دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396 
5. آثار 30 دقیقه پیش‌سرمایش بر شاخص‌های عملکرد بی‌هوازی مردان فوتسالیست

صفحه 63-74

رضا منصوری مطلق پری؛ امیر عباس منظمی؛ ناصر بهپور؛ حمیدرضا نگارستانی


8. اثر مصرف حاد محلول خوراکی عناب قبل از یک جلسه ورزش مقاومتی دایره‌ای بر آپوپتوز نوتروفیل انسانی

صفحه 97-114

مرتضی طیبی؛ حمید آقاعلی‌نژاد؛ شهریار شفائی؛ رضا قراخانلو؛ محسن آسوری


12. تاثیر نوع آزمون ورزشی و سن بر میزان اکسیداسیون چربی در دختران 17-9 سال

صفحه 147-158

هانیه نه برادر؛ پروانه نظرعلی؛ پریچهر حناچی؛ رستم علی زاده


17. تأثیر سه ماه تمرین هوازی تناوبی بر بیان برخی از ژن‌های مسیر میتوکندریایی آپوپتوز عضله‌ی اسکلتی موش‌های صحرایی

صفحه 211-221

مسعود اصغرپورارشد؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ افشار جعفری؛ فرزام شیخ زاده حصاری