آیا 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط (W-WJMIEP-R) بر تراکم و محتوای استخوانی اندام‌های فوقانی و تحتانی زنان یائسة کم‌تحرک تاثیر دارد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

سابقه و هدف: پوکی استخوان بیماری است که با کاهش قدرت استخوان، خطر شکستگی استخوان را افزایش می­دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته­ای فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط بر تراکم و محتوای استخوانی اندام­های فوقانی و تحتانی در زنان یائسة کم­تحرک بود.
مواد و روش­ها: 20 زن یائسة سالم و کم­تحرک داوطلب و واجد شرایط با میانگین سنی 2.12±60 سال و شاخص تودة بدن 3.24±29.46 کیلوگرم بر مترمربع به صورت تصادفی در یکی از دو گروه فعالیت ورزشی (11 زن) و کنترل (9 زن) در این پژوهش شرکت نمودند. گروه فعالیت ورزشی به مدت 12 هفته، هر هفته سه جلسه و در هر جلسه 50 تا 60 دقیقه فعالیت هوازی با شدت 65 الی 70 درصد ضربان قلب ذخیره را اجرا کردند، ولی گروه کنترل در هیچ مداخله­ای شرکت نداشتند. ارزیابی تراکم و محتوای استخوانی اندام­های فوقانی و تحتانی آزمودنی­ها با دستگاه دِگزا صورت گرفت. اطلاعات آمده توسط آزمون t همبسته و ANCOVA در سطح معناداری (0.05≥P) تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل پس از 12 هفته فعالیت هوازی با شدت متوسط در تراکم استخوانی اندام­های فوقانی و تحتانی تفاوت معناداری وجود نداشت. اما در محتوای استخوانی پای راست تفاوت معنادار بود (0.05≥P). نتایج درون­گروهی نیز تفاوت معناداری را در هیچ یک از متغیرها بجز در محتوای استخوانی مهره­های کمری گروه کنترل نشان نداد (0.05≥P).
نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق بیانگر آن است که 12 هفته برنامة فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط مانند پیاده­روی و دوی سبک نمی­تواند تراکم و محتوای مواد معدنی استخوانی را در زنان یائسة کم­ تحرک افزایش دهد.
 
   
 

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does 12 weeks of moderate-intensity aerobic exercise (W-WJMIEP-R) effects on bone density and content of upper and lower limbs in sedentary postmenopausal women?

