مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی کم‌شدت همراه با محدودیت جریان خون و فعالیت مقاومتی شدید بر سطوح سرمی VEGF-A در پسران ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه تمرینات مقاومتی به عنوان روشی موثر برای بدست آوردن سازگارهای مختلف ناشی از  فعالیت ورزشی بکار می‌روند. در اکثر مطالعات افزایش قدرت و حجم عضلانی به دنبال این شیوه تمرینی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، اخیراً سازگاری‌های قلبی عروقی نظیر آنژیوژنز، افزایش خون‌رسانی به بافت و بهبود در عملکرد هوازی متعاقب با آن نیز مورد توجه محقیق قرار گرفته است. ﻫﺪف از پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴه پاسخ VEGF به دو نوع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺧـﻮن پس از یک وهله فعالیت بود.
مواد و روش‌ها: ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 36 پسر ژیمناستیک‌کار 10 تا 14 ساله در یک طرح تحقیق نیمه تجربی شرکت کردند. آزمودنی‌ها با میانگین (وزن 11/8±11/37 کیلوگرم، قد 58/16±11/145 سانتی‌متر، شاخص توده بدن 77/1±40/17 کیلوگرم بر مترمربع) به طور تصادفی به سه گروه کنترل (12n=)، تمرین مقاومتی سنتی (12n=)، و تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون (12n=)، تقسیم شدند. تمرین شامل سه حرکت باز شدن زانو، خم شدن آرنج و پرس سینه بود. نمونه‌های خونی قبل و نیم ساعت بعد از اجرای تمرین گرفته شد. از آزمون آماری تی‌وابسته برای بررسی نتایج درون‌گروهی و از آنالیز واریانس یک‌راهه با تست تعقیبی LSD برای بررسی نتایج بین گروهی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج درون گروهی نشان داد که پس از یک وهله فعالیت ورزشی متغییر VEGF در هر دو گروه‌ تمرین مقاومتی شدت بالا (001/0=P) و گروه انسدادی افزایش معنی‌داری داشت (001/0=P). نتایج بین‌گروهی عدم تفاوت بین دو گروه مقاومتی شدت بالا و مقاومتی کم‌شدت همراه با محدودیت جریان خون را نشان داد (33/0p=).
نتیجه‌گیری: یک جلسه فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون در مقایسه با فعالیت مقاومتی شدت بالا، تاثیر مشابهی در افزایش VEGF سرمی کودکان ورزشکار دارد و به همین دلیل، جهت سازگاری‌های آنژیوژنیک ناشی از عامل رشد اندوتلیال عروقی و بهبود در عملکرد هوازی به‌دنبال آن، همانند تمرینات مقاومتی شدت‌بالا مناسب‌ بنظر می‌رسد.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Low-Intensity Resistance Exercise with Blood Flow Restriction and High Intensity Resistance Exercise on Serum Levels of VEGF-A In Adolescent Athletes

نویسندگان [English]

  • Ali Akbarnejad 1
  • Morteza Yari 2
  • Mohamad Mohamadi 2
  • Ali Rajabi 3
1 Exercise Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sports Sciences ,Tehran University, Tehran, Iran
2 Exercise Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sports Sciences ,Tehran University, Tehran, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, IRAN.
چکیده [English]

Background & Purpose: Resistance training as an effective way to get different adaptations of exercise. In the most studies is taken into consideration the increase strength and muscle mass to follow this training method. Recently, it has been considered cardiovascular adaptations such as angiogenesis, increased blood flow to tissue and improve aerobic performance after resistance training. Therefore, the aim of this study was to compare the acute responses to endothelial growth factor-A in two types of resistance training with and without the blood flow restriction.
Material and Methods: For this purpose, adolescent gymnast boys aged 10 to 14 years participated in a quasi-experimental research design. The subjects (mean weight 37.11 ± 8.11 kg, height 145.16 ± 11.58 cm, body mass index 17.40 ± 1.77 kg m) were randomly divided into three groups; control (n=12), traditional resistance training (n=12), and resistance exercise with blood flow restriction (n=12), respectively. Training protocol includes three motions included leg extension, elbow flexion and bench press. Blood samples were taken before and half an hour after training. Using T-dependent test to check the results of intergroup and One-Way ANOVA with LSD test was used for evaluating the results of between groups.
Results: The results of inter-group showed that a variable VEGF after acute exercise in traditional resistance training groups (p=0.001) and resistance exercise with blood flow restriction (p=0.001), was significant. The results showed that in both of them protocol, there was no significant difference between groups in levels of VEGF, was not significantly different (p=0.33).
