بررسی محتوایی و استنادی نشریات فیزیولوژی ورزشی کاربردی و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تحلیل استنادی از مهم­ترین روش­های ارزیابی مجلات علمی هستند. هدف از این مطالعه تحلیل محتوایی و استنادی نشریات فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی دانشگاه مازندران است.
مواد و روش­ها: بدین منظور 379 مقاله در 12 دوره از بهار 1384 تا تابستان 1395 از نشریات دانشگاه مازندران مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل یک چک لیست کدگذاری بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط 6 نفر از اساتید متخصص در زمینه تحلیل محتوا تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده­ها نیز از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی در قالب جداول و نمودارها) استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که در دو نشریه مذکور اکثر مقاله ها به صورت سه نفری (6/32% و 43%) و با رتبه علمی استادیاری (1/27% و 4/34%) انجام گرفته است. همچنین از مجموع 11106 استناد داده شده تعداد استناد فارسی و انگلیسی هر مقاله در فیزیولوژی ورزشی (60/3،60/26) و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی (53/10،75/18) بود. کمترین زمان انتظار 4 هفته و بیشترین به ترتیب 24 و 28 ماه بود. از طرفی بیش از 94% از نویسندگان متخصص در حوزه علوم ورزشی بودند و گرایش فیزیولوژی ورزشی 6/73% از مقاله ها به چاپ رسیده در پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی 2/60% از مقاله های نشریه مدیریت ورزشی را به خود اختصاص داده اند. علاه بر این،اکثر مطالعات در مراکز و موسسات آموزشی و بر روی ورزشکاران و دانشجویان و کمترین مقاله ها بر روی اقشار ویژه بوده است.
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر  به نظر می رسد میزان مشارکت بین رشته ای، کاهش زمان انتظار، میزان هم پژوهی و توجه به اقشار ویژه و بانوان نیازمند تدبیر و تامل شایسته است.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation and Content Analysis of Journals of Applied Exercise Physiology, Sport Management and Motor Behavior at the University of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Akram Arzani 1
  • Shadmehr Mirdar 2
  • Babak Asghari 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Citation and content analysis are one of the most common methods for evaluating scientific journals. The aim of this study was analyzing content and citation of journals of Applied Exercise Physiology, Sport Management and Motor behavior at the University of Mazandaran.
Methodology: In order to analysis 379 Published articles in 12 issues at 1384 to 1395 in journals of university of Mazandaran. This study’s instrument was a coded checklist that its content and face validity was confirmed by six experts in this field. Regard to the quantitative data and non-interference of personal opinions, the agreement coefficient between coder was skipped. For data analysis descriptive statistical (frequency and present in the form of tables and graphs) and SPSS were used.
Results: Results showed that more of articles in the two journals were three authors (%43, %32/6) with academic rank of associate professors (%34/4, %27/1). Also, in total 11106 sources, the number of Persian and English citations in each article was in sports physiology (26/3, 60/60) and Sport Management and Motor behavior (18/10, 75/53).The minimum waiting time was 4 weeks and the highest was 24 and 28 months respectively. On the other hand, more than 94% of authors were physical education specialist, and 73.6% of the articles published in the sports physiology was sport physiology and 60.2% of the papers in the sports management was sports management. In addition, most studies were devoted to centers educational sports and on athletes and students and the lowest of studies have been in the field of Exercise in certain people.
Conclusion: Regarding to results, it seems that interdisciplinary participation rate, reduction of waiting time, the level of cooperation and attention to the special stratum and women need a plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdisciplinary partnership
  • Scientometrics
  • Co-researcher
  • Scientific journal
##Dulle FW, Lwehabura MJF, Matovelo DS, Mulimila RT.  2004. Creating a core journal collection for agricultural research in Tanzania: citation analysis and user opinion techniques. Library Review. 53:270-277.##Shahriari P. 2006. citation analysis of the articles published in Information Sciences Quarterly (1972-2002). Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization. 17:89-102.##Khabiri M,  Besharati M,  Ashouri N,  Rezvanfar M. 2011. The Citation Analysis of Sources of Doctorate Dissertations and Postgraduate Theses in Physical Education Faculty of Tehran University in 1386-87. 3:109-123##Sadeghi H, Jalaeefar M, Sharifzadeh G. 2015. Collaborative Citation Analysis and Accuracy Degree of Vancouver Style Application in References Of The Scientific Journal of Birjand University Of Medical Sciences. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 22:76-82.##Graham TM and Ismail T. 2011. Content and method trends in the Journal of Community Psychology between 2003 and 2007. Journal of Community Psychol. 39:121–135. ##Asgari B, Elahi A,  Pursoltani zarandi H. 2014. Analysis of Sport Management Articles Published in Journal of Research on Sport Science. Journal of Sport Management Studies.  6:155-172.##Ziaee A, Elahi A, Bakhshoodehniya I. 2014. Content analysis of Movement Sciences and Sport Journal articles of Kharazmi University. Journal of Communication Management in Sport Media. 1:51-62. ##sharifi M, mirdar S, sunasgari B. 2012. Descriptive Analysis of Articles of Physical Education and Sport Sciences Journals in 1384-1388. Sport Management. 4:61-85.##Chatoupis C, & Vagenas G. 2011. An analysis of Published Process-Product Research on Physical Education Teaching Methods. International Journal of Applied Sport Sciences. 23:271-289.##Pitts BG, & Pedersen P. 2005. Examining the body of knowledge in sport management: A content analysis of the Journal of Sport Management. Sport Management and Related Topics Journal. 2:33-52.##Pitts BG, Danylchuk K, & Quarterman J. 2014. A Content Analysis of the European Sport Management Quarterly and its Predecessor the European Journal for Sport Management: 1984-2012. Choregia: Sport Management International Journal. 10:45-72. ##Ghazimirsaeid S J, Kolbadi Nejad K, Momtazan M, Mohammadi M. 2015. Citation and content analysis of journal of Payavard Salamat. Journal of Modern Medical Information Science. 1 :31-41##Khoda parast M, Salimi M. 2015. Investigating Sport Marketing Articles in Science-Research Journals Using Citation and Content Analysis. 3:57-72##Tayebi S M, Mottaghi S, Mahmoudi S A, Ghanbari-Niaki A. 2016. The Effect of a Short-Term Circuit Resistance Training on Blood Glucose, Plasma Lipoprotein and Lipid Profiles in Young Female Students. Jundishapur J Helath Res. 7:1-8##Tayebi SM, GhorbanalizadehGhaziani F and Mohamadi Bazneshin H. 2012. Oral Glucose Administration after Circuit Resistance Exercise Induced Plasma Ghrelin Suppression. European Journal of Experimental Biology. 2 :1616-1624##Daj Liri A, Rahmani Nia F, & Alireza Elmieh A. 2016. The relationship between nutrition knowledge aerobic power and level of physical activity in university males students of different body weight classes. European Journal of Physical Education and Sport Science. 1:1-15##Michael S, Heidi G. 2008. A content analysis of sport management faculty collaboration: single versus Multiple Authorship. The SMART Journal. 4:47-57##Sajjadi N, Eidi H, Mehraban J, Abbasi H. 2010. A Descriptive Analysis of Harakat Science-Research Journal (Vol.1 -34). Journal of Sport Management. 4:141-153   ##Kulinna PH, Scrabis-Fletcher K, Kodish S, Phillips S, and Silverman S. 2009. A Decade of Research Literature in Physical Education Pedagogy. Journal of Teaching in Physical Education. 28:119-140##Koteswara R, Raghavan K. 2004. Collaboration in knowledge production: a case study of super conduction in India. In the Proceedings of the 9th Inaternational Conference on Scientometrics and Informetrics. Dalian: Dalian University of Technology Press. ##