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Tartibian 1
  • Abbas Malandish 2
  • Zeinab Sheikhlou3 2
1 Department of Sport Injury and Corrective, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Osteoporosis is a disease where decreased bone strength increases the risk of a broken bone. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of moderate-intensity aerobic exercise on bone mineral density (BMD) and content (BMC) of the upper & lower limbs in sedentary postmenopausal women.
Methods:  Twenty sedentary postmenopausal women with an average age of (60±2.12 yr) and BMI (29.46±3.24 kg.m2) voluntarily and bona fide participated in this study and then subjects were randomized to one of two groups: Exercise (n =11) and control (n =9).  Exercise group performed 12 weeks moderate-intensity exercise 65-70% heart rate reserve (HRreserve), three sessions per week, and per session 50-60 (min), but the control group participated in no intervention. Evaluation of the upper & lower limbs BMD and BMC were measured by DXA machine in subjects. Data analysis included descriptive and inferential (paired samples t-test & ANCOVA test) statistics using SPSS-23 software and a significance level of P≥0.05 was considered.
Results: The results showed that there was no significant difference between upper and lower limbs BMD of exercise group compared to the control group after 12 weeks of moderate-intensity aerobic exercise (P>0.05), except in BMC right leg (P≤0.05). Furthermore, the inter-group results showed no significant difference in any of the variables (P>0.05), except in BMC lumbar vertebral in the control group (P≤0.05). Conclusion: The results indicate that 12 weeks of moderate-intensity aerobic exercise such as walking & jogging program (W-WJMIEP-R) can’t be increased BMD and BMC of upper & lower limbs in sedentary postmenopausal women.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMD
  • BMC
  • Aerobic Exercise
  • Menopause
##Malandish A, Ebrahimi-Atri A, RashidLamir A. 2011. The comparison of bone density of lumbar spine and femoral neck between professional cyclists and non-athletes. Iranian J Res in Sport Scie/Studies in Sport Med. 8(2):61-72. [Persian].## Plowman SA, Smith DL. 2014. Exercise physiology for health, fitness, and performance. Tartibian B, Malandish A. 3rd ed. Urmia: Urmia U Publishers. 904-5. [Persian].##Malandish A, EbrahimiAtri A, RashidLamir A. 2013. The Comparison of Bone Mineral Content (BMC) and Bone Area in Professional Water Polo Players and Non-Athletes. Inter J Basic Scie & Applied Res. 2(6):569-573.## Ebrahimi-Atri A, Malandish A, Rashidlamir A, Shabani M. 2012. Is Osteoporosis and Osteopenia a Health Risk in Professional Cyclists of Iran and Tour-de-France? Iranian J Health & Physical Activity. 3(1):7-13.## Ebrahimi-Atri A, Malandish A, Rashidlamir A. 2013. The Comparison of BMC, BMD, T score, and Z score of the Lumbar Spine and Femur between Professional Swimmers and Non-athletes. Iranian J of Health & Physical Activity. 4(2):18-24.## Tartibian B, Hajijadeh-Maleki B, Kanaley J, Sadeghi K. 2011. Long-term aerobic exercise and omega-3 supplementation modulate osteoporosis through inflammatory mechanisms in post-menopausal women: a randomized, repeated measures study. Nutr & Metab. 8:71-7.## Maimoun L, Mariano-Goulart D, Couret I, Manetta J, Peruchon E, Micallef JP, et al. 2004. Effects of physical activities that induce moderate external loading on bone metabolism in male athletes. J Sports Scie. (22):875883.## Malandish A. 2011. The comparison of bone density of lumbar spine and femoral neck between professional cyclists & swimmers and non-athletes (Thesis of MSc). Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. [Persion].## Braun SI, Kim Y, Jetton AE, Kang M, Morgan DW. 2015. Prediction of bone mineral density and content from measures of physical activity and sedentary behavior in younger and older females. Preventive Med Reports. 2:300–305.## Gomez-Cabello A, Gonzalez-Agüero A, Morales S, Ara I, Casajus JA, Vicente-Rodriguez G. 2014. Effects of a short-term whole body vibration intervention on bone mass and structure in elderly people. J Scie & Med in Sport. 17:160–164.## Marques EA, Mota J, Viana MJ, Tuna D, Figueiredo P, Guimaraes JT, et al. 2013. Response of bone mineral density, inflammatory cytokines, and biochemical bone markers to a 32-week combined loading exercise programs in older men and women. Arch Geront & Geria. 57:226–233.## Acochakian M, Nouri R, RahmaniNia F, Damirchi A. 2012. Effect of combinative exercise on bone mineral density in postmenopausal women of breast cancer patients. J Sport Bioscie 9:49-62. [Persion].##Soltani A, Larijani B, sedaghat M, Adibi H, Hamidi Z, Shenazandi H, et al. 2002. Risk factor analysis of osteoporosis in women referred to bone densitometry unit of Endocrinology and Metabolism Research Center of Tehran University of Medical Sciences. Iranian South Med J. 5:82-91. [Persion].## Aala M, Aghaei Meybodi HR, Peymani M, Larijani B. 2009. Osteoporosis and exercise in postmenopausal women. Iranian J Endocri & Metab11(2):209-230. [Persion].##Tartibian B, Khorshidi M. 2006. Estimation of physiological indices in exercise. 1st edition. Tehran: Teimourzadeh Publication – Nashre Tabib. 37-142. [Persion]. ##Marques EA, Mota J, Viana MJ, Tuna D, Figueiredo P, Guimaraes JT, et al. 2013. Response of bone mineral density, inflammatory cytokines, and biochemical bone markers to a 32-week combined loading exercise programs in older men and women. Arch Geront & Geria. 57:226–233. ## Harush, D and Rotstein, A. 2008. The Effect of a Water Exercise Program on Bone Density among Postmenopausal Women. J Sports Med Phys Fitness. 48(3):352-9. ##Evans EMRacette SBVan-Pelt RE, Peterson LRVillareal DT. 2007. Effects of soy protein isolate and moderate exercise on bone turnover and bone mineral density in postmenopausal women. Menopause. 14(3):481-8.## Maddalazzo GF, Snow CM. 2000. High intensity resistance training: effect on bone in older men and women. Calcif Tissue Int. 66(6):399-404.## Moazemi M, Jamali FS. 2014. The effect of 6-months aerobic exercises on bone-specific alkaline phosphatase and parathyroid hormone in obese inactive woman. J Sport & Biomotor Scie. 5(2):71-79. [Persion]. ## Ebrahim KH, Ramezanpoor MR, RezayeeSahrayee A. 2010. Effect of 8 weeks aerobic exercise and intensive on estrogen hormone changes and some factors influence on bone mass in sedentary postmenopausal women. J Endocri & Metab of Iran. 12(4):401-408. [Persian]. ##