Conclusion: One session Resistance exercise with blood flow restriction compared to high intensity resistance exercise, a similar effect in increasing serum VEGF children athletes and for this reason, such as high intensity resistance exercise seems appropriate to provide Angiogenic adaptation of VEGF and improvement in aerobic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Resistance Training
  • Blood Flow Restriction
  • Vascular Endothelial Growth Factor
  • Adolescent Athlete
##Egginton S. 2009. Invited review: activity-induced angiogenesis. Pflugers Arch. 457(5):963-77.##Laughlin MH, Roseguini B. 2008. Mechanisms for exercise training-induced increases in skeletal muscle blood flow capacity: differences with interval sprint training versus aerobic endurance training. J Physiol Pharmacol. 59(7):71-88.##Richardson RS, Wagner H, Mudaliar SR, Saucedo E, Henry R, Wagner D. 2000. Exercise adaptation attenuates VEGF gene expression in human skeletal muscle. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 279(2):772-8.##Richardson RS, Poole DC, Knight DR, Wagner PD. 1994. Red blood cell transit time in man: theoretical effects of capillary density. Adv Exp Med Biol. 361:521-32.##Lundby C, Calbet JA, Robach P. 2009. The response of human skeletal muscle tissue to hypoxia. Cell Mol Life Sci. 66(22):3615–3623. ##Shen M, Gao J, Li J, Su J. 2009. Effect of ischaemic exercise training of a normal limb on angiogenesis of a pathological ischaemic limb in rabbits. Clinical Science. 117(5):10-28.##Hudlicka O, Brown MD. 2009. Adaptation of skeletal muscle microvasculature to increased or decreased blood flow: role of shear stress, nitric oxide and vascular endothelial growth factor. J Vasc Res. 46(5):504-512.##Battegay EJ. 1995. Angiogenesis: mechanistic insights, neovascular diseases, and therapeutic prospects. J Mol Med (Berl). 73(7): 333-46. ##Ferrara N. 1999. Role of vascular endothelial growth factor in the regulation of angiogenesis. Kidney Int. 56(3):794-814.##Neufeld G, Cohen T, Gengrinovitch S, Poltorak Z. 1999. Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptors. FASEB J. 13(1): 9-22.##Suto K, Yamazaki Y, Morita T, Mizuno H. 2005. Crystal structures of novel vascular endothelial growth factors (VEGF) from snake venoms. J Biol Chem. 280(3):2126-2131. ##Shibuya M, Claesson-Welsh L. 2006. Signal transduction by VEGF receptors in regulation of  angiogenesis and lymphangiogenesis. Exp Cell Res. 312(5):549-560. ##Dantz D, Bewersdorf J, Fruehwald-Schultes B, Kern W, Jelkmann W, Born J, Fehm HL, Peters A. 2002. Vascular endothelial growth factor: a novel endocrine defensive response to hypoglycemia. J Clin Endocrinol Metab. 87(2):835-840.##Van Craenenbroeck EM, Vrints CJ, Haine SE, Vermeulen K, Goovaerts I, Van Tendeloo VF, Hoymans VY, Conraads VM. 2008. A maximal exercise bout increases the number of circulating CD34+/KDR+ endothelial progenitor cells in healthy subjects. Relation with lipid profile. J Appl Physiol. 104(4):1006-13.##Jensen L, Pilegaard H, Neufer PD, Hellsten Y. 2004. Effect of acute exercise and exercise training VEGF splice variants in human skeletal muscle. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 287(2):397-402 ##Suhr F, Brixius K, de Marées M, Bölck B, Kleinöder H, Achtzehn S, Bloch W, Mester J. 2007. Effects of short-term vibration and hypoxia during high-intensity cycling exercise on circulating levels of angiogenic regulators in humans. J Appl Physiol. 103(2):474-483.##Gu JW, Gadonski G, Wang J, Makey I, Adair T. 2004. Exercise increases endostatin in circulation of healthy volunteers. BMC physiology. 16(1):4-2. ##American College of Sports Medicine. 2009. Position Stand: progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 41(3):687–708. ##Faigenbaum AD, Kraemer WJ, Blimkie CJR, et al. 2009. Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and conditioning. J Strength Cond Res. 23(5):60–79.##Young WK, Metzl JD. 2010. Strength training for the young athlete. Pediatr Ann. 39(5):293–299.##Dahab KS, McCambridge TM. 2009. Strength training in children and adolescents: raising the bar for young athletes?. Sports Health. 1(3):223-6.##Lees FD, Clarkr PG, Nigg CR, Newman P. 2005. Barriers to exercise behavior among older adults: a focus-group study. J Aging Phys Act. 13(1):23–33. ##Manini TM, Clark BC. 2009. Blood flow restricted exercise and skeletal muscle health. Exerc Sport Sci Rev. 37(2):78–85.##Karabulut M, Abe T, Sato Y, Bemben MG. 2010. The effects of low-intensity resistance training with vascular restriction on leg muscle strength in older men. Eur J Appl Physiol. 