تأثیر مکمل‌یاری کوآنزیم Q10 بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هایپوکپنیک پرتهویه‌ای در ورزشکاران استقامتی مرد جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ایزوکپنیک بافری و هایپوکپنیک پرتهویه‌ای نقش مهمی در ارزیابی عملکرد ورزشی و سلامت قلب و عروق دارند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر مکمل­یاری کوآنزیمQ10 بر فازهای ایزوکپنیک بافری(IB) و هایپوکپنیک پرتهویه­ای (HHV) مردان جوان ورزشکار استقامتی بود.
مواد و روش­ها: 14 مرد جوان ورزشکار انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. بمدت 4 هفته، گروه تجربی کوآنزیمQ10 و گروه کنترل دارونما را به‌مقدار60 میلی‌گرم در روز مصرف کردند. در سه نوبت از هر دو گروه آزمون بیشینه فزاینده (‍CXP) برای اندازه‌گیری آستانه‌تهویه (VT) و نقطه‌جیران‌تنفسی (RCP) در روزهای 1، 14و 28 گرفته شد. گازهای تنفسی آزمودنی‌ها توسط دستگاه گازآنالیزر جمع‌آوری و بطور خودکار مقادیر O2، CO2، معادل تهویه‌ای اکسیژن (EqO2) و معادل تهویه­ای دی‌اکسید‌کربن‌ (EqCO2) معادل با VT و RCP اندازه­گیری و ثبت شد. برای مقایسه متغیرها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و t مستقل استفاده شد (05/0P یافته‌ها: در فاز ایزوکپنیک بافری اختلاف معنی­داری بین مراحل زمانی در گروه کوآنزیم Q10 (28/0=P، 40/1 = F) و گروه کنترل (74/0=P) وجود نداشت. در فاز هایپوکپنیک پرتهویه­ای اختلاف معنی­داری بین مراحل زمانی در گروه کوآنزیم Q10 (01/0=P، 00/7 = F) وجود داشت که مربوط به مرحله زمانی پس‌آزمون با پیش آزمون بوده است (02/P=)، در‌حالی‌‌که در گروه کنترل این اختلاف معنی‌دار نبود. نتایج آزمون t مستقل اختلاف معنی‌داری را بین مراحل مختلف زمانی IB و HHV بین دو گروه نشان نداد.
نتیجه‌گیری: هرچند بصورت تئوریک کوآنزیم Q10 می‌تواند برای ظرفیت تمرین و کاهش استرس اکسیداتیو مفید واقع شود، مطالعه حاضر نتوانست تأثیر معنی‌دار مکمل‌یاری کوآنزیم Q10 بمقدار 60 میلی گرم در روز، بمدت 14 و 28 روز را بردامنه فازهای ایزوکپنیک بافری و هایپوکپنیک پرتهویه­ای مردان جوان ورزشکار نشان دهد.
 

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of CoQ10 Supplementation on The Isocapnic Buffering and Hypocapnic Hyperventilation in Young Male Endurance Athletes

نویسندگان [English]

  • Siahkuhian Marefat 1
  • Lotfali Bolboli 2
  • Habibollah Dashti 3
1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran,
2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran,
3 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran,
چکیده [English]

Background&Purpose: Isocapnic buffering (IB) and hypocapnic hyperventilation (HHV) have important effect in the sport performance and cardiovascular health evaluation. The aim of this study was to examine the effects of CoQ10 supplementation on the isocapnic buffering (IB) and hypocapnic hyperventilation (HHV) in young male endurance athletes.
Materials and Methods: 14 young male athletes were selected and randomly divided in to two equal, Control and CoQ10 groups. For 4 weeks, experimental group and Control group consumed CoQ10 and placebo 60 mg CoQ10 daily, respectively. In three sessions, two groups performed GXT to measure ventilation threshold (VT) and respiratory compensation point (RCP) on the 1, 14 and 28 days. Subject’s respiratory gases collected through the mask and automatically the amount of the consumed O2, CO2, EqO2 and EqCO2, equivalent to VT and RCP at intervals of 10 seconds were recorded. For within and between group mean difference comparison, Repeated measures Anova and independent t-test were used, respectively (P< 0.05).
Results: A repeated measures ANOVA in CoQ10 group, determined that mean IB was not differed significantly between time points (F= 1.40, P=0.28). HHV range differed significantly between time points (F= 7.00, P=0.01). Post-test HHV increased significantly to pre-test (P =0.02). In Con, HHV differences wasn’t significant. There wasn’t between group significant mean difference at IB and HHV.
