ارزشیابی کیفیت برنامه درسی برنامه درسی رشته تربیت بدنی( فیزیولوژی ورزشی) دوره کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی مهم‌ترین فرایند مورد استفاده بهبود کیفیت برنامه درسی است. هدف از پژوهش حاضر، ارزشیابی کیفیت برنامه درسی تربیت‌بدنی (گرایش فیزیولوژی ورزشی) دوره کارشناسی ارشد با تأکید بر عناصر عمومی برنامه درسی هدف، محتوا، راهبردهای اجرایی (راهبردهای یاددهی-یادگیری، راهبردهای مدیریتی) و راهبردهای ارزشیابی بود.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کردستان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی در نیمسال تحصیلی 95-94 بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی 100 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه 68 سؤالی حسینی (1388) استفاده شد. برای برآورد روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. پایایی پرسش‌نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ در حد 97/0 تعیین گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در ارتباط با هدف و محتوا، نیازها و انتظارات دانشجویان در حد متوسط برآورد شده است؛ اما در ارتباط با راهبردهای اجرایی (راهبردهای یاددهی- یادگیری، راهبردهای مدیریتی) و راهبردهای ارزشیابی برنامه درسی نتوانسته است نیازها و انتظارات آن‌ها را برآورد سازد.
نتیجه‌گیری: در کلاس از روش‌های تدریس سنتی استفاده می‌شود و کمتر به استفاده از روش‌های فعال و مشارکتی توجه دارند و روش ارزشیابی از شفافیت لازم برخوردار نیست.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Quality of Physical Education Curriculum (Exercise Physiology) in The Master's Degree From the Viewpoint of Students

نویسندگان [English]

  • Musa Piri 1
  • Sirous Asadian 2
  • Soran Derakhshani 3
1 Department of Education and Advisory, Faculty of Psychology & Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran
2 Department of Education and Advisory, Faculty of Psychology & Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran
3 Department of Education and Advisory, Faculty of Psychology & Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Evaluation is the most important process used to improve the quality of the curriculum. The aim of this study is to evaluate the quality of physical education (sport Physiology) curriculum in MA degree, emphasizing on these elements: goals, content, executive strategies (teaching-learning and management strategies) and the curriculum evaluation strategies.
Methodology: The current research is descriptive-survey study. The study population includes students of universities of Kurdistan, Hamedan, western and eastern Azerbaijan in 94-95 semester from which, by the stratified sampling method, (100) individuals were selected. A questionnaire of 68 questions made by Hosseini (1388) has been used for the gathering of the data. Content and face validity were used to estimate the validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha coefficient at 0.97. Data were analyzed by the use of the SPSS software.
 Results: The results of this study showed that, in relation to the goals and content, the needs and expectations of students are moderately estimated; but in relation to executive strategies (teaching-learning strategies, management strategies) and curriculum evaluation strategies, they have not been able to estimate their needs and expectations.
Conclusion: In the class, traditional teaching methods are used and less attention is paid to the use of active and participatory methods and the evaluation method does not have the necessary transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Quality
  • Curriculum
  • Physical Education
  • sport Physiology
##Rachelle, L. B. 2005. Measuring University Quality. Association for the Study of Higher Education. Academic research library, 29(1):1-21.##Ghasabi Chursi M. Rostami M. Shkoorzadeh R. 2013. Higher education and the need for quality assessment in the curriculum, Review Proceedings, First National Conference on Quality in Higher Education, June,1-83. (Persian).##Bazargan A.2014. Educational Evaluation: concepts, models and operational processes. Tehran: SAMT publication. (Persian).##Mohammadi R. 2008. A Practical Guide Iran's internal evaluation of higher education: national and international experiences. Tehran: Center of National Education Assessment Organization. (Persian).##Fathi Vajargah K. Shafei N. 2007. Academic curriculum planning principles (adult education). Journal of Curriculum Studies, no 1(5):1-26. (Persian).##Saif A. 2005.Learning Assessment. Tehran: Dovran publication. (Persian).##Maleki H. 2002. Principles of Secondary Education curriculum. Tehran: SAMT Publication. (Persian).##Nourabadi S, Musapour N, Aliasgari M, Husseininejhad, GH. 2015. Assess the quality of interdisciplinary humanities curriculum in the university system. Journal of Theory & Practice in Curriculum, 4(2):55-84. (Persian).##Saunders, Sh. T. 2007. Perceptions of quality in cross – border higher education at sojourner–Douglass Bahamas Campus. Morgan state university. ProQuest Information and learning Company, 221.##Sebastian, A. 2008. “Gender, Education and Employment: An Analysis of Higher Education and Labor Market Outcome in Kerala the Indian”. Journal of Labor Economics, 51(4):871-886.##Avest D. Abevchez CH. 2002. Foundations of Physical Education and Sport, translated by Ahmad Azad; Tehran: SAMT Publication. (Persian).##Rahmanpour M, Liaghatdar, J. & Sharifian, F. 2014. A comparative study of curriculum of educational technology graduate with some selected countries. Journal of Educational Measurement and Evaluation, 4(6): 157-186. (Persian).##Elder, C. L. Pujol, T. J. & Barnes, J. T. 2003. An analysis of undergraduate exercise science programs: an exercise science curriculum survey. The Journal of Strength & Conditioning Research, 17(3):536-540.##Warburton, D. E. Bredin, S. S. Charlesworth, S. A. Foulds, H. J. McKenzie, D. C. & Shephard, R. J. 2011. Evidence-based risk recommendations for best practices in the training of qualified exercise professionals working with clinical populations. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 36(S1), S232-S265.##Ghaderi, H. and shekari, A. 2014. Quality Assessment of Education curriculum Kashan. Journal of Research in the curriculum planning, 11(41): pp147-162. (Persian).##Mehdi Zadeh, A. Shafei, N. 2009. The Assessment of Curriculum Quality in Teachers Education Courses. Quarterly Journal of Educational Psychology Islamic Azad University Tonekabon Branch, 1(1):46-60.##Wang, X. 2002. A study of the curriculum structure and content of doctoral programs in higher education in the People’s Republic of China. Baylor University, Waco, Texas. ##Bagheri, M. 2005. The need to review of librarian training programs at Iran universities (undergraduate and graduate). Journal of New Thoughts on Education, 2(3):57-70.##Oloumi,T. 2001. Evaluation of scientific situation of Library & Information science  in MA degree at universities of Tehran, Tarbiat Modarres & Medical Sciences. Journal of Psychology and Educational Sciences,6(1): 41-65.##Basiri, A. yadgari, D. Mortazavi. Mirzabeygi, A. valaei, N. 2001. Evaluation of project promotion of quality education and improving curriculum with an emphasis on active methods in Basic Sciences, Faculty of martyr Beheshti University of Medical Sciences. Researcher, 6(4):311-315. (Persian).##Khosravi, F. Liaghatdar, M. 2007. Review current and desired status Brnamh‌Drsy graduate educational technology in the use of participatory teaching methods, training new technological tools and strategies. Master's thesis at University of Isfahan,Iran.##Kirkgos, Y. 2009. The challenge of developing and maintaining curriculum innovation at higher education, Procedia Social and Behavioral Sciences, (1): 73-78.## Harro-Loit, H. & Ugur, K. 2009. Media education as a part of higher education curriculum,Informacijosmokslai, (47): 78-86.##