بررسی و مقایسه تأثیر ماساژ یخ و اولتراسوند بر علائم و نشانه‌های کوفتگی عضلانی تأخیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد بروجرد(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد بروجرد

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS) یک تجربه معمول و شایع پس از انجام فعّالیّت‌های غیر معمول به خصوص تمرینات برونگراست. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسة تأثیر ماساژ یخ و اولتراسوند بر علائم و نشانه‌های DOMS می‌باشد.
روش‌شناسی: 30 نفر دانشجوی پسر غیر ورزشکار (سن: 2±21 سال، قد: 3± 167 سانتی متر و وزن: 16±67 کیلو گرم) که تا 6 ماه قبل سابقة کوفتگی عضلانی نداشتند، به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند و سپس به صورت تصادفی به 3 گروه 10 نفره (اولتراسوند و ماساژ یخ و کنترل) تقسیم شدند. برنامه فعّالیّت بدنی برای ایجاد DOMS شامل 15 دقیقه تمرین پله بوده است. متغیّر‌های اندازه‌گیری شده در روز مبنا (قبل از تمرین پله)، 2، 24، 48 و 72 ساعت پس از تمرین پلّه، عبارتند از:
1ـ دامنه حرکتی زانو به صورت پاسیو و 2ـ کراتین کیناز. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری one ـway ANOVA و آزمون تعقیبی توکی درسطح (05/0>p) استفاده شده است.
یافته‌ها: هیچ تفاوت معنی‌داری بین تأثیرگذاری اولتراسوند و ماساژ یخ بر نشانگر‌های کوفتگی عضلانی تأخیری با توجّه به زمان وجود نداشته است.
بحث و نتیجه‌گیری: اولتراسوند و ماساژ یخ از لحاظ تأثیرگذاری بر نشانگر‌های کوفتگی عضلانی تأخیری هیچ گونه تفاوتی نداشتند و وقتی که این دو با گروه کنترل مقایسه شدند مشاهده شد که فقط باعث کاهش بیشتری در میزان کراتین کیناز نسبت به گروه کنترل شدند.

کلیدواژه‌ها


##  بختیاری، امیر هوشنگ (1381). الکتروتراپی (اصول و کاربرد انرژی‌های درمانی). جلد اوّل، چاپ اوّل، انتشارات بختیاری: تهران. ## بختیاری، امیر هوشنگ (1381). الکتروتراپی (اصول و کاربرد انرژی‌های درمانی). جلد دوم، چاپ اوّل، انتشارات بختیاری: تهران. ## دانشفر، افخم (1378). مقایسة تأثیرات ماساژ یخ، کشش ایستا و استراحت غیر فعّال بر درمان کوفتگی عضلانی تأخیری در منتخبی از دختران دانشجو. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلّم## رحمانی‌نیا فر‌هاد، بابایی پروین، نخستین روحی بابک (1386). پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی. چاپ اوّل، آمل: نشر شمال پایدار## طالبی گرگانی، الهه (1379). بررسی اثر مصرف دو نوع رژیم مختلف ویتامین ث بر کوفتگی عضلانی تاخیری پس از انقباض‌های شدید برونگرا. پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه گیلان، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی## مرادی، لیدا (1382). مقایسة تأثیر دوروش تحریک الکتریکی اعصاب جلدی و ماساژ بر برخی نشانگر‌های عملکردی و کوفتگی عضلانی تأخیری. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد تهران مرکزی## Bakhtiary A. , Safavi ـ7. Farokhi Z. , Aminian A. , (2006). Influence of vibration on delayed onset muscle soreness following eccentric exercise. British journal of Sports medicine; 41: 145 ـ148.## Cheung K. , Hume P. , Maxwell I. , (2003). delayed onset muscle soreness: treatment strategies and performance factors. Sport med; 33 (2) : 145 ـ 164.## Ciccone C. D. , Leggin B. G. , Callamaro J. J. , (1991). Effects of ultrasound and trolamine salicylate phonopheresis on delayed onset mus ـcle soreness. Phys Ther; 71 (9) : 666 ـ78.. ## David Lynn et al (1997). The effects of high – Volt Pulsed Current Electrical stimulation on delayed onset muscle soreness. Journal of Athletic training; 32 (1) : 15 ـ20. ## Davis J. W. , (1983). The Effects of Hot and Cold Hydrotherapy on Delayed Musck Soreness. Salt Lake City, Utah: University of Utah; Thesis. ## Declan A. J. , et al (2003). Treatment and Prevention of Delayed Onset Muscle Soreness. Journal of Strength and Conditioning Research; 17 (1) : 197–208. ## Denegar C. R. , Huff C. B. , (1988). High and low frequency TENS in the treatment of induced musculoskeletal pain: a comparison study. Athletic Train; 23 (3) : 235 ـ7, 258## Enwemeka C. S. , Allen C, Avila P, Bina J, Konrade J, Munns S. , (2002). Soft tissue thermodynamics before, during, and after cold pack therapy. Med Sci Sports Exerc; 34 (1) :45–50. ## Eston R, Peters D. , (1999). Effects of cold water immersion on the symptoms of exercise ـinduced muscle damage. J Sports Sci; 17 (3) :231–238. ## Gauria shankar, sinha A. G. , sandhu J. S. , (2006). Pulsed ultrasound does not affect recovery from delayed onset muscle soreness. Journal of health and Allied sciences; 1 (5) : 1ـ6. ## Graemel L. , Tony Ashton, Anne Mc Ardle, Don P. M. Maclaren (2005). The emerging role of free radicals in delayed onset muscle soreness and contraction – induced muscle injury. Comparative Biochemistry and physiology; part A (142) : 257 ـ266. ## Gulick, D. T. et al (1996). Various Treatment Techniques on Signs and Symptoms of Delayed Onset Muscle Soreness. Journal of Athletic Training; 31 (2) :145 ـ 152. ## Gulick. D. T. , and Kimura, I. F. , (1996). delayed onset muscle soreness: what is it and how do we treat it? Journal of Sport Rehabilitation; 5:235 ـ243. ## Hasson S. M. , Mundorf R, Barnes W. S. , et al (1989). Effect of ultrasound on muscle soreness and performance. Med Sci Sports Exerc; 21: S36. ## Joanna et al (2007). Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of delayed onset muscle soreness. Eur J Appl Physiol; 10:421ـ430. ## Karoline Cheung, Patria A. Hume and Linda Maxwell (2003). delayed onset muscle soreness: treatment strategies and performance factors: A review. Sports Med; 33 (2) : 145 ـ 164. ## Kuipers H. , Heizer H. A. , Versta ppen, F. T. J. , & Cestill , D. L. (1985). Influence of A prostaglandin – Inhibiting Drug on muscle soreness after Eccentric work. International journal of sports medicine; 6: 336 ـ 339. ## Lambert M. I. , Marcus P, Burgess T, et al (2002). Electro ـmembrane microcurrent therapy reduces signs and symptoms of muscledamage. Med Sci Sports Exerc; 34 (4) : 602ـ7. ##. MacIntyre D. L. , Ried W. D. , Mckenzie D. c. , (1995). delayed onset muscle soreness: The inflammatory response to muscle injury and its clinical. Sport Med; 20 (11) : 24 ـ40. ## Michael et al (1995). Haematological and acute ـphase responses associated with delayed ـonset muscle soreness in humans. European Journal of Applied Physiology; 71 (2ـ3) :137 ـ142. ##. Newham D. J. , Mills K. R. , Hargens A. R, (1982). Muscle pain and tenderness after exercise. Aust J Sports Med exerc Sci; 14: 129 ـ131. ## Oliveira, Nuno M. L. , Rainero, Elaine P. , & Salvini, Tania F. (2006). Three Intermittent Sessions of Cryotherapy Reduces the Secondary Muscle Injury in Skeletal Muscle of Rat. Journal of Sports Science and Medicine. 5, 228 ـ3  ## Perrin et al (1992). Effect of Trans cutaneous Electrical Nerve stimulation, Cold and a combination treatment on pain, decreased range of motion and strength loss associated with delayed onset muscle soreness. Journal of Athletic training; 27 (3) : 200 ـ206. ## Phyne D. B. , (1994). Exercise – Induced muscle damage and inflammation: A Review. The Australian journal of science and medicine in sport;26 (3/4):
49 ـ58## Richard L. , Lieber and Jan Friden (2002). Morphologic and Mechanical Basis of delayed onset muscle soreness. J Am Acad Orthop S2rg;10 (1) : 67 ـ73. ## Sramek P, Simeckova M, Jansky L, Savlikova J, Vybiral S (2000). Human physiological responses to immersion into water of diVerent temperatures. Eur J Appl Physiol, 81 (5) :436–442. ## William Kirk I.. Earlene D. , William M. , Shauna A. , (1992). The effects of Ice massage, Ice massage with Exercise and Exercise on the prevention and treatment of delayed onset muscle soreness. Journal of Athletic training; 27 (3) : 208 ـ 217. ## William, M. et al (1977). Factors in delayed muscle soreness. Medicine and science in sport;9:11ـ20. ## Yackzan L. , Adams C. , Kennon T. F. , (1984). The effects of ice massage on delayed muscle soreness. Am J Sports Med; 12:159 ـ165. ## Yanagisawa O. , Kudo H. , Takahashi N. , Yoshioka H. , (2004). Magnetic resonance imaging evaluation of cooling on blood low and oedema in skeletal muscles after exercise. Eur J Appl Physiol; 91 (5–6) :737–740. ##