Conclusion: Although in theory coenzyme Q10 may be useful for exercise capacity and decrease oxidative stress, 14 and 28 day supplementation with 60 mg/d Q10 failed to show any significant effects on the isocapnic buffering (IB) and hypocapnic hyperventilation (HHV) phases in young male athletes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coenzyme Q10
  • Hypocapnic hyperventilation
  • Isocapnic buffering
  • Supplementation
##Poole DC, Gaesser G. 1985. Response of ventilatory and lactate thresholds to continuous and interval training. J Appl Physiol. 58:1115-21.##Binder R, Wonisch M, Corra U, Cohen-Solal A, Vanhees L, Saner H, et al. 2008. Methodological approach to the first and second lactate threshold in incremental cardiopulmonary exercise testing. Eur J Cardiovas Prev Rehabil. 15(6):726-34.##Beaver W, Wasserman K, Whipp B. 1986. A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. J Appl Physiol. 60(6):2020-25.##Montero D, Diaz-Cañestro C, Lundby C. 2015. Endurance training and vo2max: role of maximal cardiac output and oxygen extraction. Med Sci Sports Exerc. 23:67-75.##Beaver, WL, Wasserman, K, Whipp BJ. 1986. Bicarbonate buffering of lactic acid generated during exercise. J Appl Physiol. 60(2):472-78.##Peinado AB, Rojo JJ, Calderon FJ, Maffulli N. 2014. Responses to increasing exercise upon reaching the anaerobic threshold, and their control by the central nervous system. BMC Sports Sci Med Rehabil. 6-17.##Davis JA, Vodak P, Wilmore JH, Vodak J, Kurtz PA. 1976. Power for three modes of exercise. J Appl Physiol. 544-50.##Weltman A, Katch VL. 1979. Relationship between, the onset of metabolicacidosis (anaerobic threshold) and maximal oxygen uptake. J Sports Med. 135-42. ##Casaburi R, Wasserman K, Patessio A, Ioli F, Zanaboni S, Donner CF. 1989. A new perspective in pulmonary rehabilitation. Eur Respir. 2(7):618-23.##Wasserman K, Whipp BJ. 1975. Exercise physiology in health and disease. Am Rev Respir Dis. 112-21.##Anand JS, Wiśniewski M, Waldman W. 2014. Hyperventilation with and without maintenance of isocapnia: A comparison of selected gasometric and respiratory parameters. Respir Physiol Neurobiol. 201:71-4.##Whipp B, Ward S. 2011. The physiological basis of the anaerobic threshold’and implications for clinical cardiopulmonary exercise testing. Anaesthesia. 66(11):1048-59.##Del Coso J, Hamouti N, Aguado-Jimenez R, Mora-Rodriguez R. 2009. Respiratory compensation and blood pH regulation during variable intensity exercise in trained versus untrained subjects. Eur J appl physiol. 107(1):83-93.##Misner B. 2011. Ubiquinone increases performance of an elderly runner: A case report. Altern Med. 2(12):24-30.##Cooke M, Iosia M, Buford T, Shelmadine B, Hudson G, Kerksick C, et al. 2008. Effects of acute and 14-day coenzyme Q10 supplementation on exercise performance in both trained and untrained individuals. J Intl Soc Sports Nutr. 5(1):1-14.##Zheng A, Moritani T. 2008. Influence of CoQ10 on autonomic nervous activity and energy metabolism during exercise in healthy subjects. J Nutr Sci Vitaminol. 54(4):286-290.##Alf D, Schmidt ME, Siebrecht SC. 2013. Ubiquinol supplementation enhances peak power production in trained athletes: a double-blind, placebo controlled study. J Int Soc Sports Nutr. 10(1):24.##Demirci N, Beytut E, 2014. Effects of oral coenzyme Q10 on preventing the accumulation of lactic acid developing during the exercise performances of endurance skiing athletes. Am J Sports Sci. 2(3):65-70.##Jalalvand B, Hanachi P, Nazar AP, Naghibi S. 2014. Effects of CoQ10 supplementation and aerobic training on anaerobic threshold and heart rate deflection point in active women. J Arak Uni Med Sci. 17(82):12-24.##Gharahdaghi N, Shabkhiz F, Azarboo E, Keyhanian A. 2013. The effects of daily coenzyme Q10 supplementation on VO2max, vVO2max and intermittent exercise performance in soccer players. Life Sci J. 10(8):22-28.##Millet G, Candau R, Barbier B, Busso T, Rouillon J, Chatard J. 2002. Modelling the transfers of training effects on performance in elite triathletes. Int J Sports Med. 23(1):55-63.##Tzvetkov S, Bonov P, Dasheva D. 2008. Problems in determination of the ventilatory threshold based on the respiratory exchange ratio in high-level athletes. Facta univ-series: Physical Edu Sport. 6(2):115-23.##Gaisl G, Hofmann P. 1990. Heart rate determination of anaerobic threshold in children. Pediatr Exerc Sci. 2:29-36.