ارتباط اندازه‌های آنتروپومتریکی نوجوانان مدارس فوتبال با مهارت‌های فردی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط قد، وزن و شاخص تودة بدنی (BMI) نوجوانان مدارس فوتبال با مهارت‌های فردی آنان پرداخته است. جامعة آماری این پژوهش را کلّیّة مدارس فوتبال دارای مجوّز از هیأت فوتبال استان اصفهان که در شهر اصفهان فعّالیت داشتند، تشکیل می‌داد. در مجموع 16 مدرسه فوتبال و 171 فوتبال آموز در سه ردة سنّی 10، 11 و 12 سال به صورت تصادفی خوشه‌ای از بین این مدارس انتخاب شدند. وزن و قد آنان اندازه‌گیری شد سپس در آزمون‌های مهارتی دویدن با توپ، چرخیدن با توپ، سرعت دویدن و دریبل کردن توپ که روایی و اعتبار آن‌ها مورد تأیید قرار گرفته بود، شرکت کردند. در این پژوهش از آزمون آنالیز واریانس و آزمون تکمیلی LSD و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد: قد، وزن و شاخص تودة بدنی بین‌ سه گروه سنّی نوجوانان تفاوت معناداری داشت (001/0 < p). رابطه قد و وزن، وزن و شاخص تودة بدن در هر سه گروه سنی و رابطة قد و شاخص تودة بدن در دو گروه سنی 10 و 11 سال معنادار بود (001/0 < p). بین وزن و مهارت سرعت دویدن نوجوانان10 سال (314/0 - = r) و بین BMI و مهارت سرعت دویدن آنان (317/0 - = r)ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت (05/0< (p). بین وزن نوجوانان 11 سال با مهارت‌های دویدن با توپ (251/0 - = r)، چرخیدن با توپ (317/0 - = r)و سرعت دویدن (465/0 - = r) و بین BMI آنان با مهارت‌های چرخیدن با توپ (292/0 - = r) و با مهارت سرعت دویدن (431/0 - = r) و همچنین بین قد با مهارت سرعت دویدن آنان (298/0 - = r) ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت (05/0< (p. در مجموع سه عامل وزن، قد و BMIبیشترین ارتباط را با مهارت‌های فردی نوجوانان 11 سال داشت.

کلیدواژه‌ها