اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین و در مردان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

سابقه و هدف: تمرینات مقاومتی اغلب به منظور افزایش حجم و قدرت عضلانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما آثار متابولیکی این نوع تمرینات نیز دارای اهمیت است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر تمرینات مقاومتی بر اختلالات متابولیسم گلوکز در افراد جوان دارای اضافه وزن بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تعداد 16 مرد جوان غیرورزشکار (سن: 09/2±1/21 سال و قد: 4/0±2/175 سانتی‌متر) شرکت کردند و بر اساس شاخص توده بدن در دو گروه برابر وزن مطلوب (25-20BMI: ) و اضافه وزن (30-25BMI: ) تقسیم شدند. تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته و با شدت 80-60% 1-RM توسط دو گروه اجرا شد. نمونه‌های خونی پیش و پس از هشت هفته و پس از مصرف 75 گرم گلوکز در دقایق 0، 30، 60، 90 و 120 جمع‌آوری و شاخص تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین ارزیابی شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در گروه وزن طبیعی، توده خالص بدن (044/0=p)، قدرت (007/0=p)، استقامت عضلانی (01/0=p) و هایپرتروفی عضلات پایین تنه (04/0=p) افزایش و درصد چربی بدن (031/0=p) کاهش یافت. در گروه اضافه وزن نیز توده خالص بدن (02/0=p)، قدرت (01/0=p)، استقامت عضلانی (01/0=p) و هایپرتروفی عضلات پایین تنه (005/0=p) افزایش و درصد چربی بدن (04/0=p) کاهش یافت. تحمل گلوکز تنها در گروه اضافه‌وزن افزایش (01/0=p) و شاخص مقاومت به انسولین در هر دو گروه وزن طبیعی (002/0=p) و اضافه وزن (001/0=p) کاهش یافته بود (05/0p<).
نتیجه‌گیری: به طور کلی به نظر می‌رسد اجرای تمرینات مقاومتی علاوه بر بهبود عملکردهای جسمانی، موجب کاهش مقاومت به انسولین در افراد با وزن طبیعی و اضافه وزن می‌شود.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Tahmine Saeidi 1
  • Hamid Mohebbi 1
  • Mohammad Banijamali 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.

##عزیزی فریدون، سعادت نوید، صالحی پیام. رابطه عدم تحمل گلوکز با شاخص‌های فشارخون، نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جمعیت شهری تهران. غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1380: 256-241.##لاریجانی باقر، عصفوری ابراهیم. شیوع دیابت قندی نوع 2 و اختلال تحمل گلوکز در افراد 30 تا 64 ساله شهر بوشهر بر پایه معیارهای سازمان جهانی سلامت و انجمن دیابت آمریکا. دیابت و لیپید ایران. 1381: 122-119.##حدائق فرزاد، هراتی هادی، قاسمی اصغر. استفاده از اطلاعات بالینی در دسترس، توافق میان معیار جدید قند ناشتای مختل و دیس گلیسمی‌زا افزایش می‌دهد. دیابت و لیپید ایران. 1385: 90-81.##Eastman R, Cowie C, Harris M. Undiagnosed diabetes or impaired glucose tolerance and cardiovascular risk. Diabetes Care. 1997, 20(2):127-8.##Manson J, Spelsberg A. Primary prevention of non-insulin-dependent diabetes mellitus. Am J Prey Med. 1994, 10:172-184.##Kordi R, Rahhani A. Exercise and diabetes type-1 recommendations, safety. Diabetes. 2007, 1:53-62.##Miller W, Sherman W, Ivy J. Effect of strength training on glucose tolerance and post glucose insulin response. Med Sci Sports Exercise. 1984, 16:539-543.##Luk J, Kilpatrick K, Davidson L, Hudson R, Ross R. Whole-body skeletal muscle mass is not related to glucose tolerance or insulin sensitivity in overweight and obese men and women. Appl Physiol Nut Met. 2008, 33:769-774.##Holicii M, Zacho M, Caster M, Juel C, Ojtaszewski J, Dela F, Strength training increases insulin-mediated glucose uptake, GLUT4 content, and insulin signaling in skeletal muscle in patients with type 2 diabetes. Diabetes. 2004, 53:294-305.##Shaibi G, Cruz M, Ball GC, Weigensberg M. Effects of resistance training on insulin sensitivity in overweight latino adolescent males. Med Sci Sports Exerc. 2006, 38(7):1208-1215. ##Frisancho A. Triceps skin fold and upper arm muscle size norms for assessment of nutritional status. Am J Clin Nutr. 1974, 27:1025-1058.##Hush DJ, Hush TJ, Weir JP, Weir LL, Johnson GG, Stou JR. Ailthropometric estimation of thigh muscle cross- sectional area. J Med Sci Sport Exerc, 1995, 27:784-791.##Iglay HB, Thyfault JP, Apolzan JW, Campbell WW. Resistance training and dietary protein: Meets on glucose tolerance and contents of skeletal muscle insulin signaling proteins in older persons. Am J Clin Nutr. 2007, 85: 1005-1013.##Berger M, Hagg S, Ruderman NB. Glucose metabolism in perfused skeletal muscle interaction of insulin and exercise on glucose uptake. Biochem J. 1975, 146: 231-238.##Bjorntorp P, De Jounge K, Sjostrom L, Sullivan K. The effect of physical training on insulin production in obesity. Metabolism. 19:631-638.##Ebeling P, Bourey R, Koranyi L, et al. Mechanism of enhanced insulin sensitivity in athletes, J Clin Invest. 1995. 92:1623-1631. ##Ivy JI, Iolloszy J. Persistent increase in glucose uptake by rat skeletal muscle following exercise. Am J Physiol. 1981, 241:200-204.##Rice B, Hudson R. Effects of aerobic or resistance exercise and/or diet on glucose tolerance and plasma insulin levels in obese men. Diabetes Care. 1999, 22:684-691. ##Friedman J, Shermar W. Exercise training increases glucose transporter-protein GLUT-4 in skeletal muscle of obese Zucker (fa/fa) rats. FEBS Lett. 1990, 30;268(1):13-16.##Venables M, Colaboradores E. Effect or acute exercise on glucose tolerance following post-exercis feeding. Er J Appl Physiol. 2007, 100(6): 711-717. ##Bonen A, Tan MH, Clune P, Kirby RL. Effects of exercise on insulin binding to human muscle. Am J Physiol. 1985, 248: 403-408.##Oshida Y, Yamanouchi K, Hayamizu S, Sato, Y. Long term mild jogging increases insulin action despite no influence or body mass index or VO2max. J Appl Physiol. 1989, 66:2206-2210.##Lillioia S, Mott DM, Howard BV, Bennett PH, et al. Impaired glucose tolerance as a disorder of insulin action. Longitudinal and cross-sectional studies in Pima Indians. N Eng J Med. 1988, 318(19): 1217-1225.##Cuff D, Meneilly G, Martin A, Ignaszewski A, et al. Effective exercise modality to reduce insulin resistance in women with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2003, 26: 2977-2982.##Helge JW, Fraser AM, Kriketos AD, Jenkins AB, et al. Interrelationships between muscle fibre type, substrate oxidation and body fat. Int J Obes Relat Metab Disord. 1999, 23:986-991. ##.