تأثیر داروی استروییدی اکسی متولون بر فاکتورهای کبدی و هماتولوژیک سرمی ‌در بدن‌سازان مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

چکیده

چکیده      
هدف از این پژوهش، عبارت است از مطالعة اثرات داروهای استروییدی بر فاکتورهای خونی و کبدی در بدن‌سازان مرد. بدین منظور 10 بدن‌ساز مرد که قصد مصرف داروی استروییدی اکسی متولون را داشتند، به عنوان گروه تجربی و 10 بدن‌ساز مرد دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند. هر دو گروه در یک دورة تمرین بدن‌سازی 6 هفته‌ای شرکت نمودند و گروه تجربی علاوه بر تمرین در طول 6 هفته از داروی استروییدی اکسی متولون نیز طبق برنامة مربّی باشگاهشان استفاده نمود. نمونة خونی قبل از شروع 6 هفته تمرین و در انتهای دورة تمرینی از کلّیّة ورزشکاران گرفته شد و جهت اندازه‌گیری فاکتورهای کبدی و خونی به آزمایشگاه ارسال گردید و نتایج به دست آمده، تحت عملیّات آماری با استفاده از آزمون t(spss12) و در سطح α=0.05 قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که هیچ گونه اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری در تعداد گلبول قرمز (RBC) و گلبول سفید (WBC) در واحد معیّن حجم در هر دو گروه گنترل و تجربی مشاهده نشد؛ ولی اختلاف معنی‌داری در غلظت هموگلوبین، هماتوکریت، SGOT وSGPT  در گروه تجربی مشاهده گردید؛ امّا در گروه کنترل، این فاکتورها تغییرات معنی‌داری پیدا نکرد. به عبارت دیگر، نتایج پژوهش نشان داد مصرف اکسی متولون باعث افزایش غلظت هموگلوبین، هماتوکریت، SGOT وSGPT در گروه تجربی گردید. این نتایج نشان می‌دهد که داروهای استروییدی احتمالاً اثرات منفی بر مغز قرمز استخوان و کبد دارند و منجر به بروز اختلال در این بافت‌ها می‌شوند.