دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

صفحه 15-26

معرفت سیاهکوهیان؛ سجاد انوشیروانی؛ بیژن زمانی


2. بررسی نیمرخ ویژگیهای پیکری، بیوانرژیکی و زیست حرکتی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایران

صفحه 27-36

امین دانشفر؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ مژگان حسن زاده سبلویی؛ محمد امین ساعی


مقاله پژوهشی

3. تاثیر ترتیب متفاوت تمرین ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح استراحتی IL-15 و IGF-1 زنان سالمند

صفحه 37-48

محمد فرامرزی؛ لاله باقری؛ ابراهیم بنی طالبی؛ امین ریگی


4. تاثیر تمرین استقامتی بر بیان mRNA نروتروفین-3 در عضله سولئوس موش‌های صحرایی دارای نروپاتی دیابت

صفحه 49-66

سارا برمکی؛ علی اصغر رواسی؛ رضا قراخانلو؛ محمدرضا کردی؛ رسول اسلامی؛ علی خازنی


5. بررسی عوامل خطر مرتبط با بروز شین اسپلینت در ورزشکاران

صفحه 67-82

عین اله نادری؛ شهاب الدین باقری؛ محمدحسین رضوانی