مقایسۀ پاسخ های حاد دستگاه فیبرینولیز پلاسما به یک وهله فعالیت هوازی زیربیشینه در افراد تمرین کرده و تمرین نکرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف:  تعادل میان عملکرد اجزاء دستگاه هموستاز بدن بسیار مهم است. فعالیت ورزشی به عنوان یک فشار جسمانی و روانی باعث تغییر در الگوهای رفتاری دستگاه هموستاز می­شود. هدف از اجرای این مطالعه بررسی و مقایسۀ پاسخ­های حاد دستگاه فیبرینولیز پلاسما به یک وهله فعالیت هوازی زیربیشینه در افراد تمرین­کرده و تمرین نکرده بود.
مواد و روش­ها: بدین منظور 15 جودوکار مرد با میانگین سنی 37/1±9/24 سال و 15 مرد غیرفعال با میانگین سنی 34/1±6/25 سال، یک وهله فعالیت ورزشی زیربیشینه را با 70 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه روی چرخ کارسنج، به مدت 30 دقیقه اجرا کردند. نمونه­های خونی برای اندازه­گیری فعالیت فعال­کنندۀ پلاسمینوژن بافتی (tPA) و مهارکنندۀ فعال­کنندۀ پلاسمینوژن نوع 1(PAI-1) در حالت استراحت، بلافاصله بعد از فعالیت و بعد از 30 دقیقه دورۀ بازیافت جمع­آوری شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده­ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شد. آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر  برای بررسی تغییرات درون­گروهی و بین­گروهی به کار رفت. همچنین برای بررسی همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته­ها: فعالیت tPA به دنبال فعالیت ورزشی در هر دو گروه تمرین­کرده و تمرین­نکرده به طور معنی­داری افزایش یافت (001/0 ≥ p)، اما بعد از دوره بازیافت به مقادیر پایه بازگشت (05/0 < p نسبت به مقادیر پایه). فعالیت tPA در مراحل بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی و همچنین بعد از دوره بازیافت در گروه تمرین­کرده به طور معنی­داری بیشتر از گروه تمرین­نکرده بود (05/0 ≥ p). فعالیت PAI-1 در اثر اجرای ورزشی تغییر نکرد و همچنین، تفاوت معنی­داری بین دو گروه مشاهده نشد(05/0 < p).
نتیجه‌ گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آمادگی جسمانی بالا نقش مهمی در پاسخ­های دستگاه فیبرینولیز به اجرای فعالیت ورزشی دارد. به نظر می­رسد فعالیت فیبرینولیزی بالاتر آزمودنی­های تمرین­کرده در پاسخ به استرس­هایی نظیر ورزش، سازگاری است که در اثر تمرینات ورزشی منظم حاصل شده است و می­تواند به عنوان یک ساز و کار مهم برای مقابله با حوادث قلبی-عروقی در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.

##Tanaka KA, Key NS, Levy JH. (2009): Blood Coagulation: Hemostasis and Thrombin Regulation. AnesthAnalg. 108: 1433–46.##Khodadadi D, Siahkouhian M, bolboli L. (2013): The effect of acute aerobic exercise on fibrinolysis responses of judokas in the morning and evening. Journal of Exercise Physiology. (17):73-84 [persian]##Kumar A, Kar S, Fay W P. (2011): Thrombosis, physical activity, and acute coronary syndromes. J Appl Physiol. 111: 599–605.##Khodadadi D, Siahkouhian M, Bolboli L. (2012): Compaction of the acute responses of blood clotting system’s indices to a submaximal aerobic exercise bout in athletic and non-athletic individuals. Journal of Exercise Physiology. (16):53-68 [persian]##Peat E E, Dawson M, McKenzie A, Hillis W S. (2010): The effects of acute dynamic exercise on haemostasis in first class Scottish football referees. Br J Sports Med. 44: 1473-0480.##Ribeiro J, Almeida-Dias A, Ascensão A, Magalhães J, Oliveira A R. Carlson J, et al.(2007): Hemostatic response to acute physical exercise in healthy adolescents. J Sci Med Sport., 10(3): 164-9.##Siahkouhian M, Khodadadi D, Bolboli L. (2013): Diurnal variation of haemostatic response to exercise in young sedentary males. Biol. Sport. 30:125-130.##Rydzewski A, Sakata K, Kobayashi A, et al. (1990): Changes in plasminogen activator inhibitor 1 and tissue-type plasminogen activator during exercise in patients with coronary artery disease. Haemostasis. 20: 305-312.##Sugawara J, Hayashi K, Kurachi S, Tanaka T, Yokoi T, Kurachi K. (2008): Age-related effects of regular physical activity on hemostatic factors in men. J Thromb Thrombolysis. 26: 203–210.##Szymanski L M, Pate R R. (1994): Fibrinolytic responses to moderate intensity exercise. Comparison of physically active and inactive men. ArteriosclerThrombVasc Biol. 14: 1746-1750.##Aldemir H, Kılıç N. (2005): The effect of time of day and exercise on platelet functions and platelet–neutrophil aggregates in healthy male subjects. Molecular and Cellular Biochemistry. 280: 119–124.##Dill D, Costill D. (1974): Calculation of percentage changes in volumes of blood, plasma and red cells in dehydration. J ApplPhysioL. 37:247-248.##Van den Burg P J, Hospers J E, Mosterd W L, Bouma B N, Huisveld I A. (2000) Aging, physical conditioning, and exercise-induced changes in hemostatic factors and reaction products. J Appl Physiol. 88:1558–1564.##Maleki F, Dabidi Roushan V, Fallah Mohammadi Z. (2008): Effect 8-Weeks Endurance Training on the Blood Coagulation and Fibrinolysis System Response to Exhaustive Training in Male Rats.asp.9:65-75[persian]##Vanden Burg P J, Hospers J E, Van Vliet M, Mosterd W L, Huisveld I A. (1995) Unbalanced haemostatic changes following strenuous physical exercise: a study in young sedentary males. Eur Heart J. 16:1995-2001.##Maleki F, Dabidi Roushan V. (2009) The effect of regular physical exercise and exhaustive activities before and after its on tissue plasminogen activator and inhibitor in Wistar rats blood. Journal of Sports& Biological Sciences. 5:95-109. [persian]##Smith D T, Hoetzer G L, Greiner J J, Stauffer B L, DeSouza C A. (2003) Effects of ageing and regular aerobic exercise on endothelial fibrinolytic capacity in humans. J Physiol. 546: 289–298.##Habibian M, Mosavi SJ, Tejari F, Gilani SR. (2008): Comparison of the effects of aerobic and resistance exercise on activity of coagulation factors in healthy women. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 12(4):33-37[persian]##Hegde SS, Goldfarb AH, Hegde S. (2001): Clotting and fibrinolytic activity change during the 1 h after a submaximal run. Med Sci Sports Exerc., 33:887-892.##Womack CJ, Ivey FM, Gardner AW, Macko RF. (2001): Fibrinolytic response to acute exercise in patients withperipheral arterial disease. Med Sci Sports Exerc. 33(2): 214–219.##Karami R, Shemshaki, Ahmadizade S, BAsami M, Akbarinia A. (2013) Comparison of Responses of Fibrinolytic System to Types of Isokinetic Muscular Contractions in Men. Olympic Journal. 21(3):87-98[persian]##