تحلیلی بر وضعیّت منابع انسانی، بودجه و تأسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 مربی دانشگاه مازندران

4 مربی آموزشیار دانشگاه مازندران.

5 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

     ورزش هر جامعه، بیانگر بخش کاملی  از زیربنای فرهنگی و اجتماعی هر ملّت است. ورزش می‌تواند تفاوتِ جهت‌گیری‌های فرایند آموزشی و تغییرات کیفی زندگی مردم را نشان دهد. دانشجویان دانشگاه، بخش فهیم و بینای هر جامعه هستند و در ورزش نیز فعّال­ترین قشر محسوب می­شوند. چشم‌انداز ورزش دانشجویی از دامنه و کیفیّت تدارک ورزشی آن دانشگاه با سرمایه­گذاری از طریق فراهم کردن فرصت­های جدید، توسعه می­یابد. این امر، بیانگر فرصت­ها و چالش­های بزرگ مؤسّسات آموزشی در رسیدن به این دورنما و تحت کنترل در آوردن گسترة پتانسیل ورزشی به عنوان ابزاری برای توسعة سلامتی، پیشرفت فردی، گنجایش اجتماعی و مشارکت است.
     هدف این تحقیق، بررسی وضعیّت نیروی انسانی، بودجه، امکانات و فضاهای ورزشی دانشگاه­های استان مازندران بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است و جامعة آماری این پژوهش را مراکز آموزش عالی استان تشکیل می­دهند. برای جمع­آوری اطّلاعات از پرسش­نامه باز محقّق­ساخته و در تجزیه و تحلیل یافته­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین فضاهای ورزشی دانشگاه­های استان مازندران، منابع انسانی، بودجة ورزشی و تعداد ورزشکاران شرکت­کننده در مسابقات، رابطة معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of human resources, allocated sports budget and facilities in higher education institutions of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Shadmehr Mirdar 1
  • Elahe Talebi 2
  • Saeid Tabesh 3
  • Alireza Safaei Tuba nari damavandi 4
  • Rozita Fathi 5
2 .
3 .
4 .
5 .
چکیده [English]

 
Sport is an integral part of the social and cultural infrastructure of nation. It really can make a difference in the broader educational process and in changing and enhancing the quality of people’s lives.
University and college students are an increasingly discerning sector of the population. They are also the most active in sport. In that context, raising student expectations of the range and quality of sporting provision at their university or college will soon be fuelled by the significant investment in youth sport via new opportunities funded projects and school sport. This presents huge opportunities and challenges to institutions to meet these rising expectations and to harness the broader potential of sport as a vehicle for achieving wider corporate objectives such as recruitment, health promotion, personal development, social inclusion and participation.
The purpose of this study was to assess the situation of human resources, allocated budget, specified area and sport facilities in Mazandaran universities. The sample in this study consisted of all higher educational institution of Mazandaran. The research instrument was a researcher made questionnaire in the open questions form.
Results of this study indicated that there was a significant relationship between the number of human resources, and total allocated budget, number of students participating in sport games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • Budget
  • Facilities
1. احمدپور، احمد؛ یحیی‌زاده‌فر، محمود (1383)، مدیریّت مالی، جلد اوّل، دانشگاه مازندران، بابلسر
2. اسدی دستجردی، حسن (1380) نیازسنجی و نظرسنجی از دانشجویان در خصوص فعّالیّت‌های تربیت بدنی و ورزش دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور، طرح تحقیقاتی پژوهشکدة تربیت بدنی.
3. پورکیانی، محمد (1378) بررسی وضعیّت موجود فضاهای ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور و میزان بهره‌گیری از آن‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
4. تندنویس، فریدون (1375) نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های کشور با تأکید بر فعّالیّت‌های ورزشی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
5. جانت بی پارکس، بورلی آرکی زنگر، جرومه کواترمن (1382). مترجم: سیّدمحمّدحسین رضوی، محسن بلوریان. مؤسّسة تحقیقاتی و انتشاراتی نور، تهران.
6. کریمیان، جهانگیر؛ تندنویس فریدون (1383) روابط نیروی انسانی، بودجة هزینه‌شده، مساحت ، اماکن و تأسیسات بر افزایش فعّالیّت‌های فوق‌برنامة ورزشی دانشگاه‌ها. نشریّة  علوم حرکتی ورزش، شمارة 3.
7. زارعی، حسن (1380) نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر فعّالیّت‌های ورزشی و مقایسة آن با سایر دانشگاه‌های غیر پزشکی، پایان‌نامه دکتری واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.