s". unpublished master thesis university of Colorado.
  3. Bianchi,A.,Summala,H.(2003). "The genetics of driving behavior" . Department of psychology . box 9 , University of Helsinki , Finland .
  4. Der, G. & Deary I. J. (2003)." IQ, reaction time and the differentiation hypothesis". Intelligence: 31. pp, 491–503.
  5. Krombolze, H.(1997). "Physical performance in relation to age, sex, social class and sport activity in kinder garden and elementary school", precetual and motor skill :53 , Refs:15.
  6. Loovis,M.,Butterfield,S.(1993).Influence of age , sex, balance and sport participation on development of catching by children . Perceptual and motor skills ,77,pp1267-1273.
  7. McDonell,B., Burns,Y., O'Callaghan,M., & Rogers,Y.(2004). "Movement and motor development in ELBW infants at 1 year is related to cognitive and motor abilities at 4 years". Early Human Development :80(1). pp,19-29.
  8. McRorie,M ., & Cooper,C. (2004) . "Psychomotor movement and IQ" .Personality and Individual Differences: 37. pp, 523–531.
  9. Payne,V,G.,Issacs,L,D.(2002). "Human motor development lifespan approach", (5th edition ) , MC Graw Hill, pp97-99.
  10. Paz , Rony. And others. (2004). "Similar cortical mechanisms for perceptual and motor learning", Trends in neuroscience , Vol27 , No 8 .
  11. Schmidt, Richard.A.(2001). Motor learning and  performance, from principles to practice. Champaign Illinois: Human Kinetics books,pp186-188.
  12. Silva , P.A. and others . (1984 ). "some biological , developmental and social correlates of gross and fine motor performance in Dunedin 7 year olds". Journal of human involvement studies , 10 (1) ,pp 35-51 , Refs: 25 .
  13. Sparrow WA., Shinkfield, A.J.,& Lambe N.( 1993). "Intelligence and motor skill acquisition by discrimination learning". Perceptual and motor skills;77(2). pp,651-658.