##Kapoor P, Kapoor A. 2013. Coenzyme Q10, A novel molecule. J Indian Acad Clin Med. 14(1):37-45.##Barakat A, Shegokar R, Dittgen M, Müller RH. 2013. Coenzyme Q10 oral bioavailability: effect of formulation type. J Pharma Investig. 43(6):431-41.##Maruoka H, Fujii K, Inoue K, Kido S. 2014. Long-term effect of ubiquinol on exercise capacity and the oxidative stress regulation system in samp1 mice. J Phys Ther Sport. 26(3): 367-71.##Warren RS. 1999. The effect of exercise intensity on post-exercise lung diffusion in highly trained athletes. Med Sci Sports Exerc. 31(5):33-42.##Fan JL, Leiggener C, Rey F, Kayser B. 2012. Effect of inspired CO2 on the ventilatory response to high intensity exercise. Respir Physiol Neurobiol. 180(2):283-88.##Meyer T, Lucia A, Earnest C, Kindermann W. 2005. A conceptual framework for performance diagnosis and training prescription from submaximal gas exchange parameters--theory and application. Int J Sports Med. 26 (1):38-48.##Oshima Y, Miyamoto T, Tanaka S, Wadazumi T, Kurihara N, Fujimoto S. 1997. Relationship between isocapnic buffering and maximal aerobic capacity in athletes. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 76(5): 409-14.##Chicharro JL, Hoyos J, Lucía A. 2000. Effects of endurance training on the isocapnic buffering and hypocapnic hyperventilation phases in professional cyclists. Br J Sports Med. 34(6):450-55.##Oshima Y, Tanaka S, Miyamoto T, Wadazumi T, Kurihara N, Fujimoto S. 1998. Effects of endurance training above the anaerobic threshold on isocapnic buffering phase during incremental exercise in middle-distance runners. J Appl Physiol. 47(1):43-51.##Aoike D, Baria F, Rocha ML, Kamimura MA, Mello MTd, Tufik S, et al. 2012. Impact of training at ventilatory threshold on cardiopulmonary and functional capacity in overweight patients with chronic kidney disease. J Bras Nefrol. 34(2):139-47.##Lenti M, De Vito G, Scotto di Palumbo A, Sbriccoli P, Quattrini FM, et al. 2011. Effects of aging and training status on ventilatory response during incremental cycling exercise. J Strength Cond Res. 25:1326-32.##Yen Y, Yang S, Chou C, Jui Su D, Chow J. 2015. The clinical significance of isocapnic buffering phase during exercise testing: an overview. Int J Phys Med Rehabil. 3(272):2-11.##Myers J, Ashley E. 1997. Dangerous curves. A perspective on exercise, lactate, and the anaerobic threshold. Chest. 111(3):787-95.##Gürkan AS, Bozdağ O, Dündar O. 2005. Coenzyme Q10. Ankara Pharma J. 34(2):129 –154.##Kilmartim JV, Rossi-Bernardi L. 1973. Interaction of hemeoglobin with hydrogen ions, carbon dioxide, and organic phosphates. Phsyiol Rev. 53:936-890.##Smith S, Gallagher K, Norton K, et al. 1999. Ventilatory responses to dynamic exercise elicited by intramuscular sensors. Med Sci Sports Exerc. 31: 277-86.##O'Malley PA. 2016. The past, present, and future of coenzyme Q10 supplementation update for the clinical nurse specialist. Clin Nurse Spec. 30(1):15-26.##Castro-Marrero J, Cordero MD, Segundo MJ, Saez-Francas N, Calvo N, Roman-Malo L, et al. 2015. Does oral coenzyme Q10 plus NADH supplementation improve fatigue and biochemical parameters in chronic fatigue syndrome? Redox Signal. 22(8):679-85.##Abadi A, Crane JD, Ogborn D, Hettinga B, Akhtar M, Stokl A, et al. 2013. Supplementation with alpha-lipoic acid, CoQ10, and vitamin E augments running performance and mitochondrial function in female mice. Plos One. 8(4):60-72.##Deichmann RE, Lavie CJ, Asher T, DiNicolantonio JJ, O'Keefe JH, Thompson PD. 2015. The interaction between statins and exercise: mechanisms and strategies to counter the musculoskeletal side effects of this combination therapy. The Ochsner J. 15(4):429-37.##Rostami A, Jafari A, Mahmoodi R, Mahmoodi A. 2015. Effect of coenzyme Q10 supplementation on exercise response in some hematological parameters in non-athletes men. J Tabriz Uni Med Sci. 36(6): 28-33.##Garcia Verazaluce JJ, Vargas Corzo Mdel C, Aguilar Cordero MJ, Ocana Peinado F, Sarmiento Ramirez A, Guisado Barrilao R. 2015. Effect of phlebodium decumanum and coenzyme Q10 on sports performance in professional volleyball players]. Nutricion Hospitalaria. 31(1): 401-14.##Smith, K. et al. 2004. Therapeutic effects of high dosage administration of coenzyme Q10 in the R6/2 model of Huntington's Disease. Abstract Viewer/Itinerary Planner, Society for Neuroscience, Washington, DC.##Saha SP, Whayne TF. 2016. Coenzyme Q10 in Human Health: Supporting Evidence? South Med J. 109(1):17-21.##