دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-191 

مقاله پژوهشی

1. ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای

صفحه 193-204

فرزانه ساکی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزداه؛ فرهاد طباطبایی؛ هومن مینونژاد؛ میلاد پیرعلی


2. تاثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن پسران چاق در دوران بلوغ

صفحه 29-42

محمدرضا فدائی چافی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ سید محسن مداح؛ زهرا عطرکار روشن


5. پاسخ متفاوت VEGF سرمی در مردان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده به ورزش تناوبی شدید

صفحه 65-74

مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ حمید قبادی؛ مریم نیکخواه؛ بابک فرزاد