تأثیر مصرف کافئین بر سطوح لاکتات خون و اسید چرب آزاد تکواندوکاران جوان پس از یک فعالیت تناوبی اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه فیزیولوژی ورزشی، مازندران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کافئین یکی از پرمصرف­ترین و دردسترس­ترین مکل­هایی است که امروزه توسط ورزشکاران به عنوان یک ماده نیروافزا استفاده می­شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مصرف کافئین بر اسید چرب آزاد (FFA) و لاکتات (LA) پلاسمای تکواندوکاران جوان پس از فعالیت تناوبی اختصاصی بود.
مواد و روش­ ها: نمونه آماری پژوهش، 18 تکواندوکار با میانگین سنی 3/1 ± 33/18 سال و وزن 75/4 ± 50/65 کیلوگرم بود که به صورت داوطلبانه، بر اساس مصاحبه و پرسش نامه انتخاب و به طور تصادفی به 3 گروه 6 نفره تقسیم شدند. آزمودنی­ها یک فعالیت تناوبی اختصاصی تکواندو را در دو مرحله قبل و پس از مصرف کافئین، با 48 ساعت استراحت بین آنها انجام دادند. گروه اول فعالیت خود را در 6 دقیقه، گروه دوم در دو وهله 6 دقیقه­ای و گروه سوم در 3 وهله 6 دقیقه­ای با یک ساعت استراحت بین هر وهله انجام دادند. میزان کافئین مصرفی 6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود که یک ساعت قبل از انجام فعالیت به آزمودنی­ها داده شد. خون­گیری قبل و پس از مصرف مکمل و بلافاصله پس از هر بار فعالیت انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) در سطح معناداری 05/0≥ P تجزیه و تحلیل شد.
یافته ­ها: نتایج نشان داد پس از مصرف کافئین میزان لاکتات در گروه اول برخلاف دو گروه دیگر، افزایش معناداری (04/0=P) یافت. همچنین سطح FFA در هر سه گروه پس از مصرف کافئین افزایش یافت که این افزایش در گروه دوم (04/0=P) و سوم (03/0=P) معنادار بود. نتایج بین گروهی نیز نشان داد که بین سطوح لاکتات و FFA سه گروه اختلاف معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجه­ گیری: نتیجه پژوهش حاضر نشان داد مصرف کافئین احتمالا می­تواند با به تاخیر انداختن خستگی ناشی از عدم افزایش لاکتات و همچنین با ذخیره گلیکوژن عضله ناشی از دردسترس بودن  FFA سبب بهبود عملکرد تکواندکاران شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
2 .
چکیده [English]

.

##Jeukendrup A, Gleeson M. (2009). Sport nutrition and introduction of energy production and performance. 2th edition. Human Kinetics. 156-157.##Ranjbar R, Kordi M, Gaeini AA. (2009). The effect of caffeine ingestion on anaerobic power, fatigue index and blood lactate levels in boys athlete students. Sport biosciences. (1):123-136##Damirchi A, Rahmani-nia F, Mirzaei B, Hasan-Nia S, Ebrahimi M. (2009). Effect of Caffeine on Blood Pressure During Exercise and At Rest in Overweight Men. Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism. 10(6):623-628.##Hashemvarzi SA, Fallah mohammadi Z, Dabidi Roshan V. (2010). The Effect of Sodium Bicarbonate Ingestion on Blood Lactate Levels, PH and Anaerobic Power in Young Taekwondo Players. Research on sport science. 26:13-26.##Bell DG, Jacobs I, McLellan TM, Zemecnik J. (2000). Reducing the dose of combined caffeine and ephedrine preserves the ergogenic effect. Aviat Space Environ Med. 71(4):415-9.##Bell DG, Mc lean TM, Sabiston CM. (2002). Effect of ingesting Caffeine and ephedrine on 10-km run performance. Med sci sports Eererc. 34(2): 344-349.##Davis JM, Zhao Z, Stock HS, Mehl KA, Buggy J, Hand GA. (2003). Central nervous system effects of Caffeine and adenosine on fatigue. Am J Physiol Requal Integr Comp Physiol. 284(2): 399-404.##Doherty M, Smith PM. (2005). Effect of Caffeine ingestion on rating of perceived exertion during and after exercise. Journal of Medicine & Science in Sports. 15(2): 69-78.##Greer F, Mclean. (2000). Caffeine, performance and metabolism during reported Wingate exercise tests. J Appl Physiol. 85(4): 1502-1508.##Hadjicharalambous M, Georgiades E, Kilduff LP, Turner AP, Tsofliou F, Pitsiladis YP. (2006). Influence of caffeine on perception of effort, metabolism and exercise performance following a high-fat meal. J Sports Sci. 24(8): 875-87.##Costi DL, Dalsky GP,  Fink WJ. (1978). Effects of caffeine ingestion on metabolism and exercise performance. Medicine and science in sport and exersice. 10: 155-158.##Gilbert RM. (1984). The methylxanthine beverages and foods: chemistry, consumption, and health effects. New York: Alan R Liss.##Anselme F, Collomp K, Mercier B, Ahmadi S, Prefaut C. (1992). Caffeine increases maximal anaerobic power and blood lactate concentration. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 65-72.##Leandro RA, Antonio C, Tirapeguil J, Regina L. (2006). Neuromuscular fatigue threshold, critical power and anaerobic work capacity under caffeine ingestion. Brazilian Journal of Pharmaceutical Science. 42(1). 342-355.##Graham TE, Rush JW, VanSoeren MH. (2002). Caffeine and exercise: metabolism and performance. J Appl Physiol. 19: 111-138.##Norager CB, Jensen MB, Weimann A, Madsen MR. (2006). Metabolic effects of caffeine ingestion and physical work in 75-year old citizens. A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study. Clin Endocrinol. 65(2): 223-8.##Conway KJ, Orr R, Stannard SR. (2003). Effect of a divided caffeine dose on endurance cycling performance, post exercise urinary caffeine concentration and plasma paraxanthine. J Appl Physiol. 94(4): 557-562.##Schneiker, Knut Thomas, Bishop, David, Dawson, Brian, Hackett, Laurence Peter. (2006). Effect of Caffeine on Prolonged Intermittent-Sprint Ability in Team-Sport Athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise. 38 (3):578-585.##Cox GR, Desbrow B, Montgomery PG, Anderson ME, Bruce CR, Macrides TA, et al. (2002). Effect of different protocols of Caffeine intake on metabolism and endurance performance. J Appl Physiol. 93: 990-999.##Bruce CR, Anderson ME, Fraser SF, Stepto NK, Klein R, Hopkins WG, et al. (2000). Enhancement of 2000-m rowing performance after caffeine ingestion. Med Sci Sports Exerc. 32(11): 1958-63.##Okudan N, Gokbel H. (2005). The effect of creatine supplementation performance during the repeated bouth of supramaximal exercise. J Sports Med. 45(4): 507-11.##Lucas A, Jhonata O, Thiago V, Ezequiel M, Sabrina T, Thiago G, et al. (2010). Caffeine does not change the anaerobic performance and rate of muscle fatigue in young men and women. Med Sport. 14 (2): 67-72.##Dishman RK, Motl RW, Connor O. (2003). Effect of caffeine on perceptions of leg muscle pain during moderate intensity cycling exercise. Nutritional sport. 15(5): 215-230.##