بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی روی برخی عوامل آنتی‌اکسیدان و هورمون‌های تیروئید و ارتباط بین آنها در دختران غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 گروه بیوشیمی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
هدف: هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیرتمرینات هوازی بر تغییرات برخی آنتی اکسیدان‌ها و هورمون‌های تیروئید بود.
روش‌شناسی: درابتدا 40 دانشجوی دختر غیر ورزشکار دانشگاه شیرازبطور تصادفی انتخاب و به دو گروه هوازی وکنترل تقسیم شدند. دوره تمرینی شامل 12 هفته، هرهفته سه جلسه، مدّت برنامة تمرینی درهر جلسه 15 دقیقه (آزمون میدانی با لک) و شدّت تمرین براساس درصدی از حدِّ اکثرضربان قلب بود. از آزمودنی‌ها در دو مرحله خون‌گیری (قبل و بعداز تمرینات) به عمل آمد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد افزایش سوپراکسیددیسموتاز، بتاکاروتن و تیروکسین معنادار وتغییرات گلوتاتیون پراکسیداز و تریدوتیرونین غیرمعنادار است. افزون بر این مشخّص شد تنها بین تغییرات سوپراکسیددیسموتازوتیروکسین رابطه معناداری وجود دارد (78/0=r).
بحث: به دنبال برنامة تمرینی میزان تیروکسین افزایش می‌یابد بنابر این ترشح هور مون‌های تیروئید موجب افزایش سیستم اکسایشی از طریق تغییرات عمده در تعداد و فعّالیّت اجزای چرخه تنفّسی در میتوکندری می‌شود و شاید بتوان نتیجه گرفت به منظور مقابله با این روند، عوامل آنتی اکسیدان در بدن (سوپراکسید دیسموتاز و بتاکاروتن) افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها