تاثیر نوع آزمون ورزشی و سن بر میزان اکسیداسیون چربی در دختران 17-9 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

3 گروه بیوتکنولوژی واحد بیوشیمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: دویدن و دوچرخه سواری از رایج‌ترین فعالیت‌های بدنی هستند که بیشترتوسط افراد برای افزایش سوخت وساز چربی در برنامه‌های ورزشی استفاده می شود. بدین منظور هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی تاثیر نوع آزمون ورزشی و سن بر میزان اکسیداسیون چربی در دختران 9-17سال بود.
مواد و روش­ها: 36 دختر9 -17سال در سه رده­ی سنی سه جلسه به آزمایشگاه مراجعه کردند. در جلسه­ی اول قد، وزن و ترکیب بدن افراد اندازه­گیری شد و در نهایت با پروتکل­های ورزشی آشنا شدند. در جلسه­ی دوم و سوم، افراد به اجرای پروتکل رمپ روی نوارگردان و دوچرخه به شکل توازن متقابل پرداختند. اکسیژن مصرفی و ضربان قلب با استفاده از دستگاه­ گاز آنالایزر ثبت شد. برای بررسی­ تاثیر نوع آزمون ورزشی و سن به ترتیب از روش آماری t  مستقل و ANOVA استفاده شد.
یافته­ ها: مقادیر حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO) در نوارگردان نسبت به دوچرخه بالاتر بود (p=0.001)، اما نسبت تبادل تنفسی در لحظه­ی MFO بین دو نوع آزمون تفاوت معناداری نداشت. مقادیر MFO (p=0.009)، FATmax بر اساسHRmax % (p=0.047) و نسبت تبادل تنفسی در لحظه­ی MFO (p=0.011) بین سه رده­ی سنی متفاوت بود.
نتیجه­ گیری: هنگام استفاده از پروتکل رمپ اکسیداسیون چربی در نوار گردان نسبت به دوچرخه بیشتر بود.  همچنین در دختران 9 تا 17 ساله  با افزایش سن میزان اکسیداسیون چربی کمتر شد.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Mode of Exercise Testes and Age on Fat Oxidation Rate among 9- to 17-year-old girls

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Nohbaradar 1
  • Parvaneh Nazarali 2
  • Parichehr Hanachi 3
  • Rostam Alizadeh 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
4 Department of Physical Education & Sports Science, School of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: Running and cycling are two modalities of exercise commonly used to promote fat oxidation in sport programs. The aim of the present study was to evaluate the effect of mode of exercise tests and age on the fat oxidation rate among 9- to 17-year-old girls.
Methodology: 36 healthy girls participated voluntarily in this study. Subjects attended to lab in three sessions. In first session height, weight and anthropometric characteristics were measured, thereafter; they were made familiar with protocols and instruments. In the second and third session, subject performed ramp protocol in treadmill and cycle in counterbalance. Oxygen consumption and heart rate were recorded using gas analyzer. To evaluate impact of mode of exercise tests and age, independent T test and ANOVA were used respectively.
 Results: values of maximal fat oxidation (MFO) were higher in treadmill compared to cycle (P=0.0001) but there was no significant differences in respiratory exchange ratio at MFO between two types of exercise tests. Values of MFO (p=0.009), FATmax
based % HRmax (p=0.047), and respiratory exchange ratio at MFO (P=0.011) were
different between age groups.
Conclusion: When using ramp protocol, fat oxidation was higher on treadmill compared to cycle. Also fat oxidation was reduced with increasing age in 9 to 17 years girls

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximal Fat Oxidation Rate
  • Treadmill
  • Cycle ergometer
  • Ramp protocol
  • Children and adolescents
##Lima-Silva  A,  Bertuzzi R, Pires F,  Gagliardi  J, Barros R, Kiss  J. 2010. Relationship between training status and maximal fat oxidation rate. Journal of Sports Science and Medicine. 9:31-35. ##Purge P, Lehismets P, Jürimäe J. 2014. A new method for the measurement of maximal fat oxidation: A pilot study. Acta Kinesiologiae  Universitatis Tartuensis. 20: 90–99.##Alkahtani S. 2014. Comparing Fat Oxidation in an Exercise Test with Moderate-Intensity Interval Training. Journal of Sports Science and Medicine. 13: 51-58.##Abrantes C, Sampaio J, Reis V, Sousa N, Duarte J. 2012. Physiological Responses to Treadmill and Cycle Exercise. International Journal of Sports Medicine. 33:26–30.##Millet GP, Vleck VE, Bentley DJ. 2009. Physiological differences between cycling and running: lessons from triathletes. Sports Medicine. 39:179-206.##Mohebbi H, Rahmani Nia F, Shadmehri S.2009. Effect of  physical  activity  type  on  fat  oxidation  rate, MFO  and  Fat  max  in  youth  women.  Olampic. 3: 139-49. [Persian].##Forohi  K ,  Shakerian  S, Nikbakht  M , Habibi  A .2012. Comparison of MFO and FATmax levels during two types of aerobic exercise in non-athlete girls. International Journal of Sport Studies. 2 (9): 444-448.## Zakrzewski  J ,  Tolfrey  K .2012. Comparison of fat oxidation over a range of intensities during treadmill and cycling exercise in children. European Journal of Applied Physiology. 112:163–171.##Arkinstall MJ, Bruce CR, Nikolopoulos V, Andrew P, Garnham A, John,A,Hawley.2001. Effect of carbohydrate ingestion on metabolism during running and cycling. Journal of Applied Physiology.91:2125-34.##Kostyak J C, Kris-Etherton P, Bagshaw D, DeLany  J, Farrell  P.2007. Relative fat oxidation is higher in children than adults. Nutrition Journal. 6 (19): 1-7.##Dotan R, Mitchell C, Cohen R,  Klentrou  P,  Gabriel D, Falk B . 2012. Child-Adult Differences   in Muscle Activation, A Review. Pediatric Exercise Science. 24(1): 2–21.##Timmons BW, Bar-Or O, Riddell MC. 2007. Energy substrate utilization during prolonged exercise with and without carbohydrate intake in preadolescent and adolescent girls. Journal of Applied Physiology. 103: 995–1000.##Riddell MC, Iscoe KE, Jamnick R, Timmons B, Gledhill N. 2008. Fat oxidation rate and the exercise intensity that elicits maximal fat oxidation decreases with pubertal status in young male subjects. Journal of Applied Physiology. 105: 742–748.##Chu L, Riddell M C,  Schneiderman E J,  McCrindle B W, Hamilton  J K. 2014. The effect of puberty on fat oxidation rates during exercise in overweight and normal-weight girls. Journal of Applied Physiology. 116:76-82.##Takagi S, Sakamoto SH, Midorikawa T, Konishi  M, Katsumura T. 2014. Determination of  the exercise intensity that elicits maximal fat oxidation in short-time testing. Journal of Sports Sciences. 32(2):175-182.##Odwaldo B, Lurildo C, Ribeiro S, Dário C, Sobral F.2007. Treadmill Stress Test in Children and Adolescents: Higher Tolerance on Exertion with Ramp Protocol. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 89(6):354-359.##Myers J, Buchanan N, Walsh D, Kraemer M, McAuley P, Hamilton-Wessler M.  1991. Comparison of  the ramp versus standard exercise protocols. Journal of the American College of Cardiology. 7(6):1334-42.##Myers J, Bellin D. 2000. Ramp exercise protocols for clinical and cardiopulmonary exercise testing. Sports Medicine. 30(1):23-9.##Da Silva S C, MonteiroW D, Cunha F A, Myers J, Farinatti P T V. 2012. Determination of Best  Criteria to Determine Final and Initial Speeds within Ramp Exercise Testing Protocols. Pulmonary Medicine j. Article ID 542402:1-10.##Barker AR, Williams CA, Jones AM, Armstrong N. 2011. Establishing maximal oxygen uptake in young people during a ramp cycle test to exhaustion. British journal of sports medicine. 45 (6):498-503.##Eston R. 2008. Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Tests, Procedures and Data.Volume One: Anthropometry: Routledge.##Achten J, Venables MC, Jeukendrup AE. 2003. Fat oxidation rates are higher during running compared with cycling over a wide range of intensities. Metabolism:52: 747–52.##MotA J, Guerra S, Leandro C, Pinto A, Ribeiro JC, Duarte J A. 2002. Association of Maturation, Sex, and body fat in cardio respiratory Fitness.  American journal of human biology.14:707-712.##Solberg G, Bjørn Robstad O H, Skjønsberg  F B. 2005. Respiratory gas exchange indices for the anaerobic threshold. Journal of Sports Science and Medicine.4:29-36.##Porszasz  J R, Casaburi S A, Woodhouse  L J,  Whipp B J. 2003. A Treadmill Ramp Protocol Using Simultaneous Changes in Speed and Grade.  Medicine and Science in Sports and Exercise. 35(9):1596–1603.##