108(1):147–155.##Patterson SD, Ferguson RA. 2010. Increase in calf post-occlusive blood flow and strength following short-term resistance exercise training with blood flow restriction in young women. Eur J Appl Physiol. 108(5):1025–1033.##Takarada Y, Takazawa H, Sato Y, Takebayashi S, Tanaka Y, Ishii N. 2000. Effects of resistance exercise combined with moderate vascular occlusion on muscular function in humans. J Appl Physiol. 88(6):2097–2106.##Kacin A, Strazar K. 2011. Frequent low-load ischemic resistance exercise to failure enhances muscle oxygen delivery and endurance capacity. Scand J Med Sci Sports. 21(6):231–241.##Sumide T, Sakuraba K, Sawaki K, Ohmura H, Tamura Y. 2009. Effect of resistance exercise training combined with relatively low vascular occlusion. J Sci Med Sport. 12(1):107–112. ##Evans C, Vance S, Brown M. 2010. Short-term resistance training with blood flow restriction enhances microvascular filtration capacity of human calf muscles. J Sports Sci. 28(9):999–1007.##Gavin TP, Drew JL, Kubik CJ, Pofahl WE, Hickner RC. 2007. Acute resistance exercise increases skeletal muscle angiogenic growth factor expression. Acta Physiol (Oxf). 191(2):139–146.##Faigenbaum AD, Kraemer WJ, Blimkie CJ, Jeffreys I, Micheli LJ, Nitka M, Rowland TW. 2009. Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and conditioning. J Strength Cond Res. 23(5):60–79.##Dorneles GP, Colato AS, Galvão SL, Ramis TR, Ribeiro JL, Romão PR, Peres A. 2015. Acute response of peripheral CCr5 chemoreceptor and NK cells in individuals submitted to a single session of low intensity strength exercise with blood flow restriction. Clin Physiol Funct Imaging. 36(4):311-317.##Fahs CA, Loenneke JP, Rossow LM, Thiebaud R, and Bemben MG. 2012. Methodological considerations for blood flow restricted resistance exercise. Trainol J. 1(14):14-22.##Prior BM, Lloyd PG, Yang HT, Terjung RL. 2003. Exercise-induced vascular remodeling. Exerc Sport Sci Rev. 31(1):26–33.##Gustafsson T, Puntschart A, Kaijser L, Jansson E, Sundberg CJ. 1999. Exercise-induced expression of angiogenesis-related transcription and growth factors in human skeletal muscle. Am J Physiol. 276(2): 679–685.##Ameln H, Gustafsson T, Sundberg CJ, Okamoto K, Jansson E, Poellinger L, Makino Y. 2005. Physiological activation of hypoxia inducible factor-1 in human skeletal muscle. FASEB J. 19(8):1009–1011. ##Roseguini BT, Mehmet Soylu S, Whyte JJ, Yang HT, Newcomer S, Laughlin MH. 2010. Intermittent pneumatic leg compressions acutely upregulate VEGF and MCP-1 expression in skeletal muscle. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 298(6):1991–2000. ##Leick L, Hellsten Y, Fentz J, Lyngby SS, Wojtaszewski JF, Hidalgo J, Pilegaard H. 2009. PGC-1α mediates exercise induced skeletal muscle VEGF expression in miceAm J Physiol Endocrinol Metab. 297(1):92-103. ##Lundby C, Calbet JA, Robach P. 2009. The response of human skeletal muscle tissue to hypoxia. Cell Mol Life Sci. 66(22):3615–3623. ##Drummond MJ, Fujita S, Abe T, Dreyer HC, Volpi E, Rasmussen BB. 2008. Human muscle gene expression following resistance exercise and blood flow restriction. Med Sci Sports Exerc. 40(4):691–698. ##Höffner L, Nielsen JJ, Langberg H, Hellsten Y. 2003. Exercise but not prostanoids enhance levels vascular endothelial growth factor and other proliferative agents in human skeletal muscle interstitium. J Physiol. 550(1):217-225. ##Larkin KA1, Macneil RG, Dirain M, Sandesara B, Manini TM, Buford TW. 2012. Blood flow restriction enhances post-resistance exercise angiogenic gene expression. Med Sci Sports Exerc. 44(11):2077-2083.##Loufrani L, Henrion D. 2008. Role of the cytoskeleton in flow (shear stress)-induced dilation remodeling in resistance arteries. Med Biol Eng Comput. 46(5):451-460.##Pillard F, Laoudj-Chenivesse D, Carnac G, Mercier J, Rami J, Rivière D, Rolland Y. 2011.  Physical activity and sarcopenia. Clin Geriatr Med. 27(3):449–470.##Manini TM, Vincent KR, Leeuwenburgh CL, Lees HA, Kavazis AN, Borst SE, Clark BC. 2011. Myogenic and proteolytic mRNA expression following blood flow restricted exercise. Acta Physiol (Oxf). 201(2):255–263. ##Fry CS, Glynn EL, Drummond MJ, et al. 2010. Blood flow restriction exercise stimulates mTORC1 signaling and muscle protein synthesis in older men. J Appl Physiol. 108(5):1199–1209. ##Fujita S, Abe T, Drummond MJ, et al. 2007. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. J Appl Physiol. 103(3):903